De Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt, vervangt alle wetten over ruimtelijke ontwikkeling, zoals wonen, ruimte, infrastructuur en water. Hierdoor wordt het straks makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. In de Omgevingswet staat dat iedere gemeente 1 omgevingsvisie vaststelt en inwoners betrekt bij de inrichting en vormgeving van hun leefomgeving.

Wat is de Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie leggen we vast hoe de gemeente eruit gaat zien in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop we in de toekomst willen wonen, hoe we gezond oud willen worden, hoe onze kinderen onbezorgd kunnen spelen, hoe we ons verplaatsen en hoe we ons voorbereiden op een leven zonder fossiele brandstoffen.

De omgevingsvisie komt in de plaats van structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen.

Wat kunt u doen?

Participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet en geldt voor iedereen. Daarom gaan we samen met u aan de slag om een Omgevingsvisie te maken. Wij willen weten wat u belangrijk vindt in uw leefomgeving. Hiervoor hebben wij de website Denk Mee gemaakt. Regelmatig vragen we hier om uw mening over diverse onderwerpen.

Hoe ver zijn we?

In het afgelopen jaar hebben we u op verschillende manieren betrokken bij het maken van een omgevingsvisie die bij onze gemeente past.

Via de nieuwe participatiewebsite Denkmee vroegen we u tussen 15 maart en 15 april op basis van een vragenlijst mee te denken over belangrijke thema's voor de visie. De resultaten van de vragenlijst zijn te vinden op Denkmee.Achtkarspelen.nl

Vervolgens zijn via de Doarpetoer van 10 mei tot en met 1 juli in alle dorpen in de gemeente gesprekken gevoerd met inwoners. Van ieder dorp is een uitwerking gemaakt, waarbij de besproken onderwerpen zowel betrekking hadden op de sociale basis als de fysieke leefomgeving. De uitkeringen hiervan zijn te vinden op Doarpetoer.nl.

Ook gebruikten we informatie uit eerdere en synchroon lopende participatietrajecten voor andere beleidsthema's. De input uit deze 3 sporen, samen met een analyse van ons bestaande beleid, hielp ons een werkversie op te stellen voor de omgevingsvisie. Deze werkversie deelden we vervolgens van 20 september tot 7 oktober met u voor reacties. De reacties hebben we behandeld en verwerkt richting een ontwerp omgevingsvisie.

Deze ontwerp omgevingsvisie ligt ter inzage van 2 december 2021 tot en met 12 januari 2022. Heeft u vragen over de ontwerp omgevingsvisie? U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0511 of via omgevingsvisie8k@achtkarspelen.nl.

Reageren op de ontwerp omgevingsvisie?

Wilt u reageren op de ontwerp omgevingsvisie? Dan kunt u in de periode dat de ontwerp omgevingsvisie ter inzage ligt, uw zienswijze indien. Dat kan per post, per mail of mondeling.

Per post of mail

Schrijf een brief aan de gemeente Achtkarspelen, t.a.v. de gemeenteraad, Stationsstraat 18, 9285 NH  Buitenpost. Of stuur uw mail naar gemeente@achtkarspelen.nl, t.a.v. de gemeenteraad.

Vermeld in uw brief of mail in ieder geval:

  • het onderwerp: ontwerp omgevingsvisie Achtkarspelen
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 0511. Wij vragen u om praktische redenen uiterlijk 14 dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. Afhankelijk van de coronamaatregelen vindt deze afspraak digitaal plaats.

Wat is het vervolg?

Na afloop van de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvisie stellen we een zienswijzennota op, waarbij we ingaan op de ingebrachte zienswijzen. Afhankelijk van de zienswijzen passen we de ontwerp omgevingsvisie aan. Vervolgens leggen we de zienswijzennota en de omgevingsvisie voor besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Waarom wordt de Omgevingswet ingevoerd?

Met de Omgevingswet:

  • Komen alle regels over de fysieke leefomgeving in één wet te staan;
  • Wordt de tijd voor besluitvorming korter, van 26 weken naar 8 weken;
  • Kun je als inwoner of ondernemer terecht bij één loket;
  • Kan de gemeente beter maatwerk leveren;
  • Ben je als inwoner of ondernemer vanaf het begin betrokken bij het maken van plannen.