1. Principeverzoek Reitsmastrjitte 46-48 Harkema

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra en Harjan Bruining

Er is een principeverzoek binnengekomen voor de vestiging van het bedrijf Isolatienoord aan de Reitsmastrjitte 46-48 in Harkema. Isolatienoord is in hoofdzaak een groothandel in isolatiematerialen, daarnaast is het een webshop en worden isolatiepanelen op maat gemaakt. Dit bedrijf past niet bij recht binnen het geldende bestemmingsplan. Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan de vestiging van het bedrijf onder de voorwaarde dat het ruimtelijk inpasbaar is. Daarnaast wordt de mogelijkheid voor een staalverwerkend bedrijf bij de eerstvolgende herziening wegbestemd.

 

2. Zienswijze ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft een zienswijze ingediend bij Provinciale Staten met betrekking tot de Ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022. In de Omgevingsverordening staan regels voor de fysieke leefomgeving. Friese gemeenten verwerken de regels in hun eigen Omgevingsplannen.

2.1 Zienswijze ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022
 

3. Uitwerking van de toezeggingen door de portefeuillehouder m.b.t. sociaal-cultureel werk

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Op 21 januari 2021 heeft wethouder Jonker twee toezeggingen gedaan aan de raad. Het college biedt een informerend stuk aan over de bezuinigingen op het sociaal-cultureel werk. Daarnaast is toegezegd te komen met een memo van de gesprekken die afgelopen tijd zijn gevoerd met de betrokken partijen. Middels deze documenten zijn de toezeggingen afgedaan.

3.1 Raadsvoorstel Toezeggingen bezuiniging sociaal-cultureel werk en gespreksverslagen betrokken partijen

3.2 Gespreksverslagen sociaal-cultureel werk
 

4. Plan van aanpak Kansrijke Start

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft het plan van aanpak Kansrijke Start Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel vastgesteld en ondertekent de intentieverklaring lokale coalitie Kansrijke Start Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 2021-2022.

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Daarom heeft het college ingestemd met het plan van aanpak Kansrijke Start. Hiermee willen de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, samen met de lokale coalitiepartners, meer kinderen een kansrijke start bieden. Dit willen de gemeenten o.a. doen door ervoor te zorgen dat meer ouders in een kwetsbare situatie goed voorbereid met hun zwangerschap starten, problemen eerder en beter gesignaleerd worden bij (aanstaande) kwetsbare gezinnen (ook niet medische problemen) en meer (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie toegerust zijn voor het ouderschap en de opvoeding.

4.1 Plan van aanpak Kansrijke Start

4.2 Intentieverklaring lokale coalitie Kansrijke Start
 

5. Aanpak jeugdgroep in Noordoost Fryslân

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

Sinds het voorjaar van 2019 is een jongerenoverlastgroep actief geweest. Deze groep is door de Driehoek geprioriteerd. In het najaar van 2020 is door de Driehoek teruggeblikt op de ingezette acties, de samenwerking en de processen (in- en extern) van de groepsaanpak. Besloten is de gemeenteraden uit de vier gemeenten in Noordoost Fryslân hierover te informeren via bijgaande raadsbrief. Het college heeft kennisgenomen van deze brief en ingestemd met verzending aan de gemeenteraad.

5.1 Brief aan gemeenteraad Jeugdgroep Noordoost Fryslân
 

6. Aanvraag omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan woningsplitsing (extra appartement)

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een appartement in de bestaande bebouwing op het perceel Gedempte vaart 27 te Surhuisterveen.

 

7. Garantstelling Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA)

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

De gemeente is middels een doorlopende borgingsovereenkomst verbonden aan borgstelling ten behoeve van Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) voor langlopende geldleningen om te voorzien in diens behoefte aan lang vreemd vermogen. SWA heeft een verzoek tot borgstelling bij de gemeente ingediend i.v.m. deze nieuw aan te trekken lening van € 2,5 miljoen (fixe), ingangsdatum 3 mei 2021 en einddatum 3 mei 2027 (looptijd 6 jaar), aflossing ineens achteraf. Het college heeft ingestemd met de borgstelling aan BNG-bank.

 

8. Huur binnen- en buitensport gemeentelijke accommodaties i.v.m. corona

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten, vanwege de geldende coronamaatregelen, de huur voor de binnen- en buitensport van gemeentelijke accommodaties voor 2021 gedeeltelijk of geheel niet in rekening te brengen bij de sportverenigingen. De huur van de binnensportaccommodaties wordt voor de periode vanaf 1 januari 2021 kwijtgescholden tot het moment dat de binnensportlocaties weer geopend mogen worden voor de sportverenigingen. De huur buitensportaccommodaties wordt voor 50% kwijtgescholden voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot het moment van volledige openstelling zonder beperkingen door maatregelen. In 2020, periode 15 maart – 31 december, heeft de gemeente ook geen of beperkt huur in rekening gebracht bij de gemeentelijke sportaccommodaties.

8.1 Brief sportaanbieders huur sportaccommodaties

8.2 Persbericht huur sportaccommodaties

9. Beantwoording schriftelijke vragen FNP inzake gaswinning

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft besloten de vragen van de FNP-fractie te beantwoorden over de gaswinning naar aanleiding van het uitgegeven advies op het winningsplan Tietjerk.

9.1 Beantwurding skriftlike fragen FNP oer gaswinning Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel