Het college is erin geslaagd om de gemeenteraad een begroting 2024 aan te bieden die sluit met een overschot van € 911.000. De begroting wordt op 2 november in de gemeenteraad behandeld.

Veranderingen

Met de val van het kabinet en nieuwe verkiezingen op komst is de kans groot dat het politieke landschap gaat veranderen. En dat in een tijd met ingewikkelde vraagstukken zoals armoede, migratie, klimaat en huisvesting. “Dit heeft ook gevolgen voor de gemeenten, zowel beleidsmatig als financieel”, geeft wethouder Jouke Spoelstra (financiën) aan.

Voorzichtig positief

De resultaatontwikkeling van de begroting die nu voorligt is een mooie prestatie. Vooral vanwege het feit dat de uitkering uit het Gemeentefonds (de grootste inkomstpost van de gemeente) een negatieve tendens vertoont. Daardoor zijn de mogelijkheden voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid beperkt. “De nieuwe verdeelsystematiek dat het Rijk heeft ontwikkeld, pakt voor onze gemeente slecht uit. Voor de periode van 2026 en daarna is een winstwaarschuwing op zijn plaats. We zien daar een enorme terugval in de rijksbijdrage”, aldus wethouder Jouke Spoelstra.

Ambities Achtkarspelen

Het college heeft kritisch gekeken naar wat wel mogelijk is en heeft met de begroting vooral ingezet op het stimuleren van werk- en leerprojecten zoals het Beurtschip, versterking van de ambtelijke organisatie voor een betere dienstverlening, preventie en Jeugdzorg om zo de jeugd een goede start te kunnen geven. Ook wil het college inzetten op het beperken van de lastenverhogingen voor onze inwoners, zo wordt de OZB niet meer dan trendmatig verhoogd.