1. Benoemen leden hoofd- en centraal stembureau Gemeenteraadsverkiezing 2022

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

Het college heeft besloten een nieuwe samenstelling te benoemen voor het hoofd- en centraal stembureau voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. Tevens wijst het college enkele ruimtes van het gemeentekantoor aan als plaats waar de zittingen van het hoofd- en centraal stembureau worden gehouden en reserveert deze ruimtes voor de verplichte zittingen die het hoofd- en centraal stembureau daar zal houden.

2. Managementletter 2021

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft kennisgenomen van de managementletter 2021 en de bevindingen naar aanleiding van de interimcontrole. Besloten is de bevindingen en de adviezen nader uit te laten werken in concrete verbeteracties. De verbeteracties worden intern opgepakt voor implementatie en afhandeling en worden gemonitord via de verbetermonitor.

3. Evaluatie inkoopbeleid 2021

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

In maart 2018 is er een nieuw inkoopbeleid vastgesteld. De kaders en uitgangspunten zijn vastgelegd in de zogenaamde Kadernota inkoop en aanbesteden 2018. In deze nota is opgenomen dat er een driejaarlijkse evaluatie zal plaatsvinden. De evaluatie heeft plaatsgevonden. De opbrengst van deze evaluatie is opgenomen in een notitie. Het college heeft besloten de aanbevelingen uit het rapport over te nemen. Dit is onderdeel van de doorontwikkeling van het gemeentelijk inkoopbeleid.

4. Coronasteun team Handhaving

Portefeuillehouder: Max de Haan en Oebele Brouwer

Het college besluit voor de eerste helft van 2022 € 75.000 uit de naar 2022 overgehevelde coronamiddelen beschikbaar te stellen voor de inhuur van een juridisch medewerker en een veiligheidsmedewerker in 2022 voor het team Handhaving. Hiervoor wordt in de begrotingswijzigingen van april 2022 een budgettair neutrale wijziging meegenomen.

5. Resultaten onderzoek zonnecarports en factsheet verticale windmolens

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft de kansenkaart zonnecarports Achtkarspelen en de factsheet verticale windmolens ter kennisgeving aangenomen. De raad wordt geïnformeerd over de kansenkaart zonnecarports naar aanleiding van een door de raad in 2020 aangenomen motie. De input uit deze documenten wordt meegenomen naar de Enerzjytafels/Sinnetafels, wordt via de bedrijvencontactfunctionarissen gedeeld met ondernemers en wordt gedeeld met het Energieloket, zodat daar meer kennis beschikbaar is over de lokale mogelijkheden qua opwek. Ook wordt de informatie actief gedeeld met de energiecoöperaties.

5.1 Raadsvoorstel Resultaten onderzoek zonnecarports en factsheet verticale windmolens

5.2 Kansenkaart Zonnecarports Achtkarspelen

6. Gevelisolatieproject N358/N369/N355

Portefeuillehouder: Max de Haan

De gemeente heeft samen met de provincie Fryslân/FUMO een aanvraag ingediend om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie voor verkeersmaatregelen en aanvullende geluidmaatregelen voor 46 woningen langs de provinciale wegen N358, N369 en N355. Inmiddels is duidelijk welke woningen wel/niet voor sanering in aanmerking komen. Bewoners worden door middel van een brief geïnformeerd over het resultaat. In geval van de weigeraars zal, na de bezwaartermijn, daarvoor een aantekening worden gemaakt in het kadaster.

7. Realiseren bedrijfswoning Hoendiep NZ 5 te Stroobos

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het toevoegen van een bedrijfswoning aan het perceel Hoendiep NZ 5 te Stroobos.

8. Prestatieafspraken 2022 SWA en Woonzorg Nederland

Portefeuillehouder: Margreet Jonker en Jouke Spoelstra

Het college heeft het bod 2022 van Woonzorg Nederland geaccepteerd en in de vorm van een brief aan Woonzorg Nederland vanwege de geldende raamovereenkomst, kenbaar gemaakt. Het college heeft besloten om de Prestatieafspraken met SWA/Contactraad niet aan te gaan, maar begin 2022 nader in overleg gaan om te komen tot meer specifieke en meer tijdgebonden afspraken.

8.1 Raadsvoorstel Prestatieafspraken 2022 SWA en Woonzorg Nederland

9. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over armoede binnen de jeugdgezondheid

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college beantwoordt de door de PvdA-fractie gestelde raadsvragen over armoede binnen de jeugdgezondheid conform het Reglement van Orde van de raad.

9.1 Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over armoede binnen de jeugdgezondheid

10. Verordening Maatschappelijke Participatie en aansluiting Volwassenenfonds

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college legt de raad de Verordening Maatschappelijke Participatie, waarbij rekening is gehouden met het advies van de Adviesraad Sociaal Domein 8K, ter vaststelling voor en laat gelijktijdig de Verordening Topregeling door de raad intrekken en geeft de Adviesraad Sociaal Domein 8K door middel van een brief een reactie op hun advies.

11. Beantwoording schriftelijke vragen GBA-fractie over ernstige zorgen om leegstaande woningen aan de Boskloane en Slotstrjitte te Drogeham

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de GBA-fractie over ernstige zorgen om leegstaande woningen aan de Boskloane en Slotstrjitte te Drogeham.

11.1 Beantwoording schriftelijke vragen GBA over ernstige zorgen leegstaande woningen Boskloane en Slotstrjitte Drogeham

12. Principeverzoek wijzigen bestemming Het Breed5A te Stroobos

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van de horecabestemming naar de bestemming gemengde doeleinden voor het perceel Het Breed 5 te Stroobos. Aan de medewerking is een aantal voorwaarden verbonden. Zodra een officieel verzoek om de bestemming te wijzigen binnenkomt, wordt een ontwerp-wijzigingsplan opgesteld en ter inzage gelegd.

13. Principeverzoek voor het realiseren van een minicamping op de locatie Blauwhuisterweg 38 te Surhuisterveen

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan het oprichten van een minicamping op de locatie Blauwhuisterweg 38 te Surhuisterveen. Het college geeft initiatiefnemer een alternatief van een andere situering van de camping.

14. Voorontwerp bestemmingsplan Surhuisterveen - Groningerstraat 6 (nieuwe uitrit jumbo surhuisterveen)

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft ingestemd met het plan waarbij een uitrit voor personenvervoer vanaf het terrein van de Jumbo op de Groningerstraat wordt gerealiseerd en de bestemming ter plaatse om te zetten naar verkeers-vervoer doeleinden. De gemeenteraad wordt voorgesteld het voorontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor procedure conform procedurevariant 1.

14.1 Raadsvoorstel voorontwerp bestemmingsplan Surhuisterveen - Groningerstraat 6 (nieuwe uitrit jumbo surhuisterveen)

15. Planning project Voorstraat 63 te Buitenpost

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft ingestemd met de voorgestelde planning voor de locatie Voorstraat 63 te Buitenpost en zal de raad over deze planning te informeren via bijgevoegde memo.

15.1 Memo planning locatie Voorstraat 63 te Buitenpost

15.2 Planning locatie Voorstraat 63 te Buitenpost

16. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over Toeslagenaffaire

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over de stand van zaken Toeslagenaffaire conform het Reglement van Orde van de raad.

16.1 Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over Toeslagenaffaire

17. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over huisvesting van statushouders

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over de stand van zaken huisvestingstaakstelling statushouders conform het Reglement van Orde.

17.1 Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over huisvesting van statushouders