1. Planning wegenonderhoud, rioolvervanging en regenwaterstructuren 2021

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft de planning wegenonderhoud, rioolvervanging en regenwaterstructuren 2021 vastgesteld. De verenigingen van Plaatselijk Belang in de gemeente worden op de hoogte gesteld.

 

2. Lokaal sportakkoord Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft kennisgenomen van het ‘Lokaal Sportakkoord Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel’ en biedt het ter informatie aan de raad aan. In het lokaal sportakkoord hebben sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en de gemeente afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente willen bereiken. Het hoofddoel is zo veel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

2.1 Raadsvoorstel Lokaal sportakkoord Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

2.2 Lokaal sportakkoord Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

 

3. Principeverzoek voor de uitbreiding van het grondverzetbedrijf aan Koartwâld 12 te Surhuizum

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft een positief standpunt ingenomen ten aanzien van het principeverzoek voor het uitbreiden van het bestaande grondverzetbedrijf aan Koartwâld 12 te Surhuizum en zal een ontheffingsverzoek van de Verordening Romte bij Gedeputeerde Staten indienen. De formele aanvraag zal worden ingediend bij de provincie als zijnde het bevoegde gezag voor de uitbreiding. In de ruimtelijke procedure zal hierbij de gemeente Achtkarspelen om instemming worden gevraagd voor de aanvraag (Verklaring van geen Bedenkingen).

3.1 Landschappelijke inpassing uitbreiding Luimstra

 

4. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over problemen netwerk i.r.t. opwek zonne-energie

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Op 8 september 2020 heeft de PvdA-fractie schriftelijke vragen gesteld over netcapaciteit Liander en SDE+ subsidie. Het college beantwoordt de vragen. De strekking van de beantwoording is dat de problemen met de capaciteit op het netwerk bekend zijn en dat er door gemeente en netbeheerder Liander actief aan wordt gewerkt om dit op te lossen.

4.1 Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake netcapaciteit Liander en SDE+ subsidie

 

5. Principeverzoek De Bosk 16, toevoegen woning achterzijde perceel

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college ziet geen mogelijkheden voor het toevoegen van een woning op de achterzijde van het perceel De Bosk 16 te Harkema.

 

6. Muziekonderwijs in Achtkarspelen

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft ingestemd met uitvoering van de motie ‘Veiligstellen muziekonderwijs in Achtkarspelen’ en de bijgevoegde notitie ‘Muziekonderwijs in Achtkarspelen 2021’. Deze stukken worden ter kennisname toegestuurd aan de raad. Tijdens de behandeling van de Kadernota 2022 besluit de raad of de subsidie voor Cultuurcentrum de Wâldsang wordt gecontinueerd.

6.1 Raadsvoorstel Muziekonderwijs in Achtkarspelen

6.2 Notitie Muziekonderwijs Achtkarspelen 2021

 

7. Uitgifte preferente aandelen Stedin

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college stelt de raad voor om in te tekenen op de uitgifte van preferente aandelen Stedin. Stedin wil € 200 miljoen aan preferent aandelenkapitaal uitgeven. Op basis van de huidige deelname van Achtkarspelen in het aandelenkapitaal van Stedin van 0,19% bedraagt de intekening op de uitgifte van preferente aandelen € 380.000.

Achterliggende stukken bij dit besluit staan op de website van de raad, raadsvergadering 3 juni, agendapunt 9.