1. Bestuurlijk wederhoor Wmo

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft in een brief aan de controlecommissie een reactie gegeven op de aanbevelingen die zijn gedaan in het kader van het belevingsonderzoek Wmo.

1.1 Brief bestuurlijk wederhoor Wmo

2. 1e wijziging Mandaatbesluit 2020

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft besloten de 1e wijziging van het Mandaatbesluit 2020 van het college van B&W en de burgemeester van Achtkarspelen vast te stellen.

2.1 Mandaatbesluit 2020

3. Schriftelijke vragen FNP-fractie inzake verkeerssituatie Reitsmastrjitte-Betonwei (N369)

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de FNP-fractie over de verkeerssituatie Reitsmastrjitte-Betonwei (N369) in Harkema.

3.1 Schriftelijke vragen FNP inzake verkeerssituatie Reismastrjitte-Betonwei N369

4. Vertraging doordecentralisatie van Beschermd Wonen

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college informeert de gemeenteraad over de gevolgen van de vertraging van de doordecentralisatie van Beschermd Wonen en de gevolgen hiervan voor het concept-regioplan en de inkoop 2022.

4.1 Brief aan gemeenteraad inzake Beschermd Wonen

5. Schriftelijke vragen CU-fractie inzake toepassen van de menselijke maat bij bijstandsgerechtigden

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de CU-fractie over het toepassen van de menselijke maat bij bijstandsgerechtigden. 

5.1 Beantwoording schriftelijke vragen CU inzake toepassen menselijke maat bij bijstandsgerechtigden

6. Schriftelijke vragen FNP-fractie inzake verkrijgen van boodschappen en andere giften in relatie tot een bijstandsuitkering

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de FNP-fractie over het verkrijgen van boodschappen en andere giften in relatie tot een bijstandsuitkering.

6.1 Beantwoording schriftelijke vragen over bijstand en boodschappen

7. Ketenbeleid

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

Het college heeft besloten om het voorstel ketenbeleid vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad. Keten zijn onderdeel van (Friese) plattelandsgemeenten. Een ‘keet’ of ‘hok’ is een verzamelbegrip voor uiteenlopende bouwsels en gebouwen, zoals (sta)caravans en schuren, waar mensen voor de gezelligheid samenkomen. Sinds 2008 en 2009 hebben de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ieder een eigen door de gemeenteraad vastgesteld ketenbeleid. Mede door veranderingen in wet- en regelgeving en het ontstaan van nieuw beleid (o.a. preventie en handhavingsplan 2019-2022) is het de wens om het huidige ketenbeleid te actualiseren en harmoniseren om zo tot één ketenbeleid voor beide gemeenten te komen. Daarnaast is het belangrijk om het ketenbeleid aan te laten sluiten op het integraal gezondheidsbeleid.

7.1 Raadsvoorstel ketenbeleid

7.2 Ketenbeleid

7.3 Persbericht ketenbeleid