Op 19 november 2020 heeft de gemeenteraad de nieuwe Woonvisie Achtkarspelen 2020-2025 vastgesteld.

De woonvisie van Achtkarspelen ‘Wonen voor jong en oud’ had een looptijd tot 2020. Inmiddels is er op de woningmarkt het nodige veranderd. We merken dat er voldoende vraag is naar nieuwe woningen en andere vormen van wonen. Daarnaast is door de woningwet 2015 de woonvisie als basis gaan dienen voor de prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties. Door de woonvisie te actualiseren kan de gemeente beter anticiperen op de huidige situatie en op de toekomstige voor wat betreft visie en ontwikkeling.

Van 18 juni 2020 tot en met 3 september 2020 heeft het concept ter inzage gelegen. Op hoofdlijnen gaven de reacties geen aanleiding tot aanpassing van de Woonvisie. In de opgestelde Reactienota is aangegeven op welke punten de Woonvisie is aangepast.

Heeft u een vraag? Stuur dan een email naar woonvisie@achtkarspelen.nl

Regionale woningbouwafspraken en Woningbouwprogramma

De provincie en de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben afspraken met elkaar gemaakt over de woningbouw in de regio Noordoost-Fryslân voor de komende 10 jaar. De woningbouwafspraken zijn vertaald in het Woningbouwprogramma 2021. Deze moet nog door de provincie goedgekeurd worden.

Prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties

De gemeente Achtkarspelen maakt elk jaar prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties. De prestatieafspraken dragen bij aan de doelstellingen in de woonvisie van Achtkarspelen ‘Wonen voor jong en oud’. Er zijn afspraken gemaakt met:

  • Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) en Stichting Contactraad SWA
  • WoonFriesland en De Bewonersraad
  • Woonzorg Nederland

De prestatieafspraken zijn terug te vinden op de websites van SWA Buitenpost(externe link) en WoonFriesland(externe link).