Subsidies

''Om inisjativen fan ús ynwenners te stypjen, biede wy ferskate subsydzjes oan.''