1. Omgevingsvergunning activiteit milieu en planologie Balkwar 10 Kootstertille, van der Galiën Recycling

Portefeuillehouder: Margreet Jonker en Max de Haan

De provincie Fryslân heeft het college verzocht om advies in het kader van de vergunningaanvraag van Van der Galiën Recycling te Kootstertille. Het college kan instemmen met de planologische medewerking aan de te vergunnen puinbreker binnen de bestaande inrichting.

2. Herbenoeming lid RvC NV Fryslan Miljeu

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft besloten om tijdens de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering van NV Fryslân Miljeu Noordoost in te stemmen met de herbenoeming van P. Stoelwinder tot lid van de raad van commissarissen.

3. Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek De Kruidhof als gemeentelijk participatiebedrijf

Portefeuillehouder: Max de Haan en Harjan Bruining

In november 2020 heeft de raad opdracht gegeven om te onderzoeken of het haalbaar is om ingaande 2023 structureel € 270.000 te bezuinigen door De Kruidhof om te vormen naar een gemeentelijk participatiebedrijf. Het college informeert de raad over de stand van zaken door middel van een brief. 

3.1 Brief aan raad Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek De Kruidhof als gemeentelijk participatiebedrijf

4. Concept-Koopovereenkomst met Knarrenhof betreffende Langelaan 4 Surhuisterveen

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Op 28 april 2021 is besloten om, betreffende herontwikkeling van de voormalige schoollocatie (Lauwerscollege) aan de Langelaan 4 te Surhuisterveen, een intentieovereenkomst te sluiten met de Initiatiefgroep Wonen en Zorg Surhuisterveen (IWZS) en de Stichting Knarrenhof om op de locatie een woon/zorgontwikkeling mogelijk te maken. In de intentieovereenkomst zijn afspraken vastgelegd betreffende het op eigen risico van partijen ontwikkelen van de locatie. Het college heeft deze afspraken in een koopovereenkomst vastgelegd.

5. Welstandsadvies De Buorren 12A Drogeham

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Er is een omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor het legaliseren van een bouwwerk (berging) op het perceel aan de De Buorren 12A te Drogeham. De welstandscommissie heeft het bouwplan negatief beoordeeld. De aanvrager heeft het college verzocht af te wijken van het welstandsadvies. Het college heeft besloten hiermee in te stemmen en af te wijken van het welstandsadvies.