1. Verkoop kavel 1.770 m2 op Lauwerskwartier 2e fase

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft besloten om een kavel van ca. 1.770 m2 op bedrijventerrein Lauwerskwartier 2e fase uit te geven aan een horeca/cateringbedrijf.

 

2. Informeren van de raad over voortgang Evaluatie 8KTD

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang van de evaluatie 8KTD die uitgevoerd wordt door Bureau Berenschot.

2.1 Raadsvoorstel Voortgang evaluatie 8KTD 
 

3. Meerkostenregeling Wmo 2020

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten om in het kader van de rechtmatigheid met betrekking tot de continuïteitsbijdrage Wmo gebruik te maken van finale kwijting. De onkosten die door de zorgaanbieders zijn ingediend op grond van de meerkostenregeling worden uitbetaald. Om deze meerkosten rechtmatig uit te kunnen betalen wordt gebruik gemaakt van de vereenvoudigde vorm van de vaststellingsovereenkomst. Voor de meerkostenregeling over 2021 wordt dezelfde werkwijze gehanteerd als in 2020. In verband met de uitbraak van de Britse variant van het coronavirus wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot een maatwerkoplossing in het kader van de continuïteitsbijdrage 2021. In voorkomende gevallen (sluiting op advies van de GGD) worden aanbieders volledig gecompenseerd voor eventueel niet geleverde zorg dan wel geleverde alternatieve zorgverlening.

 

4. Regeling horeca De Kruidhof

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft besloten om, indien de horeca op De Kruidhof van overheidswege gedwongen dicht moet (blijven), dat de uitbater in die periode, onder voorwaarden, geen huur en nutskosten hoeft te betalen.

 

5. Mogelijkheden toevoegen opslagloodsen achterterrein De Dellen 15 Surhuisterveen

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college werkt vooralsnog niet mee aan het verzoek om opslagboxen aan het perceel De Dellen 15 te Surhuisterveen toe te voegen. Voor het gebied langs de Nije Jirden moet eerst een gebiedsvisie worden opgesteld voordat medewerking aan ontwikkelingen verleend kan worden.

 

6. Principeverzoek Lytsewei 65 Harkema

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming voor het perceel Lytsewei 65 te Harkema. Aan de medewerking is een aantal voorwaarden verbonden. Zodra een officieel verzoek om de bestemming te wijzigen binnenkomt, wordt een ontwerp-wijzigingsplan opgesteld en ter inzage gelegd.