1. Begrotingswijzigingen april 2021 Werkmaatschappij 8KTD

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft besloten om de begrotingswijzigingen van april 2021 van de WM8KTD voor zienswijze voor te leggen in de raad van 22 april.

1.1 Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen WM8KTD april 2021
1.2 Begrotingswijzigingen WM8KTD april 2021


2. Uitvoeringsprogramma veiligheid 2021

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

Het college heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma Veiligheid 2021. Door de impact van corona op de werkzaamheden, zal een groot deel van de prioriteiten uit uitvoeringsprogramma 2020 worden doorgeschoven naar 2021. Het uitvoeringsprogramma veiligheid 2021 wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. In het uitvoeringsprogramma staat welke taken in 2021 prioriteit krijgen binnen de daarvoor beschikbare formatie en financiële middelen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het feit dat een deel van de capaciteit ook besteed wordt aan de uitvoering van de coronamaatregelen.

2.1 Raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma veiligheid 2021

2.2 Uitvoeringsprogramma veiligheid 2021


3. Schriftelijke vragen CDA fractie en FNP fraksje over Deltaplan voor het Noorden

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

De raadsfractie CDA en de riedsfraksje FNP hebben schriftelijke vragen gesteld over het Deltaplan voor het Noorden. Het college heeft deze vragen beantwoord en informeert de raad hierover.

In de Tweede Kamer is op 7 december 2020 een motie aangenomen over het Deltaplan voor het Noorden. Via deze motie wordt de regering, in samenwerking met de vier noordelijke provincies, verzocht een Deltaplan van en voor het Noorden op te stellen met daarin een integrale uitwerking om de bereikbaarheid en het wonen en werken in het Noorden te stimuleren, waarbij de Lelylijn een belangrijk onderdeel is, en de hoofdcontouren van dit Deltaplan met de Kamer te delen voor 1 mei 2021.

3.1 Beantwoording schriftelijke vragen CDA Fractie Deltaplan voor het Noorden
3.2 Beantwoording schriftelijke vragen FNP fractie Deltaplan voor het Noorden
3.3 Raadsbrief Netwerk Noordoost inzake Lelylijn Noordoost Fryslân
3.4 Brief colleges Noordoost Fryslân aan GS inzake ambitie Noordoost Fryslân Deltaplan Noord en Lelylijn
3.5 Persbericht Netwerk Noordoost inzake Lelylijn Noordoost Fryslan


4. Bestuurlijke fusie Singelland en Burgemeester Harmsmaschool

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten een positief advies te geven bij de voorgestelde bestuurlijke fusie van Stichting OSG Singelland en Stichting Burgemeester Harmsmaschool. Definitieve besluitvorming over de bestuurlijke fusie is aan de Minister van OCenW.

Stichting OSG Singelland en Stichting Burgemeester Harmsmaschool hebben besloten om bestuurlijk te fuseren. Het doel en noodzaak tot fusie is met name gericht op het behouden van de levensvatbaarheid, continuïteit, spreiding en aanbod van openbaar voortgezet onderwijs binnen de gemeente en de regio als gevolg van dalende leerlingaantallen.

4.1. Raadsvoorstel fusie OSG Singelland en Burgemeester Harmsmaschool


5. Schriftelijke vragen FNP fractie over winstuitkeringen ZorgAanbieders

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

FNP heeft op 3 maart 2021 schriftelijke vragen gesteld over Zorgbedrijven. Dit naar aanleiding van onderzoeken uitgevoerd door Pointer en Follow the Money waaruit blijkt dat sommige Zorgbedrijven forse winstuitkeringen hebben uitgekeerd aan bestuurders. Het college heeft deze vragen beantwoord en informeert de raad hierover.

5.1 Beantwurding skriftlike fragen FNP oer soarchbedriuwen