Organisaties in de kinderopvang moeten zich houden aan wettelijke kwaliteitseisen. De gemeente bewaakt de kwaliteit van de kinderopvang. Een inspecteur van de GGD bezoekt elk jaar:

  • kinderdagverblijven;
  • organisaties voor buitenschoolse opvang;
  • gastouderbureaus.

Elk jaar controleert de GGD steekproefsgewijs ook gastouders.

Als de kwaliteit van een organisatie in de kinderopvang onvoldoende is, dan kan de gemeente maatregelen eisen. Als er niets verandert, kan de gemeente zelfs de kinderopvang sluiten.

Het beleid van de gemeente is beschreven in de Beleidsregels Handhaving Wet Kinderopvang.

Hoe werkt het?

Kindercentra en gastouderbureaus worden elk jaar gecontroleerd. De GGD inspecteert bij kindercentra altijd de volgende zaken:

  • uw pedagogische beleidsplan in de praktijk wordt nageleefd;
  • er genoeg medewerkers aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang;
  • de groepen niet te groot zijn;
  • elke medewerker een verklaring omtrent gedrag (VOG) heeft;
  • elke medewerker de juiste diploma's heeft;
  • er sprake is van een veilige en gezonde opvanglocatie.

De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

Landelijk Register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die bij start aan de wettelijke eisen voldoen. Hier vindt u ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer kunt u nodig hebben als u kinderopvangtoeslag aanvraagt. Op de website van het LRK kunt u ook de GGD-rapporten downloaden

Inspectierapport GGD

U moet het inspectierapport van de GGD op uw website plaatsen. Als u geen website hebt, moet u het rapport ter inzage leggen op een voor ouders en personeel toegankelijke plek.

Klacht over kinderopvang

Als u als ouder een klacht hebt over een organisatie in de kinderopvang, gaat u eerst met uw klacht naar de organisatie zelf. Als u geen reactie krijgt of uw klacht wordt niet serieus genomen, dan kunt u binnen 3 maanden uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang

Hebt u als ouder een conflict met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u uw klacht melden bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

Aanvullende informatie

Dagopvang en kinderdagverblijf

Op zoek naar een kinderdagverblijf of BSO voor uw kind? Kijk dan in het overzicht van de kinderopvanglocaties in de gemeente Achtkarspelen.

Gastouderopvang

Zoekt u een gastouder of gastouderbureau? Kijk dan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Kinderopvangtoeslag

Staat uw kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang (BSO) of de gastouder van uw kinderen ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunt u een deel van de kosten terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

U kunt een tegemoetkoming kosten kinderopvang van de gemeente krijgen als u geen werkgever heeft, maar toch gebruik moet maken van kinderopvang.