1. Voortzetten regionale samenwerking ANNOIII

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

Achtkarspelen werkt samen met Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel, Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân in het Netwerk Noordoost. Na succesvolle afronding van de regionale samenwerkingsagenda’s ANNO I en ANNO II heeft het college ermee ingestemd de samenwerking in Noordoost Fryslân voort te zetten. Om hier invulling aan te geven heeft het college kennis genomen van de concept-samenwerkingsagenda ANNO-III en besloten de opgaven nader uit te werken in samenwerking met de andere overheden. Het college heeft dit besluit genomen onder voorbehoud van besluitvorming door de raad. De raad wordt over dit besluit geïnformeerd en uitgenodigd om het college aanvullingen en suggesties over de concept-samenwerkingsagenda mee te geven.

1.1 Raadsvoorstel Voortzetten regionale samenwerking Noordoost Fryslân in ANNO III
1.2 Schema spoorboekje besluitvorming ANNO III
1.3 ANNO III Samenwerkingsagenda NOF concept
1.4 Persbericht regionale samenwerking ANNOIII

2. Aanpassing subsidieregeling RRE (versie 3)

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten de ‘subsidieregeling reductie energiegebruik (RRE) huiseigenaren Achtkarspelen, versie 2 (november 2020)’ in te trekken en hiervoor in de plaats de ‘subsidieregeling reductie energiegebruik (RRE) huiseigenaren Achtkarspelen, versie 3 (maart 2021)’ vast te stellen.

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft als penvoerder een uitkering voor Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen ontvangen in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik van € 425.000 welke met een eerste uitstel door de Coronacrisis voor 21 maart 2021 moest zijn besteed. Vanwege de ingrijpende Coronamaatregelen die hierna nog zijn getroffen en die de uitvoering van de regeling bemoeilijkt, heeft de Minister de termijn nu op 31 december 2021 gesteld. Dit betekent dat deze nieuwe eindtermijn in de subsidieregeling moet worden overgenomen.

2.1 SubsidieRegeling Reductie Energiegebruik (RRE) huiseigenaren gemeente Achtkarspelen versie 3 maart 2021

3. Vaststelling bestemmingsplan Verlaatsterweg en Het Singel Gerkesklooster

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan voor het wegbestemmen van 2 woningen te Gerkesklooster vast te stellen. Het betreft hier 2 reeds gesloopte woningen van FrieslandCampina.

3.1 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Verlaatsterweg en Het Singel Gerkesklooster

4. Vaststelling bestemmingsplan Panwerkswal 1 te Gerkesklooster

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan voor een extra woning aan de Panwerkswal te Gerkesklooster vast te stellen. Eveneens wordt een hogere grenswaarde ten aanzien van de geluidsbelasting op de gevel voor deze woning vastgesteld.

4.1 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Panwerkswal 1 te Gerkesklooster

5. 2e agrarische bedrijfswoning Parksterreed 5a te Boelenslaan

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Mts. Nijboer aan de Parksterreed 5a te Boelenslaan heeft een aanvraag ingediend voor een 2e agrarische bedrijfswoning op het bouwperceel. Gelet op de bedrijfsvoering hebben de initiatiefnemers aangegeven dat er een behoefte en een noodzaak is voor de 2de agrarische bedrijfswoning. Omdat de aanvraag niet binnen het bestemmingsplan past, is deze opgevat als een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan. Voordat de vergunning kan worden verleend, dient de raad eerst een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven.

5.1 Raadsvoorstel 2e agrarische bedrijfswoning Parksterreed 5a te Boelenslaan
5.2 Bouw en situatietekening
5.3 Ruimtelijke Onderbouwing 2de bedrijfswoning Parksterreed 5a

6. Beantwoording schriftelijke vragen FNP over It Koartling

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten om de schriftelijke vragen van de FNP-fractie inzake It Koartling conform artikel 47 van het Reglement van Orde te beantwoorden.

6.1 Beantwoording schriftelijke vragen FNP over It Koartling

7. Actie Keep them Rolling

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

De gemeente stelt namen ter beschikking voor de actie Keep them Rolling opdat inwoners die WO II nog actief meegemaakt hebben in het zonnetje gezet kunnen worden.

 

8. Harmonisatie P&C-cylcus

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft besloten om de frequentie van begrotingswijzigingen aan te passen van maandelijks naar 4 keer per jaar (april, juni/juli, oktober en december). Ook is besloten de begrotingswijzigingen op inhoud uit te breiden met een paragraaf ‘Overige ontwikkelingen’ waarin (beknopt) verantwoordingsinformatie op relevante ontwikkelingen wordt opgenomen. Met het verder harmoniseren van de P&C-cyclus wordt nadere invulling gegeven aan nieuwe kwaliteitsimpulsen ten aanzien van verantwoordingsinformatie aan de raad, verdere optimalisatie van (werk)processen en adequate inzet van mensen en middelen.