Oebele Brouwer is sinds 7 februari 2019 burgemeester van Achtkarspelen. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Een belangrijk onderdeel van de burgemeestersportefeuille is de handhaving van openbare orde en veiligheid.

Telefoon: (0511) 54 81 88
E-mail: o.f.brouwer@achtkarspelen.nl

De burgemeester

Als enige gemeentebestuurder is de burgemeester niet gekozen. De burgemeester wordt voorgedragen door de gemeenteraad en benoemd door de Kroon (de ministerraad en de Koning). De ambtsperiode is zes jaar. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. In de gemeenteraad heeft hij geen stemrecht. In vergaderingen van het college van b. en w. heeft de burgemeester uiteraard wél stemrecht.

Verantwoordelijkheden

De burgemeester is verantwoordelijk voor de volgende werkgebieden (portefeuille):

 • Openbare orde en veiligheid
 • Veiligheidshuis
 • Politie en brandweer
 • Regionale samenwerking
 • ANNO - Versnellingsagenda
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur GR Werkmaatschappij 8KTD (niet betaald)
 • Verkiezingen
 • Statushouders en asielzoekers

Nevenfuncties op grond van het burgemeesterschap

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân (4 bijeenkomsten per jaar/niet betaald)
 • Lid Bestuurscommissie Veiligheid (4 bijeenkomsten per jaar/niet betaald)
 • Lid Bestuurlijke adviescommissie Brandweer – tevens lid brandweerkamer (niet betaald)
 • Lid Agendacommissie Veiligheid van de Veiligheidsregio Fryslân – portefeuillehouder brandweer (niet betaald)
 • Lid Bestuurlijk overleg Versnellingsagenda (niet betaald)
 • Voorzitter Veiligheidsdriehoek Noordoost Fryslân (niet betaald)
 • Lid VFG Portefeuillehoudersoverleg Europa en Internationaal (niet betaald)
 • Lid VFG Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Democratie (niet betaald)
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD (8 uur per maand)
 • Bestuurslid Stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (niet betaald)
 • Voorzitter Stichting Het Eelke Ytsmafonds (niet betaald)
 • Voorzitter It Simke Kloostermanlien (niet betaald)
 • Bestuurslid Stichting Sportcentrum 8karspelen (niet betaald)
 • Lid algemeen bestuur Fries Scheepvaart Museum (niet betaald)
 • Bestuurslid Stichting Rosana (Regionaal Overleg Samenwerking Acute en Niet-acute zorg) (niet betaald)
 • Lid Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) Noord-Nederland (niet betaald)

Nevenfuncties buiten het burgemeestersambt

 • Voorzitter Zeilraad SKS (niet betaald)
 • Activiteitencommissie Wettersportferiening Tusken Mar en Leyen (niet betaald)
 • Bestuurslid Stichting ‘Foar de Neiteam (12x per jaar, niet betaald)
 • Voorzitter website Eastermar (6x per jaar, niet betaald)
 • Onderzoekscommissie Landelijke Eenheid Driebergen (betaald)