Op deze pagina informeren wij u over de samenwerking tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. U kunt hier alle informatie en documenten vinden.

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel blijven zelfstandig

De gemeenteraden van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel spraken zich donderdag 22 juni uit over de toekomst van de samenwerking tussen beide gemeenten. Er is een ingrijpend besluit genomen voor onze organisatie. Een meerderheid in de gemeenteraden in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wil zelfstandig blijven en stoppen met de samenwerking in de werkmaatschappij. 

Omdat de werkmaatschappij al langere tijd onder druk staat vroegen de colleges duidelijkheid aan de raden over de toekomst van de samenwerking. ‘Hjoed ha we de rjochting krigen foar us mienskiplike organisaasje, de werkmaatschappij, wer we om frege ha,’ zegt wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel. ‘Dit beslút jout dúdlikens, mar hat ek grutte ympakt op de organisaasje en ús meiwurkers.’ 
 
De komende tijd moet duidelijk worden wat voor gevolgen dit besluit heeft voor de beide gemeenten. ‘Wy sille der alles oan dwaan dit net fan ynfloed op ús tsjinstferliening wêze te litten,’ aldus Oebele Brouwer, burgemeester van Achtkarspelen. De komende tijd moet duidelijk worden op welke wijze de werkmaatschappij opgeheven gaat worden. De beide colleges zijn gevraagd om hiervoor een plan van aanpak te maken. Het plan moet uiterlijk in november aan de raden worden voorgelegd.   

Het merendeel van de 700 ambtenaren van beide gemeenten werkt sinds 2015 samen in de werkmaatschappij 8KTD. Binnen de samenwerking is ruimte voor eigen beleid en uitvoering per gemeente. Deze werkwijze is complex, wat zorgt voor hoge werkdruk. Ook is er een hoog ziekteverzuim onder medewerkers. 

Afgelopen maanden hebben de colleges en de raadsleden met elkaar en afzonderlijk op verschillende momenten over de samenwerking gesproken. Raadsleden hebben vragen gesteld. De colleges en experts hebben informatie gegeven. Over wat samenwerken tussen gemeenten betekent en wat het bijvoorbeeld gaat kosten om te stoppen met de werkmaatschappij of te fuseren. Informatie uit deze gesprekken en informatiemomenten konden de raadsleden gebruiken voor het nemen van een besluit. De colleges hebben de gemeenteraden om duidelijkheid gevraagd. 22 juni hebben de raadsleden zich uitgesproken over de toekomst van de samenwerking.  

De colleges zijn blij dat er duidelijkheid is en dat er richting is gekregen. Dit besluit heeft grote impact op de organisatie. De komende tijd moet duidelijk worden wat voor gevolgen dit besluit heeft. Het is nog niet precies bekend hoe het proces van ontvlechting eruit zal komen te zien. De beide colleges is gevraagd om met een plan hiervoor te komen. Het plan moet uiterlijk in november aan de raden worden voorgelegd. 

Vragen?

Het staat u als inwoner altijd vrij om vragen te stellen aan de gemeente over dit onderwerp. Mail ze naar gemeente@achtkarspelen.nl of bel met 14 0511.

Wat is er allemaal gebeurd?

 1. Nog te doen: 2015: Start werkmaatschappij 8KTD

  Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken sinds 2015 samen. Daarvoor is een gezamenlijke organisatie opgericht die in opdracht van beide gemeenten werkt: de werkmaatschappij 8KTD.

 2. Nog te doen: 2019 – 2022: Evaluatie samenwerking

  De samenwerking is meerdere keren geëvalueerd. Er is onder andere gekeken naar de kosten, effecten en resultaten van de samenwerking. Ook wordt periodiek onderzoek gedaan naar de tevredenheid van medewerkers.

  - Rapport Berenschot (pdf) 
  - Samenvatting MTO 2019 (pdf)
  - Samenvatting MTO 2022 (pdf)

 3. Nog te doen: 7 februari 2023: Zorgen over de samenwerking

  De werkmaatschappij 8KTD staat onder druk en de colleges zijn het erover eens dat het zo niet langer kan. In een brief aan beide raden spreken zij hun zorgen uit.

  Informerende raadsbrief 7 februari 8K en T-diel (pdf)
  Persbericht 7 februari 

 4. Nog te doen: 23 februari 2023: Toekomst samenwerking

  De raden ontvangen een raadsvoorstel waarin de colleges duidelijkheid vragen over de toekomst van de samenwerking tussen de beide gemeenten.

  Raadsvoorstel 8K en T-diel (pdf)

 5. Nog te doen: 14 maart 2023: Gezamenlijke informatiebijeenkomst

  De raden stellen technische en politieke vragen aan de colleges over de samenwerking. Ook inwoners van beide gemeenten lieten hun stem horen.

  Terugkijken: 14 maart gezamenlijke informerende raadsvergadering
  Raadsbrief Informatie nav radenbijeenkomst samenwerking 14 maart 2023
  - Brief Lysias (pdf)
  Rapportage kostenverkenning Lysias (pdf)

 6. Nog te doen: 13 april 2023: Opiniërende raadsvergadering

  De raden van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn het eens met de conclusie van de colleges. Doorontwikkelen van de werkmaatschappij 8KTD zonder stip aan de horizon kan niet zo niet langer. De stappen om te komen tot een zorgvuldig besluit worden besproken.

  Brief OR aan raden (pdf)
  Brief MT aan raden (pdf)
  Terugkijken: 13 april opiniërende/meningvormende raadsvergadering in de afzonderlijke gemeenteraden

 7. Nog te doen: 16 mei 2023: Expertmeeting financiële gevolgen

  Raadsleden uit beide gemeenten krijgen meer inzicht in de die komen kijken bij het stoppen met de werkmaatschappij of de fusie. Externe deskundigen geven hierover uitleg en toelichting.

  Brief colleges verkenning kosten scenario's 8K en T-diel (pdf)
  Rapportage kostenverkenning Lysias (pdf)
  Presentatie Lysias (pdf)
  Handout Lysias (pdf)
  Terugkijken: 16 mei informatiebijeenkomst kostenverkenning Lysias

 8. Nog te doen: 23 mei 2023: Expertmeeting praktijkervaringen

  Experts en deskundigen op het gebied van gemeentelijke samenwerking nemen de raden mee in hun ervaringen.

  Terugkijken: 23 mei informatiebijeenkomst expertmeeting

 9. Nog te doen: 15 juni 2023: Informatiecarrousel

  Informatiecarrousel waarin de raadsleden informatie kunnen krijgen ter voorbereiding op de vergadering van 22 juni over de samenwerking. U kunt deze avond inspreken.

  - Terugkijken: 15 juni informatiecarrousel

 10. Nog te doen: 22 juni 2023: Gemeenteraden maken een keuze

  Beide raden bespreken los van elkaar de keuzes die gemaakt kunnen worden. Dat doen ze meningvormend. 

  - Terugkijken: 22 juni raadsvergadering Achtkarspelen
  - Terugkijken: 22 juni raadsvergadering Tytsjerksteradiel

 11. Nog te doen: 16 november 2023: Gemeenteraad neemt kennis van het plan van aanpak van de ontvlechting van de Werkmaatschappij 8KTD

 12. Nog te doen: 21 december 2023: Proces koersbepaling en start inhoudelijke voorbereiding beeldvormende raadsbijeenkomst

 13. Nog te doen: 16 januari 2024: Opstellen en bespreken potloodschets koersbepaling

 14. Nog te doen: 29 februari 2024: Besluit gemeenteraden over koersbepaling