1. Actualisatie gedragscode burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

Het college stelt de gemeenteraad voor de concept gedragscode voor burgemeester en wethouders vast te stellen. Deze gedragscode is geactualiseerd op basis van de formats die de VNG hiervoor adviseert.

2. Jaarrekening 2020 Stichting begraafplaats Kootstertille

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken 2020 en verzoekt de Stichting de jaarlijkse bijdrage van € 2.500 over te maken naar de gemeente.

3. Begrotingswijziging april 2021

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft kennis genomen van de wijzigingen van de begroting 2021. De begrotingswijzingen worden voorgelegd aan de raad voor behandeling op 22 april. Met de Controlecommissie van Achtkarspelen en de Accountantscommissie van Tytsjerksteradiel is begin dit jaar gesproken over een verdere harmonisatie binnen de P&C-cyclus. Dit in het bijzonder met betrekking tot de begrotingswijzigingen die gedurende het jaar via het college aan de raad worden voorgelegd. Met ingang van het jaar 2021 wordt nu vier maal per jaar een verzameling begrotingswijzigingen (in april, juni/juli, oktober en december) aan de raad ter vaststelling aangeboden. Eveneens worden in dezelfde vergadering ook de eventuele wijzingen met betrekking tot de WM8KTD afzonderlijk aangeboden.

4. Aanwijzen en mandateren DPG als toezichthouder kinderopvang

Portefeuillehouder: Margreet Jonker en Oebele Brouwer

Het college heeft besloten om de directeur publieke gezondheid (Dpg) aan te wijzen als toezichthouder op de Wet kinderopvang (Wko) en de Wet publieke gezondheid (Wpg). Ook heeft de burgemeester besloten mandaat te verlenen aan de directeur publieke gezondheid om in te grijpen door middel van een bevel. Tevens toe te staan dat de directeur in haar plaats één of meerdere medewerkers kan machtigen om op te treden als toezichthouder.

 

5. Participatie vergunningsproces onder Omgevingswet

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college vraagt de raad een besluit te nemen over invulling van de participatie voor het vergunningsproces. Het raadsbesluit over participatie in het vergunningsproces vormt samen met het in december 2020 genomen besluit over participatie voor de omgevingsvisie de basis voor het op te stellen participatiebeleid in het kader van de Omgevingswet.
De Omgevingswet biedt meer ruimte voor ideeën van initiatiefnemers en voor lokale afwegingen. Daarin wegen de belangen van betrokkenen nadrukkelijk mee. Eerder heeft de raad een keuze voor een participatietraject gemaakt voor de uitvoering van de participatie ten behoeve van het opstellen van de omgevingsvisie. Participatie speelt bij de invoering van de Omgevingswet echter niet alleen in het traject tot het komen van een (omgevings)visie, maar ook in het vergunningentraject. 

6. Anterieure overeenkomst project ‘Enerzjyk Skûlenboarch’

Portefeuillehouder: Margreet Jonker en Jouke Spoelstra

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een anterieure overeenkomst afgesloten met ontwikkelaar Enerzjyk Skûlenboarch, waarin op voorhand een aantal zaken worden geregeld zoals gemeentelijk kostenverhaal, planschade en participatiemogelijkheden in het zonnepark. Het college van Achtkarspelen stemt in met deze overeenkomst en laat de burgemeester mede ondertekenen voor akkoord.

7. Principeverzoek tweede woning Havenstraat 6A Surhuisterveen

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college wil geen medewerking verlenen aan het toevoegen van een extra woning op het perceel Havenstraat 6 te Surhuisterveen.

8. Nalevingsvisie Sociaal Domein “Naleving met Zorg en Vertrouwen”

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college vraagt de raad om het de Nalevingsvisie Sociaal Domein “Naleving met Zorg en Vertrouwen”, waarbij rekening is gehouden met het advies dat door de Cliëntenraad/WMO-raad is uitgebracht, vast te stellen.

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Met de overdracht van deze verantwoordelijkheden ontstaat ook de uitdaging om het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, naast de Participatiewet, ook binnen de Jeugdwet en de WMO 2015 te borgen. Hiervoor dient een nalevingsvisie (beleidskader) te worden vastgesteld door de raad.

9. Begroting en jaarverslag Roobol

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft kennis genomen van de begroting 2021 en het jaarverslag 2019 van ROOBOL en legt deze stukken ter informatie voor aan de gemeenteraad.

10. Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2022

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college besluit de Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2021 ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Hierin worden twee mogelijke scenario’s geschetst en het college spreekt een voorkeur uit voor het scenario waarbij de toegangsgrens gehandhaafd blijft op 130% sociaal minimum en het bedrag van de verstrekking wordt vastgesteld op € 250 per persoon per jaar. Als gevolg van de uitgangspunten van het vastgestelde Beleidskader Sociaal Domein en het doorvoeren van de vastgestelde bezuinigingen is er aanleiding de Verordening Kansregeling 2015 te vervangen door de Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2022.

11. Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Achtkarspelen

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft ingestemd met de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Achtkarspelen 2021 en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Landelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en zorg maken het noodzakelijk om deze verordening aan te passen. Er is recentelijk een nieuwe landelijke modelverordening leerlingenvervoer (2020) gepubliceerd, die recht doet aan recente ontwikkelingen en wetswijzigingen. Ook is, ten behoeve van de leesbaarheid, de indeling van de artikelen aangepast. Behalve landelijke ontwikkelingen was er bovendien regionaal de wens van de vier deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Jobinder om het beleid en in samenhang hiermee de verordening leerlingenvervoer te harmoniseren. De nieuwe verordening is voor alle vier gemeenten hetzelfde. Gelijktijdig met het vaststellen van de nieuwe verordening, moet de Verordening Leerlingenvervoer Achtkarspelen 2006 worden ingetrokken.

12. Uitvoeringsprogramma sociaal domein 2021-2022

Portefeuillehouder: Margreet Jonker en Harjan Bruining

Het college heeft kennis genomen van het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2021-2022. In dit plan worden de geprioriteerde inspanningen in het sociaal domein die voortkomen uit vastgesteld beleid en wettelijke wijzigingen gebundeld en in samenhang georganiseerd voor 2021 en 2022.

13. Taalplan Achtkarspelen

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft kennis genomen van het Taalplan Achtkarspelen en informeert de gemeenteraad over de voortgang. In het beleidsdocument Koers op Kansen 2019-2023 is de taalstimulering als één van de belangrijke speerpunten benoemd. De ambitie van Achtkarspelen is het ontwikkelen en uitvoeren van een integraal taalplan met alle betrokken partners. De afgelopen tijd is door de werkgroep Taalplan Achtkarspelen gewerkt aan realisatie van dit plan “Taalplan 8K; foar in taalrike gemeente”.

14. Global Goals

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college vraagt de raad om te besluiten Global Goals gemeente te worden. Door het worden van een Global Goals gemeente maakt Achtkarspelen de bewuste keuze om achter de 17 wereldwijde doelen te staan en hieraan bij te willen dragen.

15. Woningbouwprogrammering 2021 Achtkarspelen

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

In lijn met het coalitieakkoord, de woonvisie en de met de regio en de provincie gemaakte woningbouwafspraken heeft het college een concept woningbouwprogramma vastgesteld, het college is voornemens in mei een definitief besluit te nemen over deze flexibele programmering die jaarlijks zal worden bijgesteld. Voor de periode 2020-2030 komt het college van Achtkarspelen met een totale programmering van 648 woningen.

16. Verplaatsing Korfbalvereniging It Fean

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Op sportpark It Ketting in Surhuisterveen zijn twee voetbalverenigingen en een korfbalvereniging actief. Uit een analyse is echter gebleken dat de capaciteit van het sportpark in zijn huidige vorm voor alle verenigingen te beperkt is. Daar komt bij dat de capaciteit over een aantal jaren nog beperkter wordt omdat het kunstgrasvoetbalveld aan beddenfabrikant AVEK verkocht is, in verband met de toekomstige verplaatsing van het bedrijf. Om meer ruimte te creëren stelt het college nu aan de raad voor om korfbalvereniging It Fean te verplaatsen naar sportpark Vierstromenland en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. Bij Vierstromenland is voldoende ruimte om twee korfbalvelden aan te leggen naast de skeelerbaan. Het clubgebouw bij de skeelerbaan wordt daarbij verbouwd en vergroot zodat de korfbalvereniging en de skeelervereniging hier gezamenlijk gebruik van kunnen maken.

17. Ontwerpbegroting FUMO 2022 / Wijziging GR

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de voorgestelde wijziging GR FUMO en kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2022 en naar aanleiding hiervan de zienswijze vast te stellen. De raad wordt gevraagd te besluiten om de gevolgen van de ontwerpbegroting 2022 van de FUMO, na vaststelling door het algemeen bestuur van de FUMO, te verwerken in de gemeentelijke begroting.

18. Adviesrecht onder Omgevingswet

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten het raadsvoorstel over het adviesrecht ter bespreking voor te leggen aan de gemeenteraad. Onder de omgevingswet wordt de huidige “verklaring van geen bedenkingen” als onderdeel van het vergunningsproces afgeschaft. Dit wordt vervangen door het adviesrecht. De raad moet over de invulling van dit adviesrecht in 2021 een besluit nemen.

18.1 Raadsvoorstel Adviesrecht onder Omgevingswet