Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel willen graag met de reguliere horeca en de paracommerciële horeca een convenant afsluiten. In het convenant willen we afspraken maken over naleving en handhaving van de wet en regelgeving, alcoholmatiging en verantwoord alcoholgebruik. Horecaondernemers die zelf verantwoordelijkheid nemen, worden minder belast met gemeentelijke handhaving en toezicht. We willen dit om een aantal redenen.

1. De verantwoordelijkheid daar leggen waar hij hoort

De Drank- en horecawet, de Drank- en horecaverordening en de vergunningen op basis van de wet en de APV bevatten regels waaraan de inrichtingen zich moeten houden. Het is de eerste verantwoordelijkheid van de ondernemer om deze regels na te leven. Het is een taak van de gemeente om er op toe te zien dat de inrichting zich ook daadwerkelijk aan de regels houdt.

De horeca is een goed georganiseerde en actieve bedrijfstak. Zij is kritisch en reflecteert vaak op plannen van de gemeente die deze bedrijfstak raken. Een dergelijke serieuze bedrijfstak moet ook de verantwoordelijkheid aan kunnen om aan de nodige zelfreflectie te doen.

2. De horecabranche heeft naast allerlei wettelijke verplichtingen ook een maatschappelijke taak

Teveel drankgebruik en dan vooral door jongeren, is een maatschappelijk probleem. De horeca kan een positieve rol spelen in het aanpakken van dit probleem. Hierover kunnen afspraken worden gemaakt in een convenant. Zo kan met de ondernemers worden afgesproken dat er een actief ontmoedigingsbeleid zal worden gevoerd op drankgebruik door jongeren. Dit kan bv met flyers, stickers en heldere voorlichting op een andere manier.

3. Win-winsituatie

Voor wat hoort wat. De horeca verklaart dat zij de regels serieus neemt en hier naar leeft. Zij krijgt daarvoor terug dat de gemeente zich op dit punt minder zal bemoeien met de bedrijfstak. Er zal minder worden gecontroleerd op naleving van de regels op het gebied van Drank- en horecawet, Drank- en horecaverordening, APV-vergunningen en –regels. Alleen steekproefsgewijs en bij klachten zal een controle worden uitgevoerd op dit onderwerp. Inrichtingen die het convenant niet ondertekenen zullen jaarlijks minimaal één keer aan een inspectie worden onderworpen.

4. Heldere afspraken

De horeca heeft in een informatiebijeenkomst aangegeven behoefte te hebben aan één bekend aanspreekpunt. De gemeente verklaart hierin te voorzien. De “coördinator horeca” is de spin in het web bij alles wat speelt tussen de gemeente en de horeca. Hij weet wat er speelt en is de schakel tussen beide partners. Een toezichthouder van het team Toezicht en Handhaving Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel zal deze rol gaan vervullen voor beide gemeenten.

Ook belooft de gemeente goed toe te zien op naleving van regels door anderen en hier binnen haar handhavingsbeleid tegen op te treden. Je kunt mooie afspraken maken, maar deelnemers aan het convenant verdienen het dat door de gemeente consequent wordt opgetreden bij overtredingen.

5. Minder personele last

Het toezicht op de drank- en horecawet is een nieuwe taak voor de gemeente. Voor de gemeenten komt daarbij nog, dat minder stringent toezicht de extra personele last ook afneemt. De mate van “besparing” is afhankelijk van het aantal deelnemers aan het convenant.

6. Maatschappelijke betrokkenheid is positieve reclame voor branche en gemeente

Het vastleggen van afspraken in een convenant levert een positieve bijdrage aan het imago van de branche en de gemeente. De media zal worden gevraagd aandacht te besteden aan (de ondertekening van) het convenant.

Wetgeving

De horeca levert een belangrijke bijdrage aan de levendigheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente. Een gemeente zonder horeca is niet denkbaar. Horeca kent echter ook zijn schaduwkanten. Het kan voor de nodige overlast zorgen (luide muziek, luidruchtige bezoekers, in het wilde weg parkeren van voertuigen).

Bij het tegengaan van deze overlast zijn meerdere partijen betrokken. In de eerste plaats de horeca ondernemers zelf. Zij zijn primair verantwoordelijk voor een goed verloop van alles wat zich binnen hun bedrijf afspeelt, maar daarnaast ook voor hetgeen zich in de directe omgeving ervan voordoet. Daarnaast heeft de politie de taak om de openbare orde en de veiligheid te handhaven, zo nodig gevolgd door strafrechtelijke vervolging door het openbaar ministerie. En verder vervult ook de gemeente een belangrijke rol.

Als maker van bestemmingsplannen en als vergunningverstrekker is zij verantwoordelijk voor de inrichting en het aanpassen van de fysieke leefomgeving. Zij bepaalt waar horecabedrijven kunnen worden gevestigd en moet daarbij zorgen voor het juiste evenwicht tussen het belang van een goed horeca-aanbod enerzijds en de bescherming van het woon- en leefklimaat aan de andere kant. Verder is zij als vergunningsverstrekker mede toezichthouder en zo nodig handhaver van de vergunningen die zij verleent. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren heeft de gemeente een uitgebreid juridisch instrumentarium.

Meer informatie

Friese jongeren drinken, net als jongeren in de rest van Nederland, te veel, te vaak en al op veel te jonge leeftijd. Overmatig drinken, meer dan vijf drankjes in korte tijd, komt steeds vaker voor alhoewel de startleeftijd om alcohol te drinken stijgt. Alcohol is schadelijk voor de gezondheid. Met name het puberbrein wordt aangetast wat kan leiden tot blijvende schade aan de hersenen. Voor jongeren geldt dat nog veel meer dan bij volwassenen. Deze site reikt instrumenten aan voor preventie tegen alcoholgebruik voor zowel de gebruikers als de verstrekkers.

Het project Nuchtere Fries is een samenwerking tussen de Friese gemeenten, GGD Fryslân, Verslavingszorg Noord Nederland, Politie Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland. Bezoek de website via: http://platform.nuchterefries.nl/(externe link).

De Drank- en horecawet vindt u op de website van de Overheid.nl(externe link).

Voor vragen over de drank- en horecawet kunt u contact opnemen met Patrick van der Ven, coördinator horeca van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Neem contact op via ons algemene telefoonnummer 14 0511 of stuur een e-mail naar p.vanderven@achtkarspelen.nl.