1. Onderhandelingsresultaat CAO Aan de Slag

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

Het college heeft besloten om middels een door de VNG georganiseerde ledenraadpleging in te stemmen met het bereikte onderhandelingsresultaat voor de cao Aan de Slag, een cao speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking.

1.1 VNG Ledenbrief

1.2 Onderhandelaarsresultaat cao Aan de Slag

 

2. Voorlopige jaarrekening FUMO 2020

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft kennis genomen van de voorlopige jaarstukken FUMO 2020 en informeert de gemeenteraad hierover. De voorlopige jaarstukken 2020 zullen de komende periode door de accountant gecontroleerd worden. Deze controle kan aanleiding zijn voor aanpassingen in de jaarrekening.

2.1 Raadsvoorstel voorlopige jaarstukken 2020 FUMO

2.2 Voorlopige jaarstukken FUMO 2020

 

3. Bevoorschotten Jobinder

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft ingestemd met het verzoek om Jobinder te blijven bevoorschotten, waardoor Jobinder de benodigde maatregelen kan treffen voor zolang de maatregelen vanwege Corona van kracht zijn zodat de continuïteit van het doelgroepenvervoer gewaarborgd blijft.

 

4. Conceptjaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 GR SW Fryslân

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft kennis genomen van de concept aarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022 van de GR SW Fryslân en legt de raad deze stukken ter kennisname voor met het voorstel om geen zienswijze in te dienen.

4.1 Raadsvoorstel Conceptjaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 GR SW Fryslân

4.2 Conceptbegroting 2022 GR SW Fryslân

4.3 Conceptjaarstukken 2020 GR SW Fryslân

 

5. Conceptjaarrekening 2020 WM8KTD

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft kennis genomen van de conceptjaarrekening 2020 van de werkmaatschappij 8KTD en stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen.

5.1 Raadsvoorstel Conceptjaarrekening 2020 WM8KTD

5.2 Conceptjaarrekening 2020 WM8KTD

6. Conceptbegroting 2022-2025 WM8KTD

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft kennis genomen van de conceptbegroting 2022-2025 van de werkmaatschappij 8KTD. De conceptbegroting 2022-2025 wordt, voor (eventuele) zienswijze, aan de raad voorgelegd.

6.1 Raadsvoorstel Conceptbegroting 2022-2025 WM8KTD

6.2 Conceptbegroting 2022-2025 WM8KTD

 

7. Schriftelijke vragen GBA inzake openbaar vervoer

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de GBA-fractie inzake het openbaar vervoer in Achtkarspelen.

7.1 Schriftelijke vragen GBA inzake openbaar vervoer

8. Subsidieaanvraag De Muzykpleats voor coronacompensatie cultuur

Portefeuillehouder: Max de Haan

In 2020 heeft de gemeente rijksmiddelen ontvangen voor cultuur ter compensatie van gemaakte kosten of gederfde inkomsten gerelateerd aan corona. Deze middelen zijn via een subsidieregeling beschikbaar gesteld aan de culturele instellingen in de gemeente. Het college heeft besloten De Muzykpleats in Buitenpost via de hardheidsclausule een subsidie van € 5.288 te verstrekken.