1. Tijdelijke uitbreiding Gebiedsteams

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten tijdelijk budget beschikbaar te stellen uit de werkmaatschappij en de door het rijk ter beschikking gestelde coronamiddelen om de werkdruk in de gebiedsteams te verlichten zodat de wachttijden en de complexe problematiek aangepakt kan worden.
 

2. Fiscale uitruil

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

De gemeente start een (pro-forma) bezwaarprocedure bij de belastingdienst tegen de naheffingsaanslag loonheffing inzake de IKB besteding voor een vaste onbelaste reiskostenvergoeding over 2020.

 

3. Vaststelling wijzigingsplan Egypte 22 te Buitenpost

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten het wijzigingsplan Egypte 22 te Buitenpost ongewijzigd vast te stellen. Hiermee wijzigt de bestemming van het perceel van Agrarisch-kleinbedrijf naar Wonen (woonboerderij).

3.1 Wijzigingsplan Egypte 22 Buitenpost

 

4. Bijdrage accommodatie tennisvereniging Buitenpost

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten af te wijken van de beleidsregel sport en tennisvereniging (TV) Buitenpost voor eerst een bijdrage van € 16.997 toe te kennen ten behoeve van de renovatie van de tennisaccommodatie. De toekenning van de bijdrage is onder de voorwaarden dat TV Buitenpost de komende 40 jaar geen nieuwe aanvraag kan doen voor een bijdrage aan de renovatie van hun kleedaccommodatie. Ook moet TV Buitenpost de kosten die in de komende 40 jaar nodig zijn om de kleedaccommodatie up to date en veilig te houden zelf financieren. Ten slotte: Na ontvangst van de BOSA-uitkering maakt TV Buitenpost 50% daarvan over naar de gemeente.

 

5. Definitief pleinnamenbesluit Surhuisterveen

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft definitief ingestemd met de pleinnamen Iisbaanplein, Toubaanplein en Suvelplein te Surhuisterveen als naam van de openbare ruimte. Het college ondertekent hiervoor het straatnaambesluit.

 

6. Planschade Nijebuorren 1 Harkema

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten om een verzoek om tegemoetkoming in planschade in Harkema af te wijzen. De schade zou zijn veroorzaakt door bestemmingsplan ‘Nijebuorren Harkema’ (herontwikkeling voormalige tennisbaan tot woningbouwlocatie).

 

7. Verkoop weiland Oost Buitenpost

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten twee percelen agrarische grond in Buitenpost aan de pachter te verkopen tegen getaxeerde waarde.

 

8. Plan van aanpak Global Goals

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft ingestemd met het plan van aanpak Global Goals en het bijbehorende raadsvoorstel. Op 22 april heeft de raad besloten Global Goals gemeente te worden. Met het plan van aanpak maakt de gemeente duidelijk hoe we de komende jaren in willen zetten op de Global Goals.

8.1 Raadsvoorstel Plan van aanpak Global Goals

8.2 Plan van aanpak Global Goals

9. Bouwen woning achterop perceel De Singel 35, aan Fiifhuzen te Harkema

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college verleent medewerking aan het realiseren van een woning op het perceel naast Fiifhuzen 25A in Harkema.

 

10. Woningbouwprogrammering 2021 Achtkarspelen

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

In lijn met het coalitieakkoord, de woonvisie en de met de regio en de provincie gemaakte woningbouwafspraken heeft het college een woningbouwprogramma vastgesteld. De gemeente stuurt deze na overleg met de regio gemeenten, naar Gedeputeerde Staten van Fryslân. Deze flexibele programmering zal jaarlijks worden bijgesteld.
De achterliggende stukken bij dit besluit staan op de website van de gemeenteraad.