Hieronder vindt u de Collegebesluiten van week 4 (2021). 

Bijbehorende documenten

1. Startnotitie Gemeentelijk gezondheidsbeleid

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college is akkoord met het proces om te komen tot een gezamenlijk gemeentelijk gezondheidsbeleid met de gemeente Tytsjerksteradiel voor de periode 2021-2024. De startnotitie wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Met het volgen van dit proces zullen we als gemeente voldoen aan de wettelijke verplichting om gemeentelijke gezondheidsdoelen vast te stellen en pakken we, zoals VWS adviseert, gezondheidsvraagstukken integraal op vanuit diverse beleidsterreinen.

2. Controleprotocol 2021 - 2024 en normenkader 2021

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft het meerjarenplan VIC en jaarplan VIC vastgesteld en stuurt deze ter informatie naar de raad. Ook heeft het college ingestemd met het controleprotocol en de hierin opgenomen goedkeuringstolerantie, verantwoordings- en rapportagegrens en het normenkader 2021. Deze wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Raad.

3. Decembercirculaire 2020 gemeentefonds

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft kennis genomen van de decembercirculaire en stelt de raad voor de uitkeringen uit gemeentefonds op te nemen in de begroting 2021.

Jaarlijks verschijnen drie circulaires met betrekking tot de uitkering uit het gemeentefonds. Meicirculaire geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, in de septembercirculaire volgt de vertaling van de Miljoenennota, in de decembercirculaire worden de uitkomsten van de Najaarsnota van de rijksoverheid weergegeven en wordt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk afgerond.

4. Vaststelling Bestemmingsplan Lits-locatie Buitenpost

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra 

Het college stelt de gemeenteraad voor om stellen het bestemmingsplan ‘Litslocatie, Buitenpost’ vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 16 woningen te bouwen op de locatie Lits, tussen de Troelstralaan en Halbertsmastraat in Buitenpost. Daarnaast wordt de herstructurering van de Halbertsmastraat planologisch verwerkt.

5. Coronamiddelen 2020 beschikbaar stellen aan mienskip

Portefeuillehouder: Margreet Jonker, Max de Haan en Jouke Spoelstra 

In 2020 heeft de gemeente van het Rijk voor verschillende onderwerpen middelen ontvangen ter compensatie van gemaakte kosten of gederfde inkomsten gerelateerd aan corona. Het college heeft besloten om een deel beschikbaar te stellen aan onze mienskip. Voor culturele instellingen en sportverenigingen wordt een subsidieregeling opengesteld. Ook de dorpshuizen krijgen een bedrag overgemaakt. Culturele organisaties en sportverenigingen die schade hebben geleden door de maatregelen rond het coronavirus, kunnen subsidie aanvragen. Het gaat om schade die ontstaan is in de periode van 15 maart tot en met 31 december 2020. De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 15 maart 2021. Meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van Achtkarspelen. Hier staan ook voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

6. Maskelyn verkoopprocedure bouwkavels

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten de grond aan de W.B. van der Kooiwei/Boskkamp in Augustinusga te koop aan te bieden door middel van inschrijving. De locatie is 560m2 en bestemd voor de bouw van twee levensloopbestendige woningen en een gedeelte is bestemd voor een groenvoorziening met een wadi (ten behoeve van waterberging). Met deze ontwikkeling kan worden voorzien in de behoefte aan seniorgeschikte woningen. Bij de verkoop van de locatie wordt in de uitgifte meegenomen dat de ontwikkeling moet voldoen aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden, zodat een zorgvuldige inpassing in de omgeving wordt gewaarborgd. Deze zijn tot stand gekomen na zorgvuldige afstemming met direct omwonenden en plaatselijk belang. Op de website van de gemeente Achtkarspelen.nl staat meer informatie over de verkoopprocedure, bouwmogelijkheden en locatie.

7. Verzoek om toestemming voor verkoop van een gedeelte van bedrijfsperceel Oastkern 25 A te Kootstertille

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college stemt niet in met het verzoek van een ondernemer om het gedeelte van zijn bedrijfsperceel waar een bedrijfswoning gebouwd kan worden te verkopen aan een werknemer.

8. Principeverzoek toevoegen woningen De Klyster-De Bosk

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college is gevraagd mee te werken aan het toevoegen van woningen aan De Klyster te Harkema. Het college hecht waarde aan de bestaande ruimtelijke kwaliteiten en de groenstructuur en is niet bereid medewerking te verlenen aan het verzoek om deze gronden te verkopen en de groenzone te verplaatsen.

9. Subsidieaanvragen projecten Beurtschip en Spitkeet in het kader van de Versnellingsagenda

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft ingestemd met de subsidieaanvragen in het kader van de Versnellingsagenda voor de projecten Beurtschip en Spitkeet. Voor de subsidieaanvragen in het kader van de Versnellingsagenda voor de projecten Beurtschip en Spitkeet moeten de volgende getekende documenten aangeleverd worden: samenwerkingsovereenkomsten, verklaringen cofinanciering, staatsteunanalyses en een adhesieverklaring.

10. Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem 2021

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de voorgestelde leden voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te ontslaan dan wel te (her)benoemen.

11. Uitruil 2020

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

Het college heeft besloten om de fiscale uitruilmogelijkheid voor medewerkers over 2020 onveranderd op basis van het 214-dagen principe toe te passen. De raad wordt hierover geïnformeerd.

12. Duurzaamheidsagenda en Transitievisie warmte Achtkarspelen

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college stelt de raad voor om de duurzaamheidsagenda Achtkarspelen en transitievisie warmte (warmtevisie), inclusief de beleidskaders zonnepanelen versus bomen en zonneladder, vast te stellen en hiermee te focussen op energiebesparing en ondersteuning van duurzame mienskipsinitiatieven (bijvoorbeeld voor zon op dak of een dorpswindmolen). Ten behoeve van energiebesparing en het stimuleren van zon op dak is eveneens een grote rol weggelegd voor het gemeentelijk Energieloket. Daarom wordt er voor de uitvoering aanvullend budget voor formatie Energieloket gevraagd. Met het inzetten van energiecoaching willen we meer ondersteuning bieden aan minima en huurders om te verduurzamen. Met deze vaststelling geeft het college eveneens invulling aan verschillende moties. Ingezet wordt op duurzaamheid als integraal onderdeel binnen de werkzaamheden van de eigen organisaties. Voor de warmtetransitie wordt de rijksbijdrage, eventuele subsidies en bijdragen vanuit fondsen als taakstellend gehanteerd. Vanuit het gemeentelijk energieloket wordt ingezet op concrete duurzaamheidsregelingen voor de mienskip. Met het beleidskader zonneladder Achtkarspelen wordt invulling gegeven aan de motie om geen zonneparken toe te staan op agrarische gronden.