Hieronder vindt u de Collegebesluiten van week 2 (2021).

1. Toedeling Coronagelden Sociale Werkvoorziening en Participatie

Portefeuillehouder: Margreet Jonker en Harjan Bruining

De gemeente heeft in 2020 € 357.214 van het Rijk ontvangen ter compensatie van het omzetverlies van SW-bedrijven en ter bestrijding van de verwachte groei van bijstandsgerechtigden. Het college heeft besloten deze middelen door te sluizen naar Caparis op basis van de werkelijke geleden coronaschade. Dit is een bedrag van € 238.883. Het restant van deze middelen, te weten € 118.331, wil het college inzetten voor de projecten Wurkjen oan wurk, inkoop loonwaardemetingen, het project vrouwelijke inburgeraars en de MOA.

2. Attendering wijziging toeslagen

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college besluit het ongevraagde advies van de toenmalige Cliëntenraad omtrent het attenderen van cliënten op de wijzigingen ten aanzien van Belastingtoeslagen bij de beëindiging van de uitkering te volgen en de huidige Adviesraad Sociaal Domein van dit standpunt in kennis te stellen.

3. Verkoop schuur/garage aan de Droegehamster Feart in Drogeham

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten om de voormalige brandweerschuur aan De Droegehamster Feart in Drogeham te verkopen. Aan De Droegehamster Feart in Drogeham (naast huisnummer 2) staat een gebouwtje dat jarenlang bij de Brandweer/Veiligheidsregio Fryslân in gebruik is geweest. Eerst als kantine voor de brandweer en later als stalling voor de brandweerboot. Sinds 2019 heeft de Veiligheidsregio het gebouwtje niet meer nodig en de boot is weggehaald. Voor de gemeente heeft het gebouwtje verder geen functie meer en daarom wordt deze verkocht voor een marktconforme prijs.