1. Algemene Ledenvergadering VNG 16 juni 2021

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer en Max de Haan

Wethouder De Haan zal dit jaar namens de gemeente Achtkarspelen aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 

2. Begrotingswijzigingen WM8KTD juli 2021

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Er is een aantal wijzigingen op de begroting 2021 van de Werkmaatschappij 8KTD. Deze worden ter zienswijze voorgelegd in de raad van 1 juli 2021.

2.1 Begrotingswijzigingen juli 2021

 

3. Machtiging vervanging analoge documenten

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel streven naar digitaal werken en archiveren. Het college heeft besloten om in 2022 een vervangingsbesluit te nemen zodat vervanging van analoge documenten (te vernietigen documenten en permanent te bewaren) vanaf 2022, na afronding van de reorganisatie en aanschaf van een nieuw DMS en zaaksysteem, formeel geregeld is. 

3.1 Memo Machtiging vervanging analoge documenten

 

4. Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijfsverplaatsing Avek Surhuisterveen

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college stelt de gemeenteraad voor de procedure voor het bestemmingsplan Bedrijfsverplaatsing Avek Surhuisterveen op te starten. Het college stelt voor om op basis van de aanmeldnotitie geen m.e.r. procedure op te starten omdat uit de notitie blijkt dat geen belangrijk nadelige milieugevolgen zijn te verwachten.
Beddenfabriek AVEK B.V. heeft plannen om de huidige fabriek met het kantoor aan de Groningerstraat 98 te gaan verplaatsen naar een perceel grond ten oosten van de Groningerstraat 124 in Surhuisterveen. De huidige fabriek is sterk verouderd. Om de fabriek toekomst- en concurrentiebestendig te maken heeft de directie van AVEK besloten een nieuwe productiefaciliteit met bijbehorende kantoren te gaan realiseren. Vanuit de visie van AVEK kan op de huidige locatie aan de Groningerstraat 98 de beoogde nieuwbouw niet worden gerealiseerd. De gehele locatie zal worden inbestemd ten behoeve van AVEK. Voor een gedeelte van de gronden geldt dat deze gronden voorlopig nog in gebruik blijven als sportvoorziening. De uitbreiding op deze gronden is op een later moment (verwachting 2028) voorzien. Het op te stellen bestemmingsplan maakt de totale ontwikkeling mogelijk.

4.1 Raadsvoorstel Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijfsverplaatsing Avek Surhuisterveen 

4.2 Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijfsverplaatsing Avek Surhuisterveen

 

5. Inzage in kostenontwikkeling Huishoudelijke Hulp

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college geeft de raad inzage, zoals toegezegd tijdens de raadsvergadering van 25 maart 2021, in de kostenontwikkeling Huishoudelijke Hulp.

5.1 Raadsvoorstel Inzage in kostenontwikkeling Huishoudelijke Hulp

 

6. Uitvoeringsprogramma inwoners- en overheidsparticipatie

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft het voorstel over het beëindigen van het uitvoeringsprogramma inwoners- en overheidsparticipatie vastgesteld en legt het voor aan de raad. In januari 2019 is het uitvoeringsprogramma inwoners- en overheidsparticipatie vastgesteld. Eén van de afspraken die daarin is vastgelegd is een jaarlijkse evaluatie.

6.1 Raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma inwoners- en overheidsparticipatie 

 

7. Binck-bank tour

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten de gemeenteraad van Achtkarspelen, door middel van een voorstel tot begrotingswijziging in de raad van juli, voor te stellen een bedrag van €35.000 voor de start van een internationaal wielerevenement te Surhuisterveen beschikbaar te stellen.

 

8. Participatie omgevingsvisie

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft kennis genomen van het document ‘Resultaten vragenlijst Omgevingsvisie Achtkarspelen’. Het raad wordt hiervan op de hoogte gebracht.
Participatie is een belangrijk onderdeel voor het opstellen van de omgevingsvisie. In de periode van 15 maart tot 15 april 2021 vroegen we onze inwoners via een vragenlijst op de website www.denkmee.achtkarspelen.nl input te leveren voor de omgevingsvisie. De 167 reacties hebben we geanalyseerd en de resultaten hiervan leggen we nu ter kennisname voor aan de raad. Ook publiceren we de resultaten op onze website

8.1 Raadsvoorstel Resultaten vragenlijst omgevingsvisie

8.2 Resultaten vragenlijst omgevingsvisie

 

9. Evaluatie herinrichting Oude Dijk

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft besloten om kennis te nemen van de evaluatie en aanvullende maatregelen te treffen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Oude Dijk naar aanleiding van de reacties van bewoners en weggebruikers.

9.1 Raadsvoorstel Evaluatie Oude Dijk

9.2 Evaluatie Oude Dijk Buitenpost

9.3 Enqueteresultaten evaluatie Oude Dijk

9.4 Verkeerstellingen rondom kruising Oude Dijk-Nonnepaed

 

10. MFA Twijzelerheide

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken m.b.t. het proces rondom de mogelijke ontwikkeling van een MFA in Twijzelerheide.

10.1 Raadsvoorstel Proces MFA Twijzelerheide

 

11. Begrotingswijzigingen juli 2021

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college vraagt de raad akkoord te gaan met de begrotingswijzigingen juli 2020.

11.1 Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen juli 2021

11.2 Begrotingswijzigingen juli 2021

 

12. Jaarstukken 2020

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft de jaarstukken 2020 vastgesteld. De jaarstukken worden ter besluitvorming aan de raad in de vergadering van 1 juli 2021 voorgelegd. Achtkarspelen sluit de jaarstukken (jaarrekening) van 2020 met een positief resultaat van € 6.590.000. De accountant van de gemeente heeft hiervoor zijn verklaring afgegeven.

12.1 Raadsvoorstel Jaarstukken 2020

12.2 Jaarstukken 2020

 

13. Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021 Achtkarspelen

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) 2021 vast te stellen (inclusief tijdelijke overheveling kavels uit laatste bouwfase Complex 007 Nije Jirden ten bedrage van € 283.835,00 uit de bouwgrondexploitatie naar de voorraad ruwe gronden). In de MPG wordt inzicht gegeven in de actuele financiële stand van zaken en mogelijke financiële risico’s van de grondexploitatiecomplexen (afzonderlijk en in totaliteit).

13.1 Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021

13.2 Meerjarenprognose Grondexploitates 2021 Achtkarspelen