1. Jobinder voorschot vergoeding vervoerders

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft ingestemd met het verzoek om Jobinder te blijven bevoorschotten, waardoor Jobinder de benodigde maatregelen kan treffen voor zolang de lockdown maatregelen vanwege Corona van kracht zijn zodat de continuïteit van het doelgroepenvervoer gewaarborgd blijft. Daarnaast heeft het college besloten om de raad door middel van een brief te informeren over het bevoorschotten van de vervoerders en over de evaluatie van Jobinder.

1.1 Jobinder voorschot vergoeding vervoerders

2. Gemeentelijke bijdrage ANNO 2020

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

Het college heeft besloten kennis te nemen van het jaarverslag regionale samenwerking Noordoost Fryslân 2020 en de gemeentelijke bijdrage voor de regionale samenwerking ANNO ter hoogte van € 37.876 vrij te geven en deze betaalbaar te stellen aan de provincie Fryslân.

 

3. Transitie oud nieuw zwembad Buitenpost

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college informeert de gemeenteraad over de transitieperiode van het oude naar het nieuwe zwembad in Buitenpost die volgens planning deze zomer plaats vindt. Uitgangspunt bij het project was het behoud van zwemwater tijdens de bouw van het nieuwe zwembad. De bestaande Kûpe is dan ook nog steeds in bedrijf en kan, onder voorbehoud van uitblijven van serieuze technische mankementen, ook tot de zomervakantie 2021 in bedrijf blijven. Vanaf het moment dat de nutsvoorzieningen van het bestaande bad worden losgekoppeld (planning 10 juli) kan het bestaande zwembad niet meer in bedrijf zijn. Dat betekent dat er tijdelijk, tot het moment dat het nieuwe zwembad opengaat (planning 23 augustus) geen zwemwater beschikbaar is. Deze transitieperiode valt deels in een gebruiksluwe vakantie-/zomerperiode voor het zwembad.

3.1 Raadsvoorstel Transitie oud-naar-nieuw zwembad Buitenpost

4. Principeverzoek bedrijfsvestiging landbouwwerktuigen en mechanisatiebedrijf tbv locatie Jachtfjild 11 te Harkema

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college wil meewerken aan een bedrijfsvestiging op het perceel It Jachtfjild 11A te Harkema als blijkt dat de bedrijfsvoering akoestisch inpasbaar is en het woon- en leefklimaat van de aanwezige woningen gewaarborgd blijft.

 

5. Vaststelling wijzigingsplan Spekloane 48 Boelenslaan

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft het wijzigingsplan voor Spekloane 48 in Boelenslaan vastgesteld waardoor er gestart kan worden met een minicamping. Initiatiefnemer wil naast de Bed&Breakfast meer mogelijkheden tot overnachting aanbieden. Hij wil hiervoor een kleine minicamping in gaan richten.

 

6. Aanbesteding laadpalen

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten deel te nemen aan de collectieve aanbesteding laadinfrastructuur Fryslân en daarvoor de samenwerkingsovereenkomst en het mandaatbesluit en te ondertekenen. De plankaart wordt voorgelegd aan de plaatselijke belangen. In 2025 zijn volgens de prognose van de Nationale Agenda Laadinfrastruktuur in de gemeente Achtkarspelen 53 (semi) publieke laadpunten nodig. Om in de laadbehoefte te voorzien heeft de provincie Fryslân het initiatief genomen een collectieve aanbesteding voor de Friese gemeenten te organiseren.

6.1 Plankaart Aanbesteding laadpalen Achtkarspelen

7. Uitvoeringsplan Werkgeversdienstverlening Fryslân Werkt!

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft besloten om met het “Uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening Fryslân Werkt! 2021” in te stemmen. In dit plan is vastgelegd welke werkgeversdienstverlening we provinciaal bieden, hoe onze gezamenlijke werkwijze eruit ziet en welke doelen we willen realiseren. Die dienstverlening is in ontwikkeling. Daarom staan er in het plan ook voornemens over zaken die we het komend jaar daarin willen verbeteren.

7.1 Uitvoeringsplan Werkgeversdienstverlening Fryslân Werkt!

8. Principeverzoek Het Breed 5 te Stroobos

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van de horecabestemming naar de bestemming gemengde doeleinden voor het perceel Het Breed 5 te Stroobos. Aan de medewerking zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zodra een officieel verzoek om de bestemming te wijzigen binnenkomt, wordt een ontwerp-wijzigingsplan opgesteld en ter inzage gelegd.

 

9. Winningsplan Tietjerk

Portefeuillehouder: Max de Haan

Door Vermilion is een gewijzigd gaswinningsplan Tietjerk aan de minister ter goedkeuring voorgelegd. De minister heeft het college van B&W op grond van de Mijnbouwwet gevraagd advies te geven. Het college heeft besloten de Minister te adviseren om het winningsplan Tietjerk te weigeren. Het college vindt dat er in onze gemeente geen extra gas gewonnen kan worden o.a. omdat een verdere bodemdaling niet acceptabel is, de risico’s op aardbevingen toenemen en het gebied de lasten ondervindt en niet van de baten profiteert.

9.1 Raadsvoorstel Winningsplan Tietjerk

9.2 Zienswijze college Winningsplan Tietjerk

10. Financiering Vluchtelingenwerk i.h.k.v. verhoogde taakstelling

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Vluchtelingenwerk Noord-Nederland verzorgt de maatschappelijke begeleiding van statushouders in onze gemeente. Wij zijn wettelijk verplicht maatschappelijke begeleiding te bieden en krijgen hiervoor jaarlijks achteraf op basis van realisatie middelen van het Rijk (t-1). De taakstelling voor 2021 is meer dan verdubbeld, waardoor het huidige budget niet toereikend is. Het college heeft daarom besloten om de raad via een begrotingswijziging te vragen incidentele middelen beschikbaar te stellen.

10.1 Huisvestingstaakstelling vergunninghouders

11. Tussentijdse evaluatie zelf maaien sportvelden

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

In 2017 is een drietal sportverenigingen gestart met het zelf maaien van de eigen sportvelden voor een contractperiode van 5 jaar. De raad heeft destijds bij de besluitvorming om een tussentijdse evaluatie verzocht. Het college informeert de raad over de uitkomsten van deze tussentijdse evaluatie. 

11.1 Raadsvoorstel Tussentijdse evaluatie zelf maaien sportvelden door sportverenigingen

11.2 Tussentijdse evaluatie zelf maaien sportvelden door verenigingen