Als u een (bouw)plan heeft dat niet past in het bestemmingsplan, dan kunt u de gemeente vragen of zij bereid is om er toch aan mee te werken. We noemen dat een principeverzoek.

Hoe werkt het?

De gemeente controleert altijd of een (bouw)plan past binnen het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat of en hoe er gebouwd mag worden en voor welke functie(s) de gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. 

Hoe beoordelen wij een principeverzoek?

Past uw plan niet in het bestemmingsplan? Dan kunt u een principeverzoek indienen. De gemeente beoordeelt dan of het bouwplan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Wij toetsen uw plan aan het ruimtelijk beleid van de gemeente en van overige overheidsinstanties, zoals het Rijk, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Aan de hand van verschillende omgevingsaspecten wordt bekeken of uw plan uitvoerbaar is.  

Besluit college

Op basis van de ruimtelijke beoordeling beslist het college van burgemeester en wethouders uiteindelijk of zij medewerking kan en wil verlenen aan uw principeverzoek. U ontvangt een brief van het college waarin het besluit van het college staat en de eventuele vervolgstappen.

Wel medewerking

Als het college besluit medewerking te verlenen, dan kunt u uw plan verder uitwerken. In de meeste gevallen volgt er een planologische procedure. Bijvoorbeeld voor een nieuw bestemmingsplan of voor een omgevingsvergunning met afwijking.

Vaak zijn er diverse onderzoeken nodig, bijvoorbeeld voor bodem, geluid en ecologie. Ook moet er vaak een overeenkomst met betrekking tot planschade worden gesloten. Het is ook van belang dat u met omwonenden in gesprek gaat, zodat duidelijk is of er voldoende draagvlak is voor uw plan.

Geen medewerking

Als het college besluit om geen medewerking te verlenen, dan is het niet mogelijk om van het bestemmingsplan af te wijken. Het plan kan dan geen doorgang vinden. Het standpunt van het college is geen wettelijk besluit. U kunt er daarom geen rechten aan ontlenen en er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep.

Hoe dient u een principeverzoek in?

Om een goede beoordeling te kunnen maken, is het van belang dat u in het verzoek een aantal zaken vermeldt en/of bijvoegt;

  • De locatie(s) met adres en eventueel kadastraal nummer
  • Een globale omschrijving van het huidige gebruik
  • Een gedetailleerde beschrijving van het gewenste gebruik
  • De redenen om het plan te willen realiseren op de betreffende locatie
  • Een situatietekening of plattegrond

Andere zaken die ook van belang zijn, kunt u natuurlijk ook vermelden of bijvoegen.

Een principeverzoek kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal:

Meer informatie

Weet u niet zeker of uw plan past in het bestemmingsplan? Neem dan contact op met de afdeling Toetsing en Vergunning via het algemene nummer van de gemeente 14 0511. Ook als u andere vragen heeft, kunt u hier terecht.

Wat kost het?

De leges voor een principeverzoek bedragen € 300,00. Als de gemeente een omgevingsvergunning voor uw plan verleent, brengen we de leges voor het principeverzoek in mindering op de leges voor de omgevingsvergunning. De leges voor de planologische procedures voor een afwijking of herziening van het bestemmingsplan vindt u in de legestabel