1. HR21 onderhoudsronde 2021

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

Het college heeft besloten om de aangedragen functies voor de HR21 onderhoudsronde definitief vast te stellen conform het advies van de HR21 specialisten.

2. Beleidsregels Tegemoetkomingen kosten kinderopvang 2021

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft de Beleidsregels tegemoetkomingen kosten kinderopvang 2021 vastgesteld en geeft een reactie op het gevraagde advies van de Adviesraad Sociaal Domein Achtkarspelen door middel van een brief.

2.1 Beleidsregels Tegemoetkomingen kosten kinderopvang 2021

3. Beleidsregels verlagingen woonsituatie en schoolverlaters 2021

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft de gewijzigde Beleidsregels verlagingen woonsituatie en schoolverlaters 2021 vastgesteld en geeft een reactie op het gevraagde advies van de Adviesraad Sociaal Domein Achtkarspelen door middel van een brief. Het college trekt de oorspronkelijke Beleidsregels verlagingen woonsituatie en schoolverlaters 2015 in.

3.1 Beleidsregels verlagingen woonsituatie en schoolverlaters 2021

4. (herhaald) Verzoek om toestemming voor verkoop van een gedeelte van bedrijfsperceel Oastkern 25 A te Kootstertille

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college stemt niet in met het verzoek van een ondernemer om het gedeelte van zijn bedrijfsperceel, waar een bedrijfswoning gebouwd kan worden, te verkopen aan een werknemer/beoogd bedrijfsopvolger.

5. Zienswijze tegen aanpassen lozingsnorm Friesland Campina

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft vanwege de doelmatige werking van het gemeentelijk riool besloten om een zienswijze in te dienen op de ontwerp omgevingsvergunning aanpassen lozingsnorm revisievergunning van Friesland Campina, Verlaatsterweg 26 te Gerkesklooster.

5.1 Zienswijze tegen aanpassen lozingsnorm Friesland Campina

6. Kadernota 2022-2025

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft de Kadernota 2022-2025 vastgesteld. Voor de raadsvergadering van 8 juli 2021 staat de Kadernota geagendeerd voor een opiniërende behandeling. 

6.1 Kadernota 2022 - 2025

6.2 Persbericht Achtkarspelen komt met sobere kadernota zonder verdere bezuinigingen en lastenverzwaring