1. Beantwoording schriftelijke vragen CDA-fractie inzake NDC/De Feanster

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

De CDA-fractie heeft 8 april schriftelijke vragen gesteld aan het college over de NDC en de gemeentepagina. Het college beantwoordt de vragen. 

1.1 Beantwoording schriftelijke vragen CDA-fractie inzake NDC De Feanster

 

2. Beantwoording schriftelijke vragen CU-fractie inzake foute zonnepanelen

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

De raadsfractie van de Christen Unie heeft 12 april schriftelijk vragen gesteld over foute zonnepanelen. Het college beantwoordt de vragen.

2.1 Beantwoording schriftelijke vragen CU-fractie inzake foute zonnepanelen

 

3. Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het voorontwerp bestemmingsplan voor de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Buitengebied heeft 4 weken voor de inspraak gelegen. Er zijn vier inspraak-/overlegreacties bij de gemeente binnengekomen. Deze zijn verwerkt en van commentaar voorzien. Op het punt van de kleine windturbines zijn naar aanleiding van de ingebrachte reacties twee extra voorwaarden opgenomen in verband met veiligheidsafstanden tot hogedruk gasleidingen en hoogspanningsverbindingen. Verder zijn er geen aanpassingen ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan doorgevoerd. Het college heeft hiermee ingestemd en besloten het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage te leggen. Er kunnen in die periode zienswijzen worden ingediend.

3.1 Nota inspraak en overleg partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen

 

4. RES 1.0 Fryslân

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft ingestemd met de Regionale energiestrategie Fryslân, versie 1.0 (RES 1.0 Fryslân) en gaat de raad vragen dat ook te doen. In de RES 1.0 Fryslân zijn de ambities van de 18 Friese gemeenten en de provincie op het gebied van opwek van groene stroom vertaald naar een gezamenlijke bijdrage aan de landelijke opgave voor de energietransitie. Daarnaast heeft het college ingestemd met een intentieverklaring voor verdere samenwerking in de provincie op het gebied van de energietransitie.

4.1 Raadsvoorstel RES 1.0 Fryslân

4.2 RES 1.0 Fryslân

4.3 Verzoek ondertekening Intentieverklaring RES Fryslân

4.4 Intentieverklaring RES Fryslân

 

5. Afgifte verklaring van geen bedenkingen Warmoltsstrjitte 130 te Harkema

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de zienswijzennota en de definitieve verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een woning aan de Warmoltsstrjitte 130 te Harkema.

5.1 Raadsvoorstel afgifte verklaring van geen bedenkingen Warmoltsstrjitte 130 te Harkema

 

6. Hûs en hiem ontwerpbegroting 2022 & jaarverslag 2020

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de begroting 2022 en geen zienswijze in te dienen. Daarnaast heeft het college kennisgenomen van het jaarverslag 2020 van hûs en hiem.

6.1 Raadsvoorstel Hûs en hiem ontwerpbegroting 2022 & jaarverslag 2020

6.2 Hûs en hiem jaarverslag 2020

6.3 Hûs en hiem ontwerpbegroting 2022

 

7. Startnotitie inkoopstrategie Wmo en Participatie

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het College is akkoord met de voorgestelde procesaanpak om te komen tot een inkoopstrategie Wmo en Participatie zoals opgenomen in de startnotitie en legt deze ter informatie voor aan de raad.

 

8. Begroting 2022, Jaarstukken 2020 en eerste begrotingswijziging 2021 van Veiligheidsregio Fryslân

Portefeuillehouder: Margreet Jonker en Oebele Brouwer

Het college heeft besloten de financiële stukken van Veiligheidsregio Fryslân voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarbij wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen.

8.1 Raadsvoorstel Begroting 2022, Jaarstukken 2020 en eerste begrotingswijziging 2021 van Veiligheidsregio Fryslân

8.2 Aanbiedingsbrief Begroting 2022, Jaarstukken 2020 en eerste begrotingswijziging 2021 van Veiligheidsregio Fryslân

8.3 VRF Jaarstukken 2020

8.4 VRF Eerste Begrotingswijziging 2021

8.5 VRF Programmabegroting 2022

8.6 Zienswijze begroting 2022 van Veiligheidsregio Fryslân

 

9. Jaarverslag toezicht en handhaving 2020

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft het jaarverslag Toezicht en Handhaving 2020 vastgesteld en informeert de raad hierover.

9.1 Raadsvoorstel Jaarverslag Toezicht en Handhaving 2020

9.2 Jaarverslag Toezicht en Handhaving 2020

 

10. Jaarrekening, conceptbegroting en meerjarenraming Marrekrite

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college besluit de financiële stukken van de Marrekrite ter informatie aan de raad voor te leggen en de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2022.v

10.1 Raadsvoorstel Jaarrekening, conceptbegroting en meerjarenraming Marrekrite

10.2 Jaarstukken 2020 Marrekrite

10.3 Begroting 2022 Marrekrite

 

11. Uitgifte kavels bedrijventerreinen

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft besloten het uitgifteproces van de bedrijfskavels te vereenvoudigen. Het college wordt vanaf nu elk kwartaal geïnformeerd over lopende en afgehandelde transacties in plaats van het college elke verkoop van een bedrijfskavel afzonderlijk voor te leggen.

 

12. Begroting Jobinder 2022

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft kennisgenomen van de ontwerpbegroting 2022 van Jobinder en laat de raad kennisnemen van deze stukken. Het college stelt de raad voor om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze over deze begrotingen in te dienen.

12.1 Raadsvoorstel Begroting Jobinder 2022

12.2 Begroting GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân 2022

12.3 Zienswijze begroting Jobinder 2022

 

13. Beantwoording schriftelijke vragen CDA-fractie over vrijgevestigde psychologen binnen de jeugd-GGZ

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Op 8 april heeft de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld over vrijgevestigde psychologen binnen de jeugd-GGZ. Het college beantwoordt de vragen.

13.1 Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake Jeugd-GGZ

 

14. Aanwijzen DAEB voor makelen en schakelen binnen Versnellingsagenda

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

Stichting Qop voert makel- en schakelactiviteiten uit om de versnelling en samenwerking in de regio te bewerkstelligen. Er is gekozen voor een zelfstandige stichting. Een onafhankelijke stichting weerspiegelt de fundamentele keuze om gezamenlijk met de ondernemers en onderwijsinstellingen de brede welvaart in de regio te verbeteren.

Stichting Qop heeft op 2 september 2020 subsidie aangevraagd voor haar makel- en schakelactiviteiten. Het verstrekken van subsidie bleek niet rechtmatig op grond van de Europese staatssteunregels, daarom is die aanvraag niet in behandeling genomen. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft Trip Advocaten gevraagd een analyse op te stellen over de mogelijkheden om Qop rechtmatig subsidie te verstrekken. Trip Advocaten concludeert dat het aanwijzen van de makel- en schakelactiviteiten van stichting Qop als DAEB (dienst van algemeen economisch belang), de oplossing is om stichting Qop rechtmatig te kunnen subsidiëren. Het college heeft besloten om akkoord te gaan met het voorstel om stichting Qop aan te wijzen als DAEB en zodoende stichting Qop binnen de kaders van de Europese staatssteunregels te kunnen subsidiëren met middelen van de versnellingsagenda.

 

15. BTW Versnellingsagenda

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

In december 2019 heeft het college besloten dat bij de financiering van de stichting Qop BTW geen kostprijsverhogend effect tot gevolg mag hebben. Uit onafhankelijk advies lijkt het onmogelijk om stichting Qop zonder ‘kostprijsverhogende BTW’ te financieren. Het college heeft besloten in afwijking van het eerder genomen besluit er alsnog mee akkoord te gaan dat kostprijsverhogende BTW van Stichting Qop in aanmerking komt voor subsidie uit de versnellingsagenda.