1. Beleidsplan Participatiewet

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Er is een notitie opgesteld voor de totstandkoming van het beleidsplan Participatiewet 2022 e.v. Het college heeft ingestemd met de uitgangspunten en ambities in deze notitie. Aan de hand van deze notitie wordt het beleidsplan verder uitgewerkt. De raad neemt op 25 november een besluit over het beleidsplan.
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Achtkarspelen wil dat alle inwoners mee kunnen doen. Dit wil de gemeente bereiken mét alle inwoners en organisaties, die actief zijn op het gebied van arbeidsparticipatie en de sociale basis in onze dorpen. Samen geven wij invulling aan sociale inclusie: iedere inwoner hoort erbij en participeert naar vermogen.

1.1 Notitie raadswerkgroep sociaal domein ter voorbereiding op Beleidsplan Participatiewet
 

2. Subsidieregeling Zelf- en samenredzaamheid

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft ingestemd met de eenmalige subsidieregeling voor zelf- en samenredzaamheid. Deze regeling is gericht op het verminderen van eenzaamheid en het vergroten van kansen tot ontmoeting voor jongeren, ouderen en kwetsbare groepen. Financiering vindt plaats vanuit de rijksmiddelen Corona die voor dit doel zijn ontvangen. Het gaat om twee verschillende regelingen: een voor inwoners & vrijwilligers en een voor professionele organisaties. De regeling wordt eenmalig opengesteld en wel per 1 oktober 2021 tot en met 30 november 2021.

 

3. Verbetermonitor status juni 2021 (voorheen: Bedrijfsvoeringsmonitor)

Portefeuillehouder: Harjan Bruining en Oebele Brouwer

Het college heeft kennisgenomen van de inhoud van de Verbetermonitor en wordt gevraagd te besluiten om de Verbetermonitor voor te leggen aan de controlecommissie.
Hiernaast stelt het college de controlecommissie voor te besluiten dat, in plaats van de uitgebreide monitor, in het vervolg minimaal halfjaarlijks over de belangrijkste ontwikkelingen wordt gerapporteerd in de paragraaf “Overige ontwikkelingen” bij de begrotingswijzing.