1. Verzoek opzegging verhuur/onttrekking aan de openbaarheid parkeerterrein Voorstraat 39 Buitenpost

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft ingestemd met de reactiebrief naar aanleiding van het verzoek van Spoelstra omgevingsadviseur over het parkeerterrein naast Voorstraat 39 te Buitenpost. Het college stelt voor de helft van de parkeerplaatsen te onttrekken aan de openbaarheid zodat de bewoners van de appartementen nabij hun woning kunnen parkeren. De toegangsweg en de andere 11 parkeerplekken aan de zijde van Stationsstraat 1 kunnen dan openbaar toegankelijk blijven ten behoeve van onder meer de omwonenden.  

1.1 Reactiebrief opzegging verhuur - onttrekking openbaarheid parkeerterrein Voorstraat 39 Buitenpost

1.2 Voorstel gebruik parkeerterrein Voorstraat 39 Buitenpost

1.3 Inrichtingstekening 2018

2. Principeverzoek 8 appartementen Bjirkewei 109 Twijzelerheide

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten om onder de genoemde voorwaarden, o.a. akoestisch onderzoek en bodemonderzoek, in te stemmen met het plan om 8 appartementen op het perceel de Bjirkewei 109 te Twijzelerheide te realiseren. Wanneer er voldaan kan worden aan de voorwaarden kan de procedure opgestart worden voor het herzien van de bestemming welke de 8 appartementen mogelijk maakt.

 

3. Zorgchalets Wyldpaed West 16 Twijzelerheide

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten om niet in te stemmen met het principeverzoek voor de plaatsing van vier woonzorgchalets op het achtererf aan Wyldpaed West 16 te Twijzelerheide.

 

4. Procesvoorstel: 'Naar een model voor advisering over Ruimtelijke kwaliteit onder de Omgevingswet'

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft ingestemd met het Plan van Aanpak om te komen tot een model voor advisering over ruimtelijke kwaliteit onder de Omgevingswet.

 

5. Aansluiting bij het Schuldenknooppunt

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten in te stemmen met het aansluiten bij het Schuldenknooppunt om tot een snellere oplossing voor financiële problemen of problematische schulden van onze inwoners te komen. De aansluitkosten bedragen € 50 per gemeente.

 

6. Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Portefeuillehouder: Margreet Jonker en Harjan Bruining

Het college heeft de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) vastgesteld en voegt het door het Kabinet beschikbaar gestelde budget toe aan de het budget bijzondere bijstand. Ondanks eerdere steunmaatregelen zijn niet voor alle huishoudens de financiële problemen opgelost. Daarom heeft de regering de regeling TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) in het leven geroepen om huishoudens te ondersteunen bij noodzakelijke kosten voor wonen. De TONK is een vorm van bijzondere bijstand en de gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling.

6.1 Beleidsregels TONK

6.2 Brief ministerie Informatie over TONK en TOZO

7. Principeverzoek voor De Wyk 4 te Boelenslaan

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het verplaatsen van de voorgevelrooilijn op het perceel De Wyk 4 te Boelenslaan.
 

8. Principeverzoek bestemmingswijziging voor het perceel Fiifhuzen 1 te Harkema Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Eigenaar van het perceel Fiifhuzen 1 te Harkema heeft verzocht om wijziging van de bestemming bedrijf naar wonen nu het ter plekke gevestigde bedrijf gaat verhuizen naar een andere bedrijfslocatie. Het college wil hieraan meewerken mits dit de planologische rechten van omliggende bestemmingen niet beperkt.

 

9. Voorbereiding aanvraag volkshuisvestingsfonds

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten om in regionaal verband een aanvraag voor een bijdrage uit het volkshuisvestingsfonds voor te bereiden om, onder andere, daarmee van krimpregio naar topregio te groeien.

In 2040 is de regio Noordoost Friesland de topregio in Noord Nederland waar ruimtezoekers uit druk Nederland graag willen wonen, werken en recreëren. Daarvoor moet de woningvoorraad uitstekend op orde zijn en klaar zijn voor de toekomst. Een combinatie van een gerichte aanpak van de bestaande voorraad, door o.a. het volkshuisvestingsfonds, en een kwalitatief hoogwaardige vernieuwing als onderdeel van het pakket voor Deltaplan Noord Nederland en de Lelylijn en de mogelijkheden die het Provinciaal economisch beleidsplan bieden, maken hier onderdeel van uit.

In verschillende gebieden in Nederland staat de leefbaarheid onder druk. In de kamerbrief van 15 februari 2021 geeft de minister de opgave duidelijk weer. Daarom heeft het kabinet besloten om 450 miljoen euro beschikbaar te stellen om te investeren in leefbaarheid en verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden. Met deze bijdrage komt het ministerie tegemoet aan de brede wens voor meer aandacht voor kwetsbare gebieden. Alle gemeenten kunnen hierop inschrijven, waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar de zestien stedelijke vernieuwingsgebieden en de dertien grens- en krimpregio’s waar leefbaarheid onder druk komt te staan. 

9.1 Brief ministerie Maatregelen woningmarkt voor betaalbaarheid huurders en investeren in leefbaarheid

9.2 Brief ministerie Contouren Volkshuisvestingsfonds