In een ruimtelijk plan, zoals een bestemmingsplan, wordt vastgelegd hoe bijvoorbeeld een dorp, nieuwe woonwijk of het buitengebied eruitziet. Het geeft aan waar gebouwd mag worden en op welke manier gronden en gebou­wen gebruikt mogen worden. In het plan staat ook waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven, wegen, en recreatiegebieden zijn toegestaan.

Bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen kan iedereen zijn mening geven over het plan via inspraak of zienswijzen. Deze mogelijkheden worden bekendgemaakt in het lokale huis-aan-huisblad en hieronder bij 'Ruimtelijke plannen ter inzage'.

Bij de gemeente kunt u als burger, bedrijf of instelling een verzoek indienen voor een wijziging van het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld wanneer u een bouwplan heeft dat niet past in het bestemmingsplan. De gemeente kijkt dan of zij bereid is om er toch aan mee te werken. Wilt u weten of een wijziging van het bestemmingsplan mogelijk is? U kunt dan een principeverzoek doen

Sommige maatregelen kunnen door aanpassingen in een bestemmingsplan gevolgen hebben voor uw woon- of bedrijfsomgeving. Op de pagina planschade leest u hier meer over.

Ruimtelijke plannen ter inzage

Sommige van de ruimtelijke plannen in de voorbereidende fase kunt u alvast bekijken. Meestal staan ze ook op Ruimtelijkeplannen.nl.

Geldende ruimtelijke plannen

'Geldende ruimtelijke plannen' zijn plannen die zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. De ruimtelijke plannen vindt u op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Let hierbij goed op de status.

De wijzigingsplannen Groengordel Lutkepost in Buitenpost en Tillebuorren 39 in Kootstertille vindt u hieronder in de lijst met documenten. Deze staan niet op Ruimtelijkeplannen.nl.

Lijst verklaring van geen bedenkingen

De gemeenteraad heeft op 15 december 2011 de lijst met categorieën van gevallen vastgesteld, waarvoor het afgeven van een zogenaamde 'verklaring van geen bezwaar' niet nodig is.

Het gaat om bouwplannen en/of gebruiksveranderingen van gronden/opstallen, die niet in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan. In dat geval kan een aanvraag om een omgevingsvergunning toch worden verleend, maar dan moet een uitgebreide afwijkingsprocedure worden doorlopen. Ook moet de gemeenteraad een 'verklaring van geen bedenkingen' afgeven, voordat de omgevingsvergunning met afwijking kan worden verleend. De gemeenteraad heeft aangegeven dat hij het in bepaalde categorieën van gevallen niet nodig vindt om zo'n verklaring af te geven. Daarmee geeft de gemeenteraad aan de beslissing aan burgemeester en wethouders te laten.

Ook heeft de gemeenteraad besloten de bevoegdheid tot vaststelling van een exploitatieplan voor die categorieën van gevallen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

Delegatie bevoegdheid exploitatieplan bij een wijzigingsplan

Op 12 februari 2015 heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen op grond van artikel 6.12, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening, besloten om de bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan in geval van een wijzigingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

In een bestemmingsplan zijn vaak verschillende wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Hiermee kunnen burgemeester en wethouders op verzoek van een initiatiefnemer bestemmingen wijzigen. In bepaalde gevallen is daarbij ook een exploitatieplan vereist. Vanwege de inhoudelijke samenhang tussen een wijzigings- en bijbehorend exploitatieplan heeft de raad besloten de besluitvorming hierover ook bij het college van  burgemeester en wethouders te leggen.   

Tegen het besluit kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.