Hieronder vindt u de Collegebesluiten van week 3 (2021). 

Bijbehorende documenten

1. Begeleidingsgroep Evaluatie 8KTD

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

De vernieuwde organisatie, waarbij invulling is gegeven aan doorontwikkeling van het 3Cmodel en ‘samen tenzij’, draait vanaf 1 januari 2019. Dit wordt geëvalueerd door bureau Berenschot. De voorliggende evaluatievragen gaan over de doorontwikkeling van de samenwerking, vooral de toegevoegde waarde van de samenwerking voor de mienskip; de effecten, kosten en resultaten van de samenwerking en de rol/ positie van de raden. Er is inmiddels een begeleidingsgroep gestart bestaande uit een vertegenwoordiging van raadsleden, wethouders, burgemeesters, directeuren per gemeente, en twee OR-leden. Het college informeert de raad over de planning.

2. Uitgangspunten begroting 2022

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college is akkoord met de beschreven uitgangspunten en bijbehorende planning schema’s voor de begroting 2022. Het college informeert de raad over de uitgangspunten.

Jaarlijks worden aan de organisatie(s) de planningsschema's en de daarbij behorende
uitgangspunten voor de opstelling van de nieuwe programmabegroting(en) en de jaarrekening(en) beschikbaar gesteld. Het college stelt deze uitgangspunten en bestuurlijke behandeldata vast. Voor de organisatie(s) is dit het startpunt om de invulling van het financiële instrumentarium voor de volgende cyclus vorm te geven. De raad stelt de programmabegroting en de jaarrekening vast.

3. Bestemmingsplan It Jachtfjild 11 te Harkema

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ‘It Jachtfjild 11 te Harkema’ vast te stellen.

4. Bestemmingsplan Sarabos 2 Gerkesklooster

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Aan de hand van zienswijzen wordt de gemeenteraad voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen zodat de verplaatsing van de woning Sarabos 2 te Gerkesklooster geen aantasting van de bestaande rechten van naastliggende bedrijven en bedrijfsgronden met zich meebrengt.

5. Ondertekening overeenkomst De Friesland Zorgverzekeraar omtrent AV Frieso

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten dat de burgemeester, als wettelijk vertegenwoordiger van de gemeente, de (begunstigings)overeenkomst 2021 met De Friesland Zorgverzekeraar omtrent de collectieve ziektekostenverzekering voor minima (AV Frieso) ondertekend.

6. Programma voorkomen Voortijdig schoolverlaten en Jongeren in Kwetsbare Positie

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Gemeenten en onderwijsorganisaties (vo en mbo) hebben het uitvoeringsprogramma en hiermee de afspraken over de gezamenlijke aanpak voorkomen schooluitval (VSV) en jongeren in kwetsbare positie (JIKP) voor de periode 2020-2024 vastgelegd. Hiermee wordt ingezet op het verlagen van de percentages vsv-ers (streefpercentages) en goede ondersteuning van jongeren in kwetsbare positie. Het college heeft ingestemd met de afspraken over de gezamenlijke aanpak zoals beschreven in het uitvoeringsprogramma 2020-2024.

7. Verordening beslistermijn schulddienstverlening Achtkarspelen

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten om de Verordening beslistermijn schulddienstverlening Achtkarspelen aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om een bij verordening te bepalen termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt.

8. Voortgang implementatie Beleidsplan integrale schulddienstverlening 

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten om de informatiebrief over de schulddienstverlening in de gemeente vast te stellen en deze door te sturen aan de gemeenteraad. Het college wil de gemeenteraad informeren over de voortgang van de implementatie Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2020-2024 gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

9. Principeverzoek uitbreiding bestemming Spekloane 55 Boelenslaan

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten onder een aantal voorwaarden in te stemmen met het uitbreiden van de bedrijfsbestemming ten behoeve van de werktuigloods op het perceel Spekloane 55 te Boelenslaan en hierop volgend, wanneer voldaan kan worden aan de voorwaarden, het ontwerp-wijzigingsplan op te stellen en ter inzage te leggen. Het college heeft daarnaast besloten medewerking te verlenen aan het verzoek om af te wijken van het welstandsadvies. Voordat het ontwerp- wijzigingsplan ter inzage kan worden gelegd moet er een aantal onderzoeken aangeleverd worden welke aantonen dat er geen sprake is van een onevenredige hinder of inbreuk op de leefomgeving. Zoals een PAS berekening in het kader van de stikstofregeling, een landschappelijke inpassing conform de visie buitengebied en een ecologische quick scan.  

10. Naamgeving parkeerterreinen Surhuisterveen

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft besloten om de openbare parkeerterreinen in Surhuisterveen bij de Lidl, AH, Action en het Torenplein te voorzien van een pleinnaam als onderdeel van het Centrumplan Surhuisterveen. Deze pleinnamen worden gebruikt voor de parkeerroute voor een betere vindbaarheid van de parkeerterreinen. Het college informeert de raad hierover.

Er is op dit moment geen naamgeving van de openbare (gemeentelijke) parkeerterreinen en daarom zijn Plaatselijk Belang, H&I en Stichting Oud Achtkarspelen gevraagd om mee te denken.

11. Tarieven milieustraat

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft besloten om vanaf 1 maart 2021 een poorttarief voor de afvalstromen bouw, sloop en puin in te stellen. De meeste afvalstromen, het huishoudelijk afval, blijven gratis in te leveren. Voor bouw-, sloop- en puinafval moet wel worden betaald. Hierdoor hoeft de afvalstoffenheffing minder te stijgen. Wanneer de gemeenteraad op 18 februari instemt met de hoogte van de voorgestelde tarieven moet vanaf 1 maart voor het genoemde afval betaald worden.

12. Afwijken welstandsadvies De Koaten 3 te Kootstertille

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Er is een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een kapschuur op het perceel aan De Koaten 3 te Kootstertille. De welstandscommissie heeft het bouwplan beoordeeld. De aanvrager heeft het college verzocht af te wijken van het welstandsadvies. Het college heeft besloten hiermee in te stemmen en af te wijken van het welstandsadvies.

13. Afwijken welstandsadvies Oastkern 56 te Kootstertille

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Er is een omgevingsvergunning ingediend voor het legaliseren van een balustrade op het bedrijfsgebouw aan de Oastkern 57 te Kootstertille. De welstandscommissie heeft het bouwplan beoordeeld. Het college is verzocht af te wijken van het welstandsadvies. Het college heeft besloten hiermee in te stemmen en af te wijken van het welstandsadvies.