1. Advies tot regionale inkoop van de leerroutes binnen de nieuwe Wet inburgering

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten om de gemeente Leeuwarden te mandateren voor een regionale Europese aanbesteding voor de inkoop van de leerroutes binnen de nieuwe Wet inburgering. Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering inwerking. Wij worden dan verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. Onderdeel van de inburgering zijn de zogenaamde leerroutes. Door regionaal aan te besteden bundelen wij de krachten voor wat betreft inkoopexpertise en deskundigheid en hebben wij een sterkere marktpositie omdat we gezamenlijk meer volume genereren. De gemeente Leeuwarden is trekker.

 

2. Ledenraadpleging VNG onderhandelaarsakkoord Cao SW 2021 – 2025

Portefeuillehouder: Margreet Jonker en Harjan Bruining

Het college heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord Cao SW 2021 – 2025. De VNG en de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties FNV Overheid en CNV
Overheid hebben op 17 mei 2021 een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao voor de sociale werkvoorziening. Via een ledenraadpleging vraagt de VNG de gemeenten naar hun mening over het bereikte resultaat.

 

3. Anterieure overeenkomst Avek nieuwbouw locatie (aangekocht sportterrein en voormalige bosperceel)

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft besloten om een anterieure overeenkomst aan te gaan met Avek B.V. voor de ontwikkeling van de locatie ten behoeve van een nieuw bedrijfspand, nabij Groningerstraat nummer 124 te Surhuisterveen.

Beddenfabriek Avek B.V. heeft plannen om de huidige fabriek met kantoor te verplaatsen naar een perceel grond oostelijk gelegen van de Groningerstraat 124 te Surhuisterveen. Avek heeft hiertoe een initiatief ingediend om hun nieuwe locatie te bebouwen. Om dit te bewerkstelligen is een bestemmingsplanwijziging nodig. De gemeente wil met het sluiten van een anterieure overeenkomst het kostenverhaal (van grondexploitatie) regelen. Op 1 juli 2021 heeft de raad besloten het voorontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen.

 

4. Verklaring van geen bedenkingen Koartwâld 12 Surhuizum

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft ingestemd met het raadsvoorstel voor afgifte van een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen in verband met een aanvraag omgevingsvergunning van Loon- en Grondverzetbedrijf Luimstra voor uitbreiding van het bestaande gronddepot aan Koartwâld 12 en een uitbreiding van de buitenopslag aan de Koartwâld 21 te Surhuizum. Omdat het om een provinciale inrichting gaat, is de provincie het bevoegde gezag om te beslissen op de aanvraag omgevingsvergunning. Daarvoor heeft de provincie een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig.

 

5. Vrijgeven bestemmingsplannen gemeenteraad

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten de gemeenteraad te verzoeken de bestemmingsplannen ‘Fiifhuzen 1 te Harkema’ en ‘Reitsmastrjitte 35-37 te Harkema’ vrij te geven voor procedure.

Voordat de formele procedure voor bestemmingsplannen gestart kan worden, dient de gemeenteraad met de plannen in te stemmen. Hierna komen de plannen ter inzage te liggen voor zienswijzen waarna de gemeenteraad de plannen al dan niet vaststelt.

 

6. Energie inkoop vanaf 2024

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft kennis genomen van de keuze om in OVEF-verband vanaf 2024 energie in te kopen via het zelfleveringsmodel en informeert de gemeenteraad hierover.

6.1 Raadsvoorstel Energie inkoop vanaf 2024
 

7. Wijziging statuten St. ROOBOL

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college besluit aan de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de gewenste statutenwijziging van Stichting Roobol. Deze aanpassingen moeten leiden tot verduidelijking van de statuten van Roobol.

7.1 Raadsvoorstel Wijziging statuten St. ROOBOL
 

8. Regionale inkoop van de leerroutes binnen de nieuwe Wet inburgering

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten om de gemeente Leeuwarden te mandateren voor een regionale Europese aanbesteding voor de inkoop van de leerroutes binnen de nieuwe Wet inburgering. Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering inwerking. De gemeente wordt dan verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. Onderdeel van de inburgering zijn de zogenaamde leerroutes. Door regionaal aan te besteden bundelen wij de krachten voor wat betreft inkoopexpertise en deskundigheid en hebben wij een sterkere marktpositie omdat we gezamenlijk meer volume genereren. De gemeente Leeuwarden is trekker.