1. Huur sportkantines in sporthallen in coronatijd

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten om de huurders van de sportkantines in de sporthallen vrij te stellen van huur voor de periode van 1-1-2021 tot 1-9-2021 vanwege de sluiting door coronamaatregelen. De verwachting is dat vanaf 1 september er weer gebruik mogelijk is van de sportkantines omdat dan verruiming van de maatregelen voor de sport volledig is doorgevoerd en publiek weer welkom is in de accommodaties.

 

2. Gebiedsfonds Sinnegreide Achtkarspelen

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten met de Energie Coöperatie Buitenpost een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten voor het inrichten en beheren van het Gebiedsfonds Sinnegreide Achtkarspelen. Uit het Gebiedsfonds kunnen door de mienskip jaarlijks aanvragen worden gedaan voor projecten met een maatschappelijk, duurzaam en collectief belang. De Energie Coöperatie richt een adviescommissie in die de aanvragen beoordeeld en brengt jaarlijks verslag uit over de uitgaven.

2.1 Nieuwsbericht gebiedsfonds Sinnegreide voor duurzame initiatieven in Achtkarspelen

 

3. Principeverzoek Warmoltsstrjitte 107 in Harkema

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft op 13 december 2020 besloten om geen medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming van de bedrijfswoning Warmoltsstrjitte 107 in Harkema in regulier wonen. De initiatiefnemer vraagt het college om het besluit te heroverwegen. Er zijn echter geen nieuwe inzichten. Het college wijzigt daarom haar eerdere standpunt niet en verleent geen medewerking aan het wijzigen van de bestemming.

 

4. Zienswijze m.b.t. voorgenomen verkoop Herbranda 1-25 te Buitenpost door Woonzorg

Portefeuillehouder: Margreet Jonker en Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten een positieve zienswijze af te geven met betrekking tot de verkoop van Herbranda 1-25 te Buitenpost door Woonzorg Nederland. De verkoop was aangekondigd in de Prestatieafspraken die beide partijen zijn overeengekomen. Het college vindt het van belang dat de locatie beschikbaar blijft voor (zorg)woningen in de huursector en de locatie daarom verkocht wordt aan een corporatie en eventueel een zorgpartij.

 

5. Schriftelijke vragen PvdA afwijzing subsidieaanvragen Versnellingsagenda Beurtschip en Spitkeet

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over de afwijzing van de subsidieaanvragen in het kader van de Versnellingsagenda voor de projecten Beurtschip en Spitkeet. Het college beantwoordt de vragen.

5.1 Beantwoording schriftelijke vragen Afwijzing subsidieaanvragen projecten Beurtschip en Spitkeet

 

6. Mijn Overheid

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college verzoekt Logius om als beheerder van “Mijn Overheid lopende zaken” alle nog openstaande zaken af te sluiten. Dit onder verantwoordelijkheid van het college van de gemeente Achtkarspelen.

 

7. Afwijken welstandsadvies De Miedwei 2 Twijzel

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Er is een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een bouwwerk (antennemast) op het perceel aan de De Miedwei 2 te Twijzel. De welstandscommissie heeft het bouwplan negatief beoordeeld. Het college heeft besloten van het welstandsadvies af te wijken, zodat de omgevingsvergunning verleend kan worden.

 

8. Wijzigen bestemming Pauloane 16 van Bedrijf naar Wonen

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan het verzoek om de bestemming van het perceel Pauloane 16 te Harkema te wijzigen van ‘Bedrijfsdoeleinden’ naar ‘Woondoeleinden’.

 

9. Toevoegen woning naast Hoogstraten 12 te Gerkesklooster

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten mee te werken aan het toevoegen van een woning tussen Hoogstraten 4 en 12 te Gerkesklooster en deze op te nemen in de woningbouwprogrammering 2021.

 

10. Principeverzoek Tillewei 21 te Drogeham

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming (woonboerderij) voor het perceel Tillewei 21 te Drogeham. Aan de medewerking zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zodra een officieel verzoek om de bestemming te wijzigen binnenkomt, wordt een ontwerp-wijzigingsplan opgesteld en ter inzage gelegd.

 

11. Vaststelling wijzigingsplan Spekloane 55 Boelenslaan

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten het wijzigingsplan Spekloane 55 te Boelenslaan ongewijzigd vast te stellen, indien er binnen de zienswijzetermijn geen zienswijzen in worden gediend. Datum van het vaststellingsbesluit wordt dan 26 juli 2021. Mochten er wel zienswijzen worden ingediend, dan worden deze op de gebruikelijke wijze in behandeling genomen.

 

12. Raadsvragen FNP over netwerkcapaciteit

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college beantwoordt raadsvragen van de FNP over problemen op het netwerk in relatie tot de opwek van zonne-energie. De strekking van de beantwoording is dat de problemen met de capaciteit op het netwerk bekend zijn en dat er door gemeente en netbeheerder Liander actief aan wordt gewerkt om dit op te lossen.

12.1 Beantwoording schriftelijke vragen FNP over netwerkcapaciteit

 

13. Subsidieregeling coronacompensatie cultuur Achtkarspelen 2021

Portefeuillehouder: Max de Haan

Net als in 2020 heeft de gemeente voor 2021 rijksmiddelen ontvangen voor cultuur ter compensatie van gemaakte kosten of gederfde inkomsten gerelateerd aan corona. Het college heeft besloten om ook deze middelen beschikbaar te stellen aan de culturele instellingen in de gemeente. Hiervoor is een subsidieregeling opengesteld.

13.1 Raadsvoorstel Subsidieregeling coronacompensatie cultuur Achtkarspelen 2021

13.2 Subsidieregeling coronacompensatie cultuur Achtkarspelen 2021

 

14. Construct zwembad De Kûpe Buitenpost

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college stelt de gemeenteraad voor de exploitatie van zwembad De Kûpe onder te brengen in de gemeentelijke organisatie. Hierdoor kunnen de bestaande N.V. en stichting, waar nu de exploitatie van het zwembad in is ondergebracht, worden opgeheven. Dit is in lijn is met de bedoeling van de gemeenteraad om het zwembad dichtbij de gemeente te organiseren. Het college heeft opdracht gegeven om hiervoor een stappenplan op te stellen zodat de juiste besluitvorming en acties kunnen worden voorbereid. 

 

15. (Werk)budgetten Begroting 2022-2025

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft kennis genomen van de verkenning (werk)budgetten 2022-2025. Met deze verkenning wordt het college het gevraagde inzicht gegeven omtrent de (structurele) uitnutting van beschikbare werkbudgetten, eventueel daaruit volgende knelpunten (waaronder overschrijdingen) en waar van toepassing gebleken structurele onderbesteding. De resultaten uit de verkenning worden nader gemotiveerd en geconcretiseerd ten behoeve van verwerking in de Begroting 2022-2025.