De gemeente krijgt vaak bouwaanvragen die niet passen binnen een bestemmingsplan. Er kan dan besloten worden om toch mee te werken, bijvoorbeeld door een wijziging of binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan. Ook kan een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld of een omgevingsvergunning worden verleend met afwijking van het bestemmingsplan.

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Vraag vergoeding planschade aan

Hoe werkt het?

De procedure voor vergoeding van de planschade duurt gemiddeld één tot anderhalf jaar. Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u bezwaar en eventueel beroep aantekenen. Dan kan de procedure in het uiterste geval 5 jaar duren.

Tegemoetkoming

Soms is het mogelijk dat de gemeente u een tegemoetkoming in deze schade toekent. Om de omvang van de schade te bepalen wordt een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie ingeschakeld. De aanwijzing van deze adviseur en de procedure voor de afwikkeling van aanvragen is geregeld in de ‘Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Achtkarspelen’.

U moet er rekening mee houden dat niet alle schade wordt vergoed. De wetgever heeft een zogenaamde ‘forfaitregeling’ ingevoerd. Dit betekent dat 2% van de waarde van uw woning in de oude situatie voor uw rekening blijft. Is de waarde van uw woning bijvoorbeeld € 200.000,- en is de schade € 8000,-, dan krijgt u € 4.000,- vergoed.

De wetgever noemt dat het 'normaal maatschappelijk risico'. We leven in Nederland met veel personen op een relatief kleine oppervlakte. Door deze situatie moet u volgens de wetgever accepteren dat er bepaalde ontwikkelingen in uw omgeving plaatsvinden.

Eigen perceel

De ‘forfaitregeling’ geldt niet wanneer de planologische maatregel betrekking heeft op uw eigen perceel. Wanneer uw eigen bouw- en gebruiksmogelijkheden worden beperkt en dat tot schade leidt, krijgt u in principe het volledige bedrag vergoed.

Voorziene schade

Tenslotte is het zo dat schade niet wordt vergoed wanneer deze voorzienbaar was. Het kan namelijk zijn dat u op het moment van de aankoop van uw woning al wist of had kunnen weten, dat er bepaalde ontwikkelingen zouden plaatsvinden. Bijvoorbeeld door een structuurvisie of beleidsnota, waar iedereen kennis van heeft kunnen nemen.

Wat kost het?

Voordat een aanvraag in behandeling wordt genomen moet u eerst een 'drempelbedrag' betalen van € 300,-. Dit bedrag kan veranderen. Wanneer wij de aanvraag goedkeuren, wordt het bedrag aan u terugbetaald.