1. Gewijzigde aanpak Kinderopvangtoeslagaffaire

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college vraagt de raad in te stemmen met een gewijzigde aanpak van de Kinderopvangtoeslagaffaire met ingang van februari 2022 met een looptijd van 1 jaar (2022 t/m 2024). De raad wordt gevraagd de daartoe benodigde middelen, ter hoogte van € 50.000, te dekken uit de beschikbaar gekomen Rijksmiddelen (POK). Wanneer de Rijksmiddelen (POK) niet tijdig worden ontvangen of ontoereikend zijn de kosten (eerst) te dekken uit de Algemene reserve.

1.1 Raadsvoorstel Gewijzigde aanpak Kinderopvangtoeslagaffaire

2. Afwijken welstandsadvies Krúswei 9 te Harkema

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Er is een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een woning op het perceel aan de Krúswei 9 te Harkema. De welstandscommissie heeft het bouwplan negatief beoordeeld. De aanvrager heeft het college verzocht af te wijken van het welstandsadvies. Het college heeft besloten niet af te wijken van het welstandsadvies.

3. Principeverzoek voor het vergroten van het bouwvlak ten behoeve van de bouw van een tweede bedrijfswoning, het realiseren van een gronddepot (verplaatsing), aanleggen van een nieuwe toegangsweg, bouwen nieuwe opslagloods en nieuwe sleufsilo’s aan de Uterwei 4F te Surhuizum

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het vergroten van het bouwvlak ten behoeve van het bouwen van een tweede bedrijfswoning, het realiseren van een gronddepot (verplaatsing), aanleggen van een nieuwe toegangsweg, bouwen nieuwe opslagloods en nieuwe sleufsilo’s aan de Uterwei 4F te Surhuizum conform het advies van de Nije Pleats sessie. Aan de medewerking is een aantal voorwaarden verbonden.

4. Arrest Hoge Raad

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra en Harjan Bruining

Op grond van een uitspraak van de Hoge Raad moet de gemeente grond en overige onroerende zaken voortaan altijd via een openbare procedure verkopen. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd.

4.1 Raadsvoorstel Arrest Hoge Raad 26 november 2021

5. Beantwoording schriftelijke vragen over verkeerssituatie rondom brug Kootstertille

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de FNP-fractie over de verkeerssituatie rondom de brug bij Kootstertille.

5.1 Beantwoording schriftelijke vragen over verkeerssituatie rondom brug Kootstertille

6. Beantwoording schriftelijke vragen over de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad over woningbouw

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van CDA naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 over woningbouw.

6.1 Beantwoording schriftelijke vragen over de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad over woningbouw