Openbare besluitenlijst collegevergadering 31 mei 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering 31 mei 2022.pdf

-------------------

1. Jaarstukken 2021

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft de jaarstukken 2021 vastgesteld. Door de accountant is bij deze jaarstukken zowel voor getrouwheid, als rechtmatigheid een goedkeurende verklaring afgegeven. De jaarstukken 2021 worden in de raad van 30 juni 2022 behandeld en vastgesteld.

2. Jaarverslag adviesraad Sociaal Domein

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft kennis genomen van jaarverslag 2021 van de Adviesraad Sociaal Domein en biedt deze ter kennisgeving aan, aan de gemeenteraad.

2.1 Jaarverslag adviesraad Sociaal Domein

3. Jaarverantwoording kinderopvang 2021

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft de jaarverantwoording 2021 Wet kinderopvang goedgekeurd en stuurt deze aan de Inspectie van het Onderwijs en de gemeenteraad.
Gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang in de gemeente. Het toezicht wordt uitgevoerd door de GGD. Jaarlijks dient er een jaarverantwoording opgesteld te worden van alle toezichts- en handhavingstaken die de gemeente in een jaar in het kader van de Wet kinderopvang heeft verricht.

4. Principeverzoek Tsjerkebuorren 72 Twijzel

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten niet mee te werken aan het principeverzoek voor het realiseren van een woning op het perceel gelegen naast de Tsjerkebuorren 72 te Twijzel.
Het bestemmingsplan “Achtkarspelen” en de gronden zijn aangewezen voor de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Besloten gebied’. Het realiseren van een woning past niet binnen de bestemming. Bouwen in het buitengebied wordt alleen toegestaan wanneer er binnenstedelijk geen ruimte is en er aantoonbaar behoefte is.

5. Principeverzoek voor het bouwen van een berging in de Agrarische bestemming

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het bouwen van een bijbehorend bouwwerk binnen de agrarische bestemming op de locatie De Nachtegaal 20 te Surhuisterveen. Aan de medewerking worden een aantal voorwaarden verbonden.

6. Vaststelling bestemmingsplan De Bosk 3-1F Harkema

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ‘De Bosk 3 -1F te Harkema’ vast te stellen. Het bestemmingsplan De Bosk 3-1F te Harkema voorziet in laten vervallen van de mogelijkheid om een bedrijf te vestigingen op het perceel De Bosk 3 én biedt daarmee ruimte voor het toevoegen van een woning De Bosk 1F.

6.1 Bestemmingsplan De Bosk 3-1F Harkema