Sinds 1968 reikt de gemeenteraad van Achtkarspelen de Erepenning uit, met daaraan verbonden het Ereburgerschap. Uit het reglement blijkt dat deze onderscheiding in zeer bijzondere gevallen kan worden toegekend.

Hoe werkt het?

De gemeentelijke erepenning wordt toegekend:

  • als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich voor de gemeenschap van Achtkarspelen in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt;
  • als onderscheiding aan inwoners van de gemeente, die door hun grote en algemeen erkende verdiensten, zich die toekenning waardig hebben gemaakt.

Personen die voor toekenning van de onderscheidingen in aanmerking komen, moeten kunnen bogen op een jarenlange brede inzet op maatschappelijk terrein in de gemeente Achtkarspelen in eerste instantie, maar ook met uitstraling naar het bredere gebied van Fryslân en daarbuiten.

Het ereteken

Het ereteken bestaat uit een zilveren penning; op de voorzijde is het wapen van de gemeente Achtkarspelen gegraveerd. Op de achterzijde worden de naam van degene die de penning ontvangt en de datum van uitreiking aangebracht.

Toekennen erepenning/ ereburgerschap

De gemeenteraad beslist over het toekennen van de gemeentelijke erepenning/het ereburgerschap aan inwoners van Achtkarspelen. De gemeentelijke erepenning/ het ereburgerschap kan alleen worden toegekend als de gemeenteraad, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met algemene stemmen daartoe beslist.

Indienen aanvraag

De aanvraag kan ingediend worden in de vorm van een brief, vertrouwelijk en persoonlijk gericht aan de burgemeester van Achtkarspelen, Postbus 2, 9285 ZV Buitenpost.

In de brief moet een uitgebreide omschrijving staan van alle verdiensten van de voorgedragen persoon, gedurende een lange reeks van jaren en de betekenis daarvan voor de samenleving.

De voorbereidingen vinden plaats in het diepste geheim en onder de grootst mogelijke vertrouwelijkheid. De ingediende gegevens worden getoetst aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het reglement.

Uitgereikte erepenningen Achtkarspelen

In het register Ereburgers vindt u een overzicht van uitgereikte erepenningen.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 0511 of via e-mailadres gemeente@achtkarspelen.nl