1. Ontbinding contract GT Connect

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft kennis genomen van het besluit van het DB van WM8KTD om als deelnemer aan GT Connect akkoord te gaan met de ontbinding van de raamovereenkomst GT Connect tussen VNG en Atos. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd.

VNG heeft de raamovereenkomst GT Connect gesloten met Atos. Met GT Connect heeft VNG een dienst verworven waarmee de afhandeling van spraakverkeer (vaste telefooncentrale, inclusief spraakverkeer ten behoeve van klantcontactcentra) voor 230 aangesloten deelnemers wordt verzorgd. Er hebben zich problemen voorgedaan in de uitvoering van de raamovereenkomst en nadere overeenkomsten. De VNG zag geen andere werkbare oplossing meer dan ontbinding van de overeenkomsten. 

1.1 Raadsvoorstel Ontbinding contract GT Connect

2. Permanente verkeerseducatie 2021-2025

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft besloten om voor de periode van 2021-2025 €1,- per inwoner beschikbaar te stellen voor projecten i.k.v. Permanente Verkeerseducatie (PVE) ter bevordering van de verkeersveiligheid en dit te financieren uit het reguliere budget voor verkeerseducatie. Elk jaar wordt een gemeentelijk uitvoeringsplan Permanente Verkeerseducatie (PVE) opgesteld en uitgevoerd. Voor (mede)financiering hiervan geldt een provinciale bijdrageregeling van €1,- per inwoner onder de voorwaarde dat de gemeente ook minimaal €1,- per inwoner beschikbaar stelt (over een periode van 5 jaar). Voor het organiseren van activiteiten worden partijen benaderd zoals basisscholen, voorgezet onderwijs, Veilig Verkeer Nederland, ouderenverenigingen, een fietsenmaker, etc. Het doel van permanente verkeerseducatie is dat verschillende doelgroepen in de samenleving gericht worden bediend met verkeerseducatie.

2.1 Manifest Verkeersveiligheid Fryslân 2011-2025
2.2 Fryslan feilich nei 2025

3. Voorontwerp herziening bestemmingsplan Buitengebied

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft ingestemd met het voorontwerp partiële herziening van het bestemmingsplan voor het Buitengebied. Op een aantal punten zullen de regels ten opzichte van het geldende bestemmingsplan Buitengebied worden aangepast, evenals de Visie ruimtelijke kwaliteit Buitengebied Achtkarspelen. Het voorontwerp zal nu voor een periode van 4 weken ter visie worden gelegd zodat een ieder zijn/ haar inspraakreactie hierop kan geven.

3.1 Visie ruimtelijke kwaliteit Buitengebied Achtkarspelen
3.2 Herziening bestemmingsplan buitengebied Achtkarspelen
3.3 Regels bestemmingsplan buitengebied Achtkarspelen

4. Verkoop kavel 1 Lauwerskwartier 2e fase

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft besloten om een kavel van ca. 1.770 m2 op bedrijventerrein Lauwerskwartier 2e fase uit te geven aan een autohandelsbedrijf.

 

5. Verkoop kavel 6 Lauwerskwartier 2e fase

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft besloten om een kavel van ca. 2.660 m2 op bedrijventerrein Lauwerskwartier 2e fase uit te geven aan een autoschadeherstelbedrijf.

 

6. Machtigingsbesluit belastingdienst aan gemeenten i.v.m. Toeslagen-affaire

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft ingestemd met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om namens de Belastingdienst contact op te kunnen nemen met de gedupeerden van de Toeslagen-affaire. In Nederland zijn duizenden ouders getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Inmiddels is besloten dat de Belastingdienst/Toeslagen hen daar financieel voor zal compenseren. Tegelijkertijd is dat, voor wie in de problemen is geraakt, niet altijd voldoende. Gemeenten zijn door hun specialistische kennis en ervaringen bij uitstek in staat om contact te zoeken met de gedupeerde ouders. De afgelopen maanden is er in samenwerking met de VNG gewerkt aan een zorgvuldige gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst/Toeslagen en de gemeenten. Dit heeft geresulteerd in een machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen aan gemeenten om namens de Belastingdienst/Toeslagen contact op te nemen met de gedupeerde woonachtig in Achtkarspelen en hen hulp aan te bieden op het gebied van huisvesting, inkomen, schulden, zorg en gezin. Dit betekent dat de gemeente, nadat de formaliteiten zijn afgerond, de persoonsgegevens van de nu bekende gedupeerden ontvangt.

6.1 Brief college van BenW inzake ontwikkelingen Toeslagen-affaire

7. Voorkeursalternatief Net op zee ten noorden van de Waddeneilanden

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten de brief van het Ministerie van Economische Zaken en klimaat over het voorkeursalternatief Eemshaven west en het voorbereidingsbesluit voor Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden voor kennisgeving aan te nemen en de raad hierover te informeren.

7.1 Raadsvoorstel Voorkeursalternatief Eemshaven west t.b.v. Net op zee ten noorden Waddeneilanden
7.2 Brief ministerie van EZK d.d. 14-01-2021

8. Verhoging bijdrage lokale omroep

Portefeuillehouder: Max de Haan

De lokale media-instelling RTV NOF is sinds 1 september 2020 gefuseerd met Kanaal 30 en is daarmee de streekomroep voor Noordoost Fryslân. Met het ophogen van de bestaande financiering van lokale omroep RTV NOF tot de basisbekostiging van € 1,39 per huishouden onderschrijft het college de professionaliseringsslag die de omroep de afgelopen tijd heeft gemaakt. Hantering van de basisbekostiging die door de VNG is aanbevolen, in cofinanciering met de buurgemeenten, biedt RTV NOF de ruimte om de komende jaren door te groeien als streekomroep. Het college stelt de raad voor via een begrotingswijziging de verhoging voor 2021 van € 3.747 mee te nemen ten laste van het begrotingssaldo en structureel op te voeren in de Kadernota.

 

9. Brief OMF over besteding rijksmiddelen aan lokale cultuursector

Portefeuillehouder: Max de Haan

De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) heeft vragen gesteld over de besteding van de rijksmiddelen die gemeenten hebben ontvangen voor coronacompensatie aan de lokale cultuursector. Het college heeft ingestemd met de antwoordbrief.

9.1 Antwoordbrief OMF besteding rijksmiddelen lokale cultuursector

10. Uitvoeringsplan Kearn 2021

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten om het uitvoeringsplan 2021 van Kearn voor Achtkarspelen vast te stellen en in te stemmen met subsidieverlening voor het jaar 2021 aan Kearn voor reguliere welzijnsactiviteiten voor een bedrag van € 307.084. Deze activiteiten staan beschreven in het uitvoeringsplan en bestaan uit buurtwerk, jongerenwerk en het expertisecentrum vrijwilligers en mantelzorg. Daarnaast wordt voor het jaar 2021 een subsidie van € 81.197 verleend aan Kearn voor ondersteuning van mantelzorgers in Achtkarspelen.

10.1 Raadsvoorstel Uitvoeringsplan KEaRN 2021
10.2 Uitvoeringsplan KEaRN 2021 Achtkarspelen

11. Principeverzoek Spekloane 59 te Boelenslaan

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming op de locatie Spekloane 59 te Boelenslaan.

 

12. Huurovereenkomst loods Drogeham voor het project Beurtschip/DKD lasopleidingen

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft besloten een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten voor 10 jaar voor de loods in Drogeham in verband met het project Beurtschip/DKD Lasopleidingen. De burgemeester besluit om wethouder Bruining op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet te machtigen om namens hem de overeenkomst te ondertekenen.