Foar aktiviteiten op it mêd fan de Fryske taal en kultuer kinne jo by de gemeente subsydzje oanfreegje.

Online oanfraachformulier Fryske taal en kultuer

Hoe werkt het?

Foar it organisearjen fan aktiviteiten op it mêd fan de Fryske taal en kultuer ha wy subsydzjemooglikheden.

Brûk it online oanfraachformulier Fryske taal en kultuer om subsydzje oan te freegjen (minimaal 8 wiken foar’t de aktiviteit wêze sil).

Subsydzjeregeling

Sjoch foar de betingsten de Subsidieregeling Samenleving.

Kontakt

Foar fragen kinne jo kontakt opnimme fia telefoannûmer 14 0511 of email gemeente@achtkarspelen.nl