Aanbieders van zorg die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst tot levering van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo kunnen gebruik maken van de “Openhouse”-toelatingsprocedure. Het gaat bij deze maatwerkvoorzieningen om de individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en de huishoudelijke hulp.

In deze procedure kunnen alle aanbieders van zorg in aanmerking komen voor een overeenkomst tot levering van Wmo maatwerkvoorzieningen wanneer zij voldoen aan de gestelde eisen en instemmen met de vooraf vastgestelde tarieven. Inschrijving kan gedurende de gehele contractstermijn doorlopend plaatsvinden. De uitvoeringsovereenkomsten garanderen geen omzet. Inwoners met een beschikking kiezen zelf uit de toegelaten aanbieders voor afname van Wmo-maatwerkvoorzieningen.

Voor toelating tot de Uitvoeringsovereenkomst dient u zich in te schrijven via Negometrix. In Negometrix dient u zorgvuldig de verschillende stappen door te lopen en de benodigde documenten volledig in te vullen en te ondertekenen. Na indiening van de inschrijving volgt controle van de gemeente of u zich kwalificeert en aan alle vereisten voldoet. Ga naar Negometrix om de inschrijfprocedure(externe link) te starten.

Vanaf 2018 hebben de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel via de Openhouse procedure een groot aantal aanbieders gecontracteerd voor de levering van Wmo zorg en Re-integratie diensten. De praktijk laat zien dat sturing op dit grote aantal gecontracteerde aanbieders lastig is. Mede gelet op de sterk toegenomen kosten de afgelopen jaren is vanuit het bestuur de opdracht ontvangen om te onderzoeken of een andere manier van inkopen hier verandering in kan brengen.

Op dit moment is het proces gestart om te komen tot een nieuwe inkoopstrategie voor Wmo en Re-integratie. De gemeenten willen in dit proces graag alle gecontracteerde aanbieders betrekken. Gelet op het grote aantal gecontracteerde aanbieders (inmiddels circa 150 stuks) is ervoor gekozen om op basis van een objectieve selectie een adviestafel in te richten. Aan deze adviestafel kunnen maximaal 25 deelnemers fysiek deelnemen. Alle niet-geselecteerde aanbieders voor de adviestafel, kunnen invloed uitoefenen via een digitale tafel. Dit betekent dat u de aanbieder de agenda en gespreksverslagen kunt vinden op de website van de gemeente. Ook zullen de stukken per e-mail aan de huidige aanbieders worden toegestuurd.

De vanaf 2018 afgesloten contracten kenden een looptijd van 3 jaar (dus eindigend op 31-12-2020) met de aanvullende bepaling dat jaarlijks stilzwijgend kan worden verlengd. Er geldt een minimale opzegtermijn van 6 maanden. Vorig jaar en dit jaar zijn de contracten stilzwijgend verlengd waardoor het contract in ieder geval nog doorloopt tot en met 31 december 2023.

Gelet op de opdracht die er vanuit het bestuur ontvangen is, is het de verwachting dat de gemeenten in de loop van 2023 een nieuwe inkoopprocedure zullen opstarten. Zodra de startdatum van de nieuwe inkoopprocedure bekend is zullen de gemeenten tot opzegging van de huidige overeenkomsten overgaan.

De aanbieders die deel zullen nemen aan de adviestafel zijn:

Aanbieder

Inkoop

Thuiszorg Friese Land

WMO

KwadrantGroep BV

WMO

KwadrantGroep HH BV

WMO

Bureau NAH Zorg

WMO

Hof van Arcadia

WMO

Wil BV

WMO

Museumboerderij Ot & Sien

WMO

MOA

WMO

MindUp GGZ

WMO

Scauting

WMO

Horizon Begeleiding

WMO

Leger des Heils

WMO

Interzorg

WMO

Suver Thús

WMO

Bezinn

WMO

Zorg Intens

WMO

Connecting Hands

WMO

WerkPro

Re-integratie

Ottema & Zwart

Re-integratie

Stam BV

Re-integratie

Baanplus

Re-integratie

Niemand aan de Zijlijn

Re-integratie

Overlegtafels

Zoals in het document Openhouse toelichting procedure is aangegeven, worden regelmatig overlegtafels georganiseerd waarbij overleg plaatsvindt tussen gemeente en (een vertegenwoordiging van) gecontracteerde zorgaanbieders over onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst. Relevante documenten met betrekking tot de overlegtafels worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

Documenten Openhouse procedure Wmo

Hieronder vindt u een aantal documenten die betrekking hebben op de Openhouse procedure.