1. Principeverzoek aanpassen bestemmingsplan naar kleinschalige paardenhouderij

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Er is een principeverzoek binnengekomen voor een perceel aan de Tillewei (kadastraal bekend als gemeente Drogeham, sectie F, nummer 2081). De initiatiefnemer wil ter plaatse een kleinschalige paardenhouderij met een woning realiseren en als dat niet kan een schuilstal voor paarden. Het college heeft besloten geen medewerking ter verlenen aan de kleinschalige paardenhouderij met woning. Het college heeft besloten in principe wel medewerking te willen verlenen aan een schuilstal op tijdelijke basis. Om de schuilstal mogelijk te maken is een omgevingsvergunning met afwijking nodig.

 

2. Friese pleinnamen Surhuisterveen

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft naar aanleiding van de aangenomen motie van 18 februari 2021 een voorgenomen besluit genomen om de pleinnamen van de openbare parkeerterreinen in Surhuisterveen in het Fries vast te stellen: Iisbaanplein, Toubaanplein en Suvelplein. Het voorgenomen besluit wordt met de raad gedeeld en zes weken ter inzage gelegd voor zienswijzen. Na deze ter inzage legging kan het college een definitief besluit nemen.

2.1 Raadsvoorstel Friese pleinnamen Surhuisterveen

2.2 Motie Pleinnamen parkeerterreinen Surhuisterveen

3. Afwijken welstandsadvies Betonwei 10 te Harkema

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Er is een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van bedrijfsbebouwing met woning op het perceel aan de Betonwei 10 te Harkema. De welstandscommissie heeft het bouwplan negatief beoordeeld. De aanvrager heeft het college verzocht af te wijken van het welstandsadvies. Het college heeft besloten hiermee in te stemmen en af te wijken van het welstandsadvies.

 

4. Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2021

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

Het college heeft het uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2021 vastgesteld en informeert de raad hierover. Het uitvoeringsprogramma geeft inzicht in activiteiten en prioriteiten die de eenheid toezicht en handhaving in dit jaar uit gaat voeren.

4.1 Raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2021

4.2 Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2021