1. Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning Warmoltsstrjitte 93-95 Harkema

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Op 9 juni 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een twee-onder-twee-kapwoning in Harkema (Warmoltsstrjitte 93 en 95). Tegen deze omgevingsvergunning is bezwaar gemaakt door twee omwonenden. De adviescommissie voor de bezwaarschriften heeft zich over de kwestie gebogen en geadviseerd om de omgevingsvergunning aan te vullen of alsnog te weigeren. Het college heeft het advies overgenomen. Besloten is om de vergunning in stand te laten met een aanvulling.

2. Pilot ervaringswijzer Wmo

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten om de pilot ‘Ervaringswijzer Wmo’ niet te continueren. De doorontwikkeling van het landelijke cliëntervaringsonderzoek (CEO) en de ontwikkelingen binnen de eigen organisatie worden afgewacht voordat er een besluit wordt genomen over de inzet van een adequaat meetinstrument naar cliëntervaringen.

2.1 Raadsvoorstel Experiment Ervaringwijzer
2.2 Brief cliëntervaringsonderzoek
2.3 Advies Adviesraad Achtkarspelen
2.4 Cijfers CEO Achtkarspelen 2019

3. Voortzetting Burgernet

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

Het college heeft besloten Burgernet voort te zetten. Een van de initiatieven om burgers te betrekken bij versterking van de veiligheid van hun leefomgeving is Burgernet. Het is een telefonisch netwerk van bewoners en ondernemers in de eigen omgeving. De deelnemer/burger wordt gebeld wanneer deze een zoekactie gaat starten. Bijvoorbeeld naar een inbreker, een verdwaald kind of een gestolen voertuig. Vorig jaar is er in het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg Noord-Nederland (RBPO) gesproken over de voorzetting van Burgernet voor gemeenten in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In de begroting is budget beschikbaar voor Burgernet in 2021 en 2022.

3.1 Brief VGG Doorstart Burgernet regio Noord-Nederland

4. Schriftelijke vragen CDA-fractie inzake hulpverlening en ondersteuning aan zelfstandig ondernemers als gevolg van corona

Portefeuillehouder: Margreet Jonker en Harjan Bruining

Het college heeft besloten de door de CDA-fractie gestelde raadsvragen over de hulpverlening en ondersteuning aan zelfstandig ondernemers als gevolg van corona te beantwoorden.

4.1 Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake steunmaatregelen zelfstandig ondernemers

5. Afwijkingsbesluit inkoop i.v.m. de projecten Beurtschip/DKD Lasopleidingen en De Spitkeet

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college wil opdrachten voor opleidingsdiensten die, in het kader van de werkervaringsprojecten Beurtschip/DKD Lasopleidingen en De Spitkeet, noodzakelijk zijn enkelvoudig onderhands (1-op-1) gunnen aan de partijen die betrokken zijn bij deze projecten. Het inkoopbeleid van de gemeente staat dit in principe niet toe. Daarom heeft het college een afwijkingsbesluit genomen. Het college gaat voor het project Beurtschip/Lasopleiding een dienstverleningsovereenkomst aan met Scheepswerf J. Talsma Heeg BV en met VOF DKD Lasopleidingen en voor het project Spitkeet wordt een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met Stichting De Friesch-Groningsche Heide: themapark/openluchtmuseum de Spitkeet.

6. Aanwijzingsbesluit toezichttaken leerplicht

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Achtkarspelen vormt met in totaal zeven gemeenten de regio Friese Wouden en werkt daarin onder andere samen op het gebied van leerplicht en RMC. Voor de samenwerking is een overeenkomst vastgesteld. Hierin is geregeld dat alle leerplicht- en RMC-medewerkers beëdigd kunnen worden door de burgemeester van de gemeente waar de medewerkers in dienst zijn voor de hele regio. Het college heeft besloten in te stemmen met het aanwijzingsbesluit Leerplichtambtenaren regio De Friese Wouden. De toezichthouders Leerplichtwet krijgen een wettelijke legitimatie waarmee zij hun toezichthoudende taken en werkzaamheden kunnen uitoefenen in de regio De Friese Wouden. 

7. Subsidie aanvraag zwembad De Kûpe

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten stichting Sportcentrum 8Kspelen een subsidie voor 2021 van € 110.000 euro te verstrekken voor het exploiteren van zwembad de Kûpe in Buitenpost. Daarnaast reserveert de gemeente middelen voor de overgang van het oude naar het nieuwe zwembad (€ 50.000) en eventueel noodzakelijk onderhoud aan het oude zwembad (€ 10.000). Deze budgetten zijn al opgenomen in de begroting van 2021 en zijn geen extra kosten. Daarnaast heeft het college besloten de bruikleenovereenkomst en de subsidieovereenkomst met de stichting tot en met kwartaal 3 te verlengen tot en met 2021. Voor het gebruik van het nieuwe zwembad wordt een nieuwe bruikleenovereenkomst en huurovereenkomst vanaf kwartaal 4 aangegaan.

8. Principeverzoek sloop agrarische bebouwing en bouw twee woningen op perceel Nijewei 89 Harkema

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft ingestemd met het principeverzoek voor de sloop van de bestaande stallen op het perceel Nijewei 89 te Harkema en de bouw op deze plek van twee nieuwe woningen. Bij een formele aanvraag voor het initiatief zal een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.

9. Principeverzoek oprichten puppyfarm aan de Rysloane tegenover 3 te Surhuizum

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het oprichten van een puppyfarm aan de Rysloane tegenover 3 te Surhuizum. Argumenten voor dit besluit zijn o.a. dat het gebruiken van de grond voor een puppyfarm en de bouw van een bedrijfswoning strijdig is met het bestemmingsplan. Binnen het bestemmingsplan zijn ook geen mogelijkheden om de bestemming te wijzigen. Daarnaast zal het toevoegen van een bedrijf in het buitengebied zorgen voor precedentwerking.

10. Uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid Fryslân

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten om in te stemmen met het uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid Fryslân (VTH-beleid). Het VTH-Beleid Fryslân beschrijft op welke wijze de basistaken door de FUMO uitgevoerd moeten worden. Tot op heden was er geen uniform Beleid en moest de FUMO werken met 17 verschillende Beleidsstukken. Het VTH-beleid is een breed gedragen beleidsstuk dat door middel van een zorgvuldig proces met aandacht voor de betrokkenheid van de deelnemers tot stand is gekomen. De overige gemeenten zijn zowel bestuurlijk als ambtelijk om de hoogte gehouden door middel van diverse consultatieronden. Ook de ketenpartners zoals het Openbaar Ministerie en de Veiligheidsregio zijn aangeschoven.

10.1 Raadsvoorstel VTH Beleid Fryslân
10.2 VTH-beleid Fryslân

11. Vernieuwde gemeentelijke websites

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

Door middel van een brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de lancering van de vernieuwde gemeentelijke websites.

11.1 Brief aan raad Vernieuwde gemeentelijke websites gelanceerd