Wonen en leven

''Wy wolle it wenjen yn Achtkarspelen sa noflik mooglik meitsje.''