In een ruimtelijk plan, zoals een bestemmingsplan, wordt vastgelegd hoe bijvoorbeeld een dorp, nieuwe woonwijk of het buitengebied eruitziet. Het geeft aan waar gebouwd mag worden en op welke manier gronden en gebou­wen gebruikt mogen worden. In het plan staat ook waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven, wegen, en recreatiegebieden zijn toegestaan.

Bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen kan iedereen zijn mening geven over het plan via inspraak of zienswijzen. Deze mogelijkheden worden bekendgemaakt in het lokale huis-aan-huisblad en hieronder bij 'Ruimtelijke plannen ter inzage'.

Bij de gemeente kunt u als burger, bedrijf of instelling een verzoek indienen voor een wijziging van het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld wanneer u een bouwplan heeft dat niet past in het bestemmingsplan. De gemeente kijkt dan of zij bereid is om er toch aan mee te werken. Wilt u weten of een wijziging van het bestemmingsplan mogelijk is? U kunt dan een principeverzoek doen

Sommige maatregelen kunnen door aanpassingen in een bestemmingsplan gevolgen hebben voor uw woon- of bedrijfsomgeving. Op de pagina planschade leest u hier meer over.

Ruimtelijke plannen ter inzage

Sommige van de ruimtelijke plannen in de voorbereidende fase kunt u hieronder alvast bekijken. Meestal staan ze ook op Ruimtelijkeplannen.nl.

Spekloane 55, Boelenslaan (wijzigingsplan en omgevingsvergunning)

Met het wijzigingsplan Spekloane 55 te Boelenslaan wordt de bedrijfsbestemming uitgebreid ten behoeve van de realisatie van een werktuigenloods op het perceel. De mogelijkheid voor de bestemmingswijziging is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. Voor de bouw van de loods is tevens een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Coördinatieregeling

Op 22 november 2012 heeft de gemeenteraad de Coördinatieverordening gemeente Achtkarspelen vastgesteld. Hierin is bepaald dat, onder andere, een bestemmingsplan en omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld kunnen worden. Dit betekent dat voor de aanvraag omgevingsvergunning dezelfde procedure wordt gevolgd als voor het bestemmingsplan. Zowel het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning liggen gelijktijdig ter inzage.

De ontwerpplannen hebben van 10 juni tot en met 21 juli ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Ter inzage

Vanaf 29 juli tot en met 8 september 2021 liggen het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning ter inzage.

De plannen kunt u inzien:

 • op het gemeentehuis, dit kan alleen op afspraak, bel hiervoor met 140511,
 • op ruimtelijkeplannen.nl, daar zoekt u via de button "plannen zoeken" het betreffende adres: Spekloane 55, Boelenslaan.
 • of bekijk de documenten

Beroep

Tot en met 8 september 2021 kan beroep worden ingesteld tegen het plan. Het indienen van beroep is mogelijk door een belanghebbende die al dan niet een zienswijze heeft ingediend bij het college tegen het ontwerpplan. Een niet-belanghebbende (rechts)persoon, die een zienswijze heeft ingediend, kan beroep aantekenen tegen het volledige besluit. De bestuursrechter zal vervolgens wel toetsen aan het zogeheten relativiteitsvereiste.

U kunt uw brief sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. U kunt ook om een schorsing vragen. Dit kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan wordt definitief op de dag na afloop van de beroepstermijn, behalve als een verzoek om schorsing wordt ingediend. Het plan wordt dan pas definitief nadat de Raad van State een beslissing heeft genomen.

Meer informatie

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. L. de Vries van het team Ontwikkeling en Advies Ruimte of met C. Dekema van het team vergunningverlening, via het algemene telefoonnummer 14 0511.

Documenten om in te zien

 

Buitenpost, Lutkepost 1 (omgevingsvergunning met afwijking - uitgebreide procedure - en besluit hogere waarde)

Inleiding

De gemeente heeft een omgevingsvergunning met afwijking -uitgebreide procedure- verleend voor de realisatie van 2 woningen in boerenerfvorm op het perceel Lutkepost 1 te Buitenpost mogelijk gemaakt. Het gaat om een omgevingsvergunning met afwijking – uitgebreide procedure- voor de activiteit 1. bouwen en 2. handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. In verband met het wegverkeerslawaai is er een Besluit hogere waarde nodig.

Ter inzage

Van15 juli tot en met 25 augustus 2021 liggen de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarde ter inzage.

U kunt de plannen inzien:

 • op het gemeentehuis, dit kan alleen op afspraak, bel hiervoor met 140511,
 • op ruimtelijkeplannen.nl, daar zoekt u via de button "plannen zoeken" het betreffende adres: Buitenpost, Lutkepost 1.
 • of bekijk de documenten

Beroep

Tot en met 25 augustus 2021 kan beroep worden ingesteld tegen de verlening van de omgevingsvergunning door een belanghebbende die gegronde redenen heeft waardoor hij geen zienswijze heeft ingediend.

 • U kunt uw brief sturen naar de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD  Groningen. 
 • U kunt ook om een schorsing vragen. Dit kan bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrecht. 
 • De omgevingsvergunning wordt definitief op de dag na afloop van de beroepstermijn, behalve als een verzoek om schorsing wordt ingediend. Het plan wordt dan pas definitief nadat de Rechtbank een beslissing heeft genomen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer K. Daemen van het team Vergunningverlening, via het algemene telefoonnummer 140511.

Documenten om in te zien

Surhuisterveen, bedrijfsverplaatsing Avek (voorontwerp bestemmingsplan)

Inleiding

Beddenfabriek Avek heeft plannen om de huidige fabriek met het kantoor aan de Groningerstraat 98 te gaan verplaatsen naar een perceel grond ten oosten van de Groningerstraat 124 in Surhuisterveen. Het voorontwerp bestemmingsplan Bedrijfsverplaatsing Avek te Surhuisterveen geeft een regeling voor het wijzigen van de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Sportdoeleinden’ naar de bestemming ‘Bedrijf’.

In deze voorbereidingsfase kunt u uw mening geven over het plan. In een latere fase kunt u ook nog een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Deze fase wordt bekend gemaakt in De Feanster, de Staatscourant en op onze website.

Ter inzage

Vanaf 8 juli 2021 tot 4 augustus 2021 ligt het voorontwerp bestemmingsplan Bedrijfsverplaatsing Avek te Surhuisterveen ter visie

Het voorontwerp bestemmingsplan Bedrijfsverplaatsing Avek te Surhuisterveen kunt u inzien:

 • op het gemeentehuis, dit kan alleen op afspraak, bel hiervoor met 140511.
 • via ruimtelijkeplannen.nl, daar zoekt u via de button "plannen zoeken" het betreffende adres: Surhuisterveen, Groningerstraat 124.

Inspraak

Tot en met 4 augustus 2021 kunt u reageren op het plan. U kunt een brief of e-mail sturen of een afspraak maken voor een mondelinge inspraakreactie. Uw brief of e-mail moet voorzien zijn van uw naam, adres en woonplaats en een motivering van uw inspraakreactie.

 • een inspraakreactie per brief stuurt u naar de gemeente Achtkarspelen, Postbus 2, 9285 ZV  Buitenpost.
 • een inspraakreactie per e-mail verstuurt u naar gemeente@achtkarspelen.nl.
 • voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie maakt u een afspraak vóór 29 juli 2021.

Meer informatie

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de mevrouw J. Wijmenga van het team Ontwikkeling en Advies Ruimte, via het algemene telefoonnummer 140511.

Boelenslaan, Wildveld 35 (gewijzigde vaststelling bestemmingsplan)

In het ontwerp wijzigingsplan ‘Wildveld 35 te Boelenslaan’ is de bestemming van het perceel van Wildveld 35 te Boelenslaan gewijzigd van een agrarisch veredelingsbedrijf bestemming in een woonbestemming. Op 29 juni 2021 heeft het college het wijzigingsplan Wildveld 35 te Boelenslaan gewijzigd vastgesteld. Op het plan is één zienswijze binnengekomen, daarmee is het plan op het volgende punt gewijzigd: In de verbeelding op ruimtelijke plannen was de aanduiding archeologische waarde niet in z'n geheel goed overgenomen op de nieuwe woonbestemming. Dit is aangepast.

Ter inzage

Vanaf 8 juli tot en met 18 augustus 2021 ligt het wijzigingsplan ter inzage.

Het wijzigingsplan kunt u inzien:

 • op het gemeentehuis, dit kan alleen op afspraak, bel hiervoor met 140511.
 • via ruimtelijkeplannen.nl, daar zoekt u via de button "plannen zoeken" het betreffende adres: Wildveld 35, Boelenslaan.

Beroep

Tot en met 18 augustus 2021 kan beroep worden ingesteld tegen het plan door:

 • een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend;
 • een belanghebbende die gegronde redenen heeft waardoor hij geen zienswijze heeft ingediend; en
 • een belanghebbende die bedenkingen heeft over de genoemde wijzigingen.

U kunt uw brief sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. 

U kunt ook om een schorsing vragen. Dit kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Het plan wordt definitief op de dag na afloop van de beroepstermijn, behalve als een verzoek om schorsing wordt ingediend. Het plan wordt dan pas definitief nadat de Raad van State een beslissing heeft genomen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. de Vries van het team Ontwikkeling en Advies Ruimte, via het algemene telefoonnummer 140511.

Documenten om in te zien

Harkema, Warmoltsstrjitte 130 (omgevingsvergunning met afwijking en verklaring van geen bedenkingen)

Inleiding

De gemeente heeft een omgevingsvergunning met een buitenplanse afwijking verleend voor de bouw van een woning op het perceel Warmoltsstrjitte 130 te Harkema. Omdat het plan in strijd is met het geldende bestemmingsplan is een uitgebreide afwijkingsprocedure doorlopen. De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan en daarvoor een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven. Tegen de ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp vvgb zijn zienswijzen ingediend.

Op dit moment liggen de verleende omgevingsvergunning met afwijking en de verklaring van geen bedenkingen ter inzage.

Ter inzage

Vanaf donderdag 17 juni tot en met woensdag 28 juli 2021 liggen de ontwerp-omgevingsvergunning met afwijking en de Verklaring van geen bedenkingen ter inzage.

U kunt de plannen inzien:

 • op het gemeentehuis, dit kan alleen op afspraak, bel hiervoor met 140511,
 • via ruimtelijkeplannen.nl, daar zoekt u via de button "plannen zoeken" het betreffende adres: Harkema, Warmoltsstrjitte 130
 • of bekijk de documenten onderaan deze pagina.

Beroep

Tot en met 28 juli 2021 kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld tegen de verlening van de omgevingsvergunning met afwijking en de Verklaring van geen bedenkingen. U kunt uw brief sturen naar de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook om een schorsing vragen. Dit kan bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrecht.

De omgevingsvergunning wordt definitief op de dag na afloop van de beroepstermijn, behalve als een verzoek om schorsing wordt ingediend. Het plan wordt dan pas definitief nadat de Rechtbank een beslissing heeft genomen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Wijmenga van het team Ontwikkeling en Advies Ruimte, via het algemene telefoonnummer 140511.

Via ruimtelijkeplannen.achtkarspelen.nl is het plan te downloaden. De bestanden op deze pagina zijn voornamelijk bedoeld voor instellingen en bedrijven die beschikken over de benodigde software om deze bestanden te lezen.

Documenten om in te zien

Buitenpost, Egypte 22 (vaststelling wijzigingsplan, besluit hogere waarde en omgevingsvergunning)

Inleiding

In het wijzigingsplan is de agrarische bestemming (deels) gewijzigd naar een woonbestemming. In verband met de spoorweg is er een Besluit hogere waarde nodig en voor het realiseren van een nieuwe woning is ook een omgevingsvergunning noodzakelijk.

De mogelijkheid voor de bestemmingswijziging is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. Met betrekking tot het ontwerp-wijzigingsplan is er een zienswijze ingediend. De beantwoording van de zienswijze is meegenomen, het plan is echter ongewijzigd vastgesteld.

Coördinatieregeling

Op 22 november 2012 heeft de gemeenteraad de Coördinatieverordening gemeente Achtkarspelen vastgesteld. Hierin is bepaald dat, onder andere, een bestemmingsplan en omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld kunnen worden. Dit betekent dat voor de aanvraag omgevingsvergunning dezelfde procedure wordt gevolgd als voor het bestemmingsplan. Zowel het ontwerpwijzigingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning liggen gelijktijdig ter inzage.

Ter inzage

Vanaf 3 juni 2021 tot en met 14 juli 2021 liggen de vaststelling van het wijzigingsplan, het besluit hogere waarde en de omgevingsvergunning ter inzage.

De plannen kunt u inzien:

 • op het gemeentehuis, dit kan alleen op afspraak, bel hiervoor met 140511.
 • via ruimtelijkeplannen.nl, daar zoekt u via de button "plannen zoeken" het betreffende adres: Buitenpost, Egypte 22.

Beroep

Tot en met 14 juli 2021 kan beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde wijzigingsplan door een belanghebbende die gegronde redenen heeft waardoor hij geen zienswijze heeft ingediend.

 • U kunt uw brief sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. 
 • U kunt ook om een schorsing vragen. Dit kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 • Het wijzigingsplan wordt definitief op de dag na afloop van de beroepstermijn, behalve als een verzoek om schorsing wordt ingediend. Het plan wordt dan pas definitief nadat de Raad van State een beslissing heeft genomen.

Meer informatie

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw B. van der Wal-Hoekstra van het team Ontwikkeling en Advies Ruimte, via het algemene telefoonnummer 140511.

Plan digitaal raadpleegbaar en beschikbaar

Via ruimtelijkeplannen.achtkarspelen.nl is het plan te downloaden. De bestanden op deze pagina zijn voornamelijk bedoeld voor instellingen en bedrijven die beschikken over de benodigde software om deze bestanden in te lezen.

Documenten behorende bij wijzigingsplan Buitenpost, Egypte 22

Buitengebied Achtkarspelen (ontwerp partiële herziening bestemmingsplan)

Inleiding

Na een voortraject heeft de raad op 25 juni 2020 ingestemd met het Plan van Aanpak voor de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Met dit besluit heeft de raad ingestemd met de voorgestelde aanpassingen ten aanzien van een aantal knelpunten, die in het huidige bestemmingsplan Buitengebied uit 2014 worden ervaren.

Samengevat gaat het om:

 1. Het aanpassen van de Visie ruimtelijke kwaliteit Buitengebied Achtkarspelen ten aanzien van de verhoudingen en oppervlakten van de ruimtelijke agrarische kavels, zodat wat dat betreft meer flexibiliteit en maatwerk mogelijk is. De Visie is een bijlage bij het vigerende bestemmingsplan Buitengebied en maakt hier onderdeel van uit.
 2. Het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid voor het veranderen van het woonvlak in het bestemmingsplan, zodat op een eenvoudiger manier meegewerkt kan worden aan verzoeken.
 3. De mogelijkheid opnemen voor het plaatsen van kleine windmolens bij bestaande agrarische bedrijven.
 4. Trekkershutten op kleine campings bij (voormalige) agrarische bedrijven mogelijk maken.

Daarnaast is ambtshalve nog een achttal aanpassingen doorgevoerd. In de praktijk is gebleken dat deze verduidelijkt moeten worden. Bijvoorbeeld de definities in de regels van het bestemmingsplan. Of er is behoefte aan wijzigingsbevoegdheden om daarmee de proceduretijd voor nieuwe ontwikkelingen te verkorten. In de toelichting staan in paragraaf 1.3 alle veranderingen ten opzichte van het bestemmingsplan Buitengebied uit 2014 beschreven. Deze veranderingen zijn in de regels verwerkt. Op de verbeelding zijn geen veranderingen ten opzichte van het moederplan (bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen uit 2014) doorgevoerd.

Op basis van het Plan van Aanpak is het nu voorliggende ontwerp-bestemmingsplan opgesteld.

Eerder al, in de periode van 25 februari tot en met 24 maart 2021 heeft het voorontwerp-bestemmingsplan ter visie geleden voor de inspraak (voorbereidingsfase). Er zijn toen vier inspraak-/ overlegreacties bij de gemeente binnengekomen. In de toelichting bij het ontwerp-bestemmingsplan zijn de inspraak-/ overlegreacties onder paragraaf 1.4 opgenomen en van een gemeentelijke reactie voorzien. De inspraak-/ overlegreacties hebben geleid tot een aanpassing in de regels met betrekking tot de kleine windturbines; in verband met de veiligheidsaspecten tot gasleidingen en hoogspanningsleidingen zijn extra voorwaarden opgenomen met betrekking tot de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid.

In deze fase van het ontwerp-bestemmingsplan kunt u uw zienswijze geven over het plan. Deze fase wordt bekend gemaakt in De Feanster, de Staatscourant en op onze website.

Ter inzage

Vanaf donderdag 27 mei tot en met woensdag 7 juli 2021 ligt het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage.

De plannen kunt u inzien:

 • op het gemeentehuis, dit kan alleen op afspraak, bel hiervoor met 140511.
 • via ruimtelijkeplannen.nl (op deze site tikt u onder plannaam- of nummer Buitengebied Achtkarspelen in).

Zienswijzen

Tot en met 7 juli 2021 kunt u uw zienswijze kenbaar maken. U kunt een brief of email sturen of een afspraak maken voor een mondelinge zienswijze. Uw brief of email moet voorzien zijn van uw naam, adres en woonplaats en een motivering van uw zienswijze.

 • een zienswijze per brief stuurt u naar de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen, Postbus 2, 9285 ZV  Buitenpost.
 • een zienswijze per email verstuurt u naar gemeente@achtkarspelen.nl.
 • voor het indien van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak vóór 1 juli 2021.

Meer informatie

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G.J. Klont van het team Ontwikkeling en Advies Ruimte, via het algemene telefoonnummer 140511.

Via ruimtelijkeplannen.achtkarspelen.nl is het plan te downloaden. De bestanden op deze pagina zijn voornamelijk bedoeld voor instellingen en bedrijven die beschikken over de benodigde software om deze bestanden te lezen.

 

Geldende ruimtelijke plannen

'Geldende ruimtelijke plannen' zijn plannen die zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. De ruimtelijke plannen vindt u op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Let hierbij goed op de status.

De wijzigingsplannen Groengordel Lutkepost in Buitenpost en Tillebuorren 39 in Kootstertille vindt u hieronder in de lijst met documenten. Deze staan niet op Ruimtelijkeplannen.nl.

Structuurvisie 

Op 24 januari 2013 heeft de gemeenteraad de 'Structuurvisie 'Samen leven in Achtkarspelen' vastgesteld. Sinds 2008, sinds de invoering van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening, zijn Rijk, provincies en gemeenten verplicht om een 'structuurvisie' vast te stellen. In deze structuurvisie beschrijven zij hun ruimtelijk beleid in hoofdlijnen.

De Structuurvisie 'Samen leven in Achtkarspelen' blikt vooruit op de ontwikkelingen in de dorpskernen voor de komende 15 jaar. De leefbaarheid en het samen leven in de dorpen staan centraal in de Structuurvisie. Dit centrale thema is uitgewerkt in verschillende onderwerpen zoals wonen, werken en voorzieningen. Bewoners en belanghebbenden zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Structuurvisie. Zo hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden waar bewoners en belanghebbenden konden discussiëren over de belangrijkste ontwikkelingen per dorp. U kunt de Structuurvisie online bekijken

Lijst verklaring van geen bedenkingen

De gemeenteraad heeft op 15 december 2011 de lijst met categorieën van gevallen vastgesteld, waarvoor het afgeven van een zogenaamde 'verklaring van geen bezwaar' niet nodig is.

Het gaat om bouwplannen en/of gebruiksveranderingen van gronden/opstallen, die niet in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan. In dat geval kan een aanvraag om een omgevingsvergunning toch worden verleend, maar dan moet een uitgebreide afwijkingsprocedure worden doorlopen. Ook moet de gemeenteraad een 'verklaring van geen bedenkingen' afgeven, voordat de omgevingsvergunning met afwijking kan worden verleend. De gemeenteraad heeft aangegeven dat hij het in bepaalde categorieën van gevallen niet nodig vindt om zo'n verklaring af te geven. Daarmee geeft de gemeenteraad aan de beslissing aan burgemeester en wethouders te laten.

Ook heeft de gemeenteraad besloten de bevoegdheid tot vaststelling van een exploitatieplan voor die categorieën van gevallen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

Delegatie bevoegdheid exploitatieplan bij een wijzigingsplan

Op 12 februari 2015 heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen op grond van artikel 6.12, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening, besloten om de bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan in geval van een wijzigingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

In een bestemmingsplan zijn vaak verschillende wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Hiermee kunnen burgemeester en wethouders op verzoek van een initiatiefnemer bestemmingen wijzigen. In bepaalde gevallen is daarbij ook een exploitatieplan vereist. Vanwege de inhoudelijke samenhang tussen een wijzigings- en bijbehorend exploitatieplan heeft de raad besloten de besluitvorming hierover ook bij het college van  burgemeester en wethouders te leggen.   

Tegen het besluit kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.