In een ruimtelijk plan, zoals een bestemmingsplan, wordt vastgelegd hoe bijvoorbeeld een dorp, nieuwe woonwijk of het buitengebied eruitziet. Het geeft aan waar gebouwd mag worden en op welke manier gronden en gebou­wen gebruikt mogen worden. In het plan staat ook waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven, wegen, en recreatiegebieden zijn toegestaan.

Bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen kan iedereen zijn mening geven over het plan via inspraak of zienswijzen. Deze mogelijkheden worden bekendgemaakt in het lokale huis-aan-huisblad en hieronder bij 'Ruimtelijke plannen ter inzage'.

Bij de gemeente kunt u als burger, bedrijf of instelling een verzoek indienen voor een wijziging van het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld wanneer u een bouwplan heeft dat niet past in het bestemmingsplan. De gemeente kijkt dan of zij bereid is om er toch aan mee te werken. Wilt u weten of een wijziging van het bestemmingsplan mogelijk is? U kunt dan een principeverzoek doen

Sommige maatregelen kunnen door aanpassingen in een bestemmingsplan gevolgen hebben voor uw woon- of bedrijfsomgeving. Op de pagina planschade leest u hier meer over.

Ruimtelijke plannen ter inzage

Sommige van de ruimtelijke plannen in de voorbereidende fase kunt u hieronder alvast bekijken. Meestal staan ze ook op Ruimtelijkeplannen.nl.

Boelenslaan, Wildveld 35 (ontwerp-wijzigingsplan)

In het ontwerp wijzigingsplan ‘Wildveld 35 te Boelenslaan’ is de bestemming van het perceel van Wildveld 35 te Boelenslaan gewijzigd van een agrarisch veredelingsbedrijf bestemming in een woonbestemming.

Ter inzage

Vanaf 6 mei tot en met 16 juni 2021 ligt het wijzigingsplan ter inzage.

U kunt de ontwerpen inzien:

 • op het gemeentehuis, dit kan alleen op afspraak, bel hiervoor met 140511.
 • via ruimtelijkeplannen.nl, daar zoekt u via de button "plannen zoeken" het betreffende adres: Wildveld 35, Boelenslaan.

Zienswijzen

Tot en met 16 juni 2021 kunt u uw zienswijze kenbaar maken. U kunt een brief of e-mail sturen of een afspraak maken voor een mondelinge zienswijze. Uw brief of e-mail moet voorzien zijn van uw naam, adres en woonplaats en een motivering van uw zienswijze.

 • een zienswijze per brief stuurt u naar de gemeente Achtkarspelen, Postbus 2, 9285 ZV  Buitenpost.
 • een zienswijze per e-mail verstuurt u naar gemeente@achtkarspelen.nl.
 • voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak vóór 10 juni 2021.

Meer informatie

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. de Vries van het team Ontwikkeling en Advies Ruimte, via het algemene telefoonnummer 140511.

Via ruimtelijkeplannen.achtkarspelen.nl zijn de bestanden te downloaden. De bestanden op deze pagina zijn voornamelijk bedoeld voor instellingen en bedrijven die beschikken over de benodigde software om deze bestanden in te lezen.

Boelenslaan - de Trije Roeden 30 (wijzigingsplan)

In het ontwerp wijzigingsplan ‘de Trije Roeden 30 te Boelenslaan’ is de bestemming van het perceel van de Trije Roeden 30 te Boelenslaan gewijzigd van een agrarisch kleinbedrijf bestemming in een woonbestemming.

Het ontwerp-wijzigingsplan heeft van 22 oktober tot en met 2 december 2020 ter inzage gelegen voor zienswijzen. Hierop zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. Op 15 december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen het wijzigingsplan ongewijzigd vastgesteld.

Ter inzage

Vanaf 21 januari tot en met 3 maart 2021 ligt het wijzigingsplan ter inzage. U kunt het plan onderaan deze pagina bekijken. Wilt u het plan op het gemeentehuis inzien? Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met 14 0511.

Het ontwerpwijzigingsplan is ook in te zien via ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tot en met 3 maart 2021 kan beroep worden ingesteld tegen het plan door een belanghebbende die gegronde redenen heeft waardoor hij geen zienswijze heeft ingediend. kunt u uw ziens­wijze kenbaar maken. U kunt uw brief sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
U kunt ook om een schorsing vragen. Dit kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het plan wordt definitief op de dag na afloop van de beroepstermijn, behalve als een verzoek om schorsing wordt ingediend. Het plan wordt dan pas definitief nadat de Raad van State een beslissing heeft genomen. 

Meer informatie

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. L. de Vries van de afdeling Ontwikkeling, via het algemene telefoonnummer 14 0511.

Via ruimtelijkeplannen.achtkarspelen.nl is het plan te downloaden. De bestanden op deze pagina zijn voornamelijk bedoeld voor instellingen en bedrijven die beschikken over de benodigde software om deze bestanden in te lezen.

Buitenpost, Egypte 22 (wijzigingsplan, besluit hogere waarde en ontwerp-omgevingsvergunning)

Inleiding

Het ontwerp wijzigingsplan is van agrarische bestemming (deels) gewijzigd naar een woonbestemming. In verband met de spoorweg is er een Besluit hogere waarde nodig en voor het realiseren van een nieuwe woning is ook een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Coördinatieregeling

Op 22 november 2012 heeft de gemeenteraad de Coördinatieverordening gemeente Achtkarspelen vastgesteld. Hierin is bepaald dat, onder andere, een bestemmingsplan en omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld kunnen worden. Dit betekent dat voor de aanvraag omgevingsvergunning dezelfde procedure wordt gevolgd als voor het bestemmingsplan. Zowel het ontwerpwijzigingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning liggen gelijktijdig ter inzage.

Ter inzage

Vanaf 11 februari 2021 tot en met 24 maart 2021 liggen het ontwerp-wijzigingsplan, het ontwerp besluit hogere waarde en de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage.

De plannen kunt u inzien:

 • op het gemeentehuis, dit kan alleen op afspraak, bel hiervoor met 140511.
 • via ruimtelijkeplannen.nl, daar zoekt u via de button "plannen zoeken" het betreffende adres: Buitenpost, Egypte 22.

Zienswijzen

Tot en met 24 maart 2021 kunt u uw zienswijze kenbaar maken. U kunt een brief of e-mail sturen of een afspraak maken voor een mondelinge zienswijze. Uw brief of e-mail moet voorzien zijn van uw naam, adres en woonplaats en een motivering van uw zienswijze.

 • een zienswijze per brief stuurt u naar de gemeente Achtkarspelen, Postbus 2, 9285 ZV  Buitenpost.
 • een zienswijze per e-mail verstuurt u naar gemeente@achtkarspelen.nl.
 • voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak vóór 12 maart 2021.

Meer informatie

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw B. van der Wal-Hoekstra van het team Ontwikkeling en Advies Ruimte, via het algemene telefoonnummer 140511.

Documenten bij wijzigingsplan Buitenpost, Egypte 22

Buitengebied Achtkarspelen (voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan)

Inleiding

Na een voortraject heeft de raad op 25 juni 2020 ingestemd met het Plan van Aanpak voor de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Met dit besluit heeft de raad ingestemd met de voorgestelde aanpassingen ten aanzien van een aantal knelpunten, die in het huidige bestemmingsplan Buitengebied uit 2014 worden ervaren.

Samengevat gaat het om:

 1. Het aanpassen van de Visie ruimtelijke kwaliteit Buitengebied Achtkarspelen ten aanzien van de verhoudingen en oppervlakten van de ruimtelijke agrarische kavels, zodat wat dat betreft meer flexibiliteit en maatwerk mogelijk is. De Visie is een bijlage bij het vigerende bestemmingsplan Buitengebied en maakt hier onderdeel van uit.
 2. Het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid voor het veranderen van het woonvlak in het bestemmingsplan, zodat op een eenvoudiger manier meegewerkt kan worden aan verzoeken.
 3. De mogelijkheid opnemen voor het plaatsen van kleine windmolens bij bestaande agrarische bedrijven.
 4. Trekkershutten op kleine campings bij (voormalige) agrarische bedrijven mogelijk maken.

Daarnaast is ambtshalve nog een achttal aanpassingen doorgevoerd. In de praktijk is gebleken dat deze verduidelijkt moeten worden. Bijvoorbeeld de definities in de regels van het bestemmingsplan. Of er is behoefte aan wijzigingsbevoegdheden om daarmee de proceduretijd voor nieuwe ontwikkelingen te verkorten. In de toelichting staan in paragraaf 1.3 alle veranderingen ten opzichte van het bestemmingsplan Buitengebied uit 2014 beschreven. Deze veranderingen zijn in de regels verwerkt. Op de verbeelding zijn geen veranderingen ten opzichte van het moederplan doorgevoerd.

Op basis van het Plan van Aanpak is het nu voorliggende voorontwerp-bestemmingsplan opgesteld. In deze voorbereidingsfase kunt u uw mening geven over het plan. In een latere fase kunt u ook nog een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Deze fase wordt bekend gemaakt in De Feanster, de Staatscourant en op onze website.

Ter inzage

Vanaf donderdag 25 februari 2021 ligt het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage.

De plannen kunt u inzien:

 • op het gemeentehuis, dit kan alleen op afspraak, bel hiervoor met 140511.
 • via ruimtelijkeplannen.nl (op deze site tikt u onder plannaam- of nummer Buitengebied Achtkarspelen in).

Inspraak

Tot en met woensdag 24 maart 2021 kunt u reageren op het plan. U kunt een brief of email sturen of een afspraak maken voor een mondelinge inspraakreactie. Uw brief of email moet voorzien zijn van uw naam, adres en woonplaats en een motivering van uw inspraakreactie.

 • een inspraakreactie per brief stuurt u naar de gemeente Achtkarspelen, Postbus 2, 9285 ZV  Buitenpost.
 • een inspraakreactie per email verstuurt u naar gemeente@achtkarspelen.nl.
 • voor het indien van een mondelinge inspraakreactie maakt u een afspraak vóór 18 maart 2021.

Meer informatie

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G.J. Klont van het team Ontwikkeling en Advies Ruimte, via het algemene telefoonnummer 140511.

Via ruimtelijkeplannen.achtkarspelen.nl is het plan te downloaden. De bestanden op deze pagina zijn voornamelijk bedoeld voor instellingen en bedrijven die beschikken over de benodigde software om deze bestanden te lezen.

 

Boelenslaan, Parksterreed 5a (ontwerp-omgevingsvergunning met afwijking en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen)

Inleiding

De gemeente is van plan een omgevingsvergunning met een buitenplanse afwijking te verlenen om de bouw van een tweede agrarische bedrijfswoning op het perceel Parksterreed 5a te Boelenslaan mogelijk te maken. Gelet op de bedrijfsvoering hebben de initiatiefnemers aangegeven dat er een behoefte en een noodzaak is voor de 2e agrarische bedrijfswoning. Omdat de aanvraag niet binnen het bestemmingsplan past, is deze opgevat als een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan. De 2e bedrijfswoning zal binnen het bestaande agrarische bouwvlak worden gebouwd.

Omdat het plan in strijd is met het geldende bestemmingsplan moet er een uitgebreide afwijkingsprocedure worden gevolgd. Verplicht onderdeel van deze procedure is dat de gemeenteraad moet instemmen met het plan en daarvoor een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (ontwerp-vvgb) afgeeft. De raad heeft deze ontwerp-vvgb onlangs afgegeven.

Op dit moment liggen de ontwerp-omgevingsvergunning met afwijking en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ter inzage en kunt u uw zienswijze kenbaar maken.

Ter inzage

Vanaf donderdag 8 april tot en met woensdag 19 mei 2021 liggen de ontwerp-omgevingsvergunning met afwijking en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ter inzage.

U kunt de ontwerpen inzien:

 • op het gemeentehuis, dit kan alleen op afspraak, bel hiervoor met 140511.
 • via ruimtelijkeplannen.nl, daar zoekt u via de button "plannen zoeken" het betreffende adres: Parksterreed 5a, Boelenslaan.

Zienswijzen

Tot en met 19 mei 2021 kunt u uw zienswijze tegen de ontwerp-besluiten kenbaar maken. U kunt een brief of e-mail sturen of een afspraak maken voor een mondelinge zienswijze. Uw brief of e-mail moet voorzien zijn van uw naam, adres en woonplaats en een motivering van uw zienswijze.

 • een zienswijze per brief stuurt u naar de gemeente Achtkarspelen, Postbus 2, 9285 ZV  Buitenpost.
 • een zienswijze per e-mail verstuurt u naar gemeente@achtkarspelen.nl.
 • voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak vóór 12 mei 2021.

Meer informatie

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G.J. Klont van het team Ontwikkeling en Advies Ruimte, via het algemene telefoonnummer 140511.

Via ruimtelijkeplannen.achtkarspelen.nl zijn de bestanden te downloaden. De bestanden op deze pagina zijn voornamelijk bedoeld voor instellingen en bedrijven die beschikken over de benodigde software om deze bestanden in te lezen.

Geldende ruimtelijke plannen

'Geldende ruimtelijke plannen' zijn plannen die zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. De ruimtelijke plannen vindt u op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Let hierbij goed op de status.

De wijzigingsplannen Groengordel Luktepost in Buitenpost en Tillebuorren 39 in Kootstertille vindt u hieronder in de lijst met documenten. Deze staan niet op Ruimtelijkeplannen.nl.

Structuurvisie 

Op 24 januari 2013 heeft de gemeenteraad de 'Structuurvisie 'Samen leven in Achtkarspelen' vastgesteld. Sinds 2008, sinds de invoering van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening, zijn Rijk, provincies en gemeenten verplicht om een 'structuurvisie' vast te stellen. In deze structuurvisie beschrijven zij hun ruimtelijk beleid in hoofdlijnen.

De Structuurvisie 'Samen leven in Achtkarspelen' blikt vooruit op de ontwikkelingen in de dorpskernen voor de komende 15 jaar. De leefbaarheid en het samen leven in de dorpen staan centraal in de Structuurvisie. Dit centrale thema is uitgewerkt in verschillende onderwerpen zoals wonen, werken en voorzieningen. Bewoners en belanghebbenden zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Structuurvisie. Zo hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden waar bewoners en belanghebbenden konden discussiëren over de belangrijkste ontwikkelingen per dorp. U kunt de Structuurvisie online bekijken

Lijst verklaring van geen bedenkingen

De gemeenteraad heeft op 15 december 2011 de lijst met categorieën van gevallen vastgesteld, waarvoor het afgeven van een zogenaamde 'verklaring van geen bezwaar' niet nodig is.

Het gaat om bouwplannen en/of gebruiksveranderingen van gronden/opstallen, die niet in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan. In dat geval kan een aanvraag om een omgevingsvergunning toch worden verleend, maar dan moet een uitgebreide afwijkingsprocedure worden doorlopen. Ook moet de gemeenteraad een 'verklaring van geen bedenkingen' afgeven, voordat de omgevingsvergunning met afwijking kan worden verleend. De gemeenteraad heeft aangegeven dat hij het in bepaalde categorieën van gevallen niet nodig vindt om zo'n verklaring af te geven. Daarmee geeft de gemeenteraad aan de beslissing aan burgemeester en wethouders te laten.

Ook heeft de gemeenteraad besloten de bevoegdheid tot vaststelling van een exploitatieplan voor die categorieën van gevallen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

Delegatie bevoegdheid exploitatieplan bij een wijzigingsplan

Op 12 februari 2015 heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen op grond van artikel 6.12, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening, besloten om de bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan in geval van een wijzigingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

In een bestemmingsplan zijn vaak verschillende wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Hiermee kunnen burgemeester en wethouders op verzoek van een initiatiefnemer bestemmingen wijzigen. In bepaalde gevallen is daarbij ook een exploitatieplan vereist. Vanwege de inhoudelijke samenhang tussen een wijzigings- en bijbehorend exploitatieplan heeft de raad besloten de besluitvorming hierover ook bij het college van  burgemeester en wethouders te leggen.   

Tegen het besluit kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.