1. Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft ingestemd om de nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw ten behoeve van nieuwe geborgde geldleningen van woningbouwcorporaties binnen onze gemeente te sluiten. Daarnaast heeft het college besloten om de bevoegdheid tot het aangaan van de wijzigingsovereenkomsten van de bestaande achtervangovereenkomst te mandateren aan wethouder Bruining. Tevens heeft de burgemeester deze wethouder gemachtigd voor ondertekening van deze wijzigingsovereenkomsten van de bestaande achtervangovereenkomsten.
Afgelopen twee jaar werkten WSW, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en deelnemers van WSW aan een strategisch programma waarmee zij sterke verbeteringen doorvoeren in het borgstelsel. Die verbeteringen beperken het risico dat WSW een beroep moet doen op de gemeentelijke achtervang. Hiermee wordt tevens de scheefheid in de achtervangpositie van gemeenten door aanpassing van de verdeelsleutel opgelost, zijn er verbeterde afspraken over herfinanciering ten behoeve van een robuuster borgstelsel, wordt door een algehele modernisering van de achtervangovereenkomst de ontstane discrepantie tussen de huidige achtervangovereenkomsten (die dateren van 1999) en de huidige wetgeving en praktijk  opgelost.

 

2. Vaststelling wijzigingsplan Wildveld 35 te Boelenslaan

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten het wijzigingsplan Wildveld 35 te Boelenslaan gewijzigd vast te stellen. Hiermee wijzigt de bestemming van het perceel van Agrarisch met waarden – veredelingsbedrijf naar een woondoeleinden.

 

3. Beantwoording schriftelijke vragen FNP-fractie inzake zorgbedrijven

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

De FNP heeft op 3 maart 2021 schriftelijke vragen gesteld over zorgbedrijven. In de beantwoording is toegezegd dat de raad geïnformeerd wordt over de uitkomsten van het gesprek met de zowel lokaal als door SDF gecontracteerde zorgaanbieder. In de bijlage staat beschreven wat uit het gesprek met de desbetreffende zorgaanbieder kan worden geconcludeerd.

3.1 Beantwoording schriftelijke vragen FNP-fractie inzake zorgbedrijven
 

4. Bevolkingsonderzoek borstkanker

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten om een brief te verzenden aan staatssecretaris dhr. Blokhuis (in afschrift aan de Tweede Kamer), met het verzoek om de tijdelijke maatregel, verruiming van het periodiek bevolkingsonderzoek borstkanker van een tweejaarlijkse- naar een driejaarlijkse termijn, in te trekken. Hiermee geeft het college uitvoering aan de motie ‘Twajierliks boarstûndersyk by froulju‘ die 3 juni door de gemeenteraad is aangenomen.

4.1 Brief aan minster Bevolkingsonderzoek borstkanker

4.2 Motie Twajierliks boarstûndersyk by froulju
 

5. Aankoop percelen in Stroobos van Provincie Fryslân

Portefeuillehouder: Max de Haan

In 1993 vond in Stroobos een grenswijziging plaats. Het dorp was tot op dat moment verdeeld over de gemeente Achtkarspelen en Grootegast, maar het deel van Grootegast ging daarna over naar Achtkarspelen. Er vond ook een provinciale grenswijziging plaats. Voor de grenswijziging waren de wegen Hoendiep Noordzijde, Groningerstreek en Miedweg eigendom van het Rijk, de provincie Groningen of de gemeente Grootegast. Deze wegen hadden bij de grenswijziging eigendom moeten worden van de gemeente Achtkarspelen, maar dat is niet gebeurd. Om de eigendomsoverdracht alsnog te regelen, heeft Provincie Fryslân in overleg met gemeente Achtkarspelen een overeenkomst opgesteld. Het college heeft besloten om akkoord te gaan met de inhoud van deze overeenkomst en over te gaan tot de aankoop van de wegdelen.

 

6. Omgevingsvergunning drijvend zonnepark Skulenboarch

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college van Achtkarspelen neemt een besluit (reactie zienswijzen op ontwerp omgevingsvergunning, zonnepark Skulenboarch) van het college van Tytsjerksteradiel voor kennisgeving aan.

Op 12 maart 2021 heeft het college van Achtkarspelen een wettelijk verplicht advies op een aanvraag omgevingsvergunning voor een drijvend zonnepark afgegeven. Het park komt namelijk voor bijna 50% van de totale oppervlakte in de gemeente Achtkarspelen. Inmiddels heeft een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen bij het college van Tytsjerksteradiel (bevoegd gezag) ingediend. De zienswijzen geven geen geven tot een ander besluit dan in de ontwerpfase ter inzage heeft gelegen. Ook hebben de zienswijzen geen directe betrekking op het afgegeven advies van het college van Achtkarspelen. Zodra de raad van Tytsjerksteradiel (raadsvergadering 1 juli 2021) een definitieve Vvgb heeft afgegeven zal overgegaan worden tot vergunningverlening door het bevoegde gezag.

 

7. Concept beleidsplan toerisme en recreatie

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft ingestemd met het conceptbeleidsplan toerisme en recreatie inclusief het uitvoeringsprogramma en het ontwikkelkader. De stukken worden aangeboden aan de raad.

In vervolg op de regionale visie voor toerisme en recreatie is nieuw gemeentelijk beleid opgesteld “Achtkarspelen. Gemeente met een vrijgevochten verhaal”. Dit beleid is toegespitst op de groeimogelijkheden die door onze ondernemers en gemeenteraad worden gezien. Het Uitvoeringsprogramma maakt deel uit van het beleidsplan. Daarnaast is een Ontwikkelkader opgesteld, dat een bouwsteen vormt voor de Omgevingsvisie.

7.1 Raadsvoorstel Beleidsplan toerisme en recreatie

7.2 Beleidsplan toerisme en recreatie Achtkarspelen

7.3 Ontwikkelkader logiesaccommodaties Achtkarspelen
 

8. Bezwaarschrift bestuur Stichting begraafplaats Kootstertille

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft besloten dat de betalingsverplichting van de overeengekomen jaarlijkse aflossing van € 2.500 met Stichting begraafplaats Kootstertille wel blijft staan, maar de betaling van de huidige openstaande factuur een jaar op te schuiven.

 

9. Procesmemo Voorstraat 63 Buitenpost; beoogde locatie Sprank

Portefeuillehouder: Margreet Jonker en Jouke Spoelstra

Het college besluit de raad door middel van een memo te informeren over het proces van de beoogde locatie Sprank aan de Voorstraat 63 in Buitenpost. Naar aanleiding van het uitgevoerde vervolgonderzoek (proefsleuvenonderzoek) archeologie en de opgeleverde rapportage blijkt dat er ontgravingen ten behoeve van archeologie gedaan moeten worden op de locatie aan de Voorstraat 63 te Buitenpost. Op dit moment wordt onderzocht wat dit betekent voor de beoogde ontwikkeling (mogelijkheden, planning, consequenties financieel, etc). Dit zal worden uitgewerkt in een aantal scenario’s waarover de raad in oktober nader wordt geïnformeerd.

9.1 Memo aan raad Proces locatie Voorstraat 63 Buitenpost beoogde locatie Sprank