Iets melden?

''Hawwe jo wat sjoen dat net wurket? Lit it ús witte.''