Op deze pagina vindt u meer informatie over re-integratie en beschut werken. 

Re-integratie

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hanteren voor de inkoop van Re-integratie dienstverlening een Openhouse toelatingsprocedure.

In deze procedure kunnen aanbieders van Re-integratie dienstverlening gedurende de contracttermijn op ieder moment in aanmerking komen voor een uitvoeringsovereenkomst wanneer zij voldoen aan de gestelde eisen en instemmen met de vooraf vastgestelde tarieven.

Het afsluiten van een uitvoeringsovereenkomst garandeert geen omzet voor de aanbieder. Inwoners met een hulpvraag voor re-integratie dienstverlening, en die daarvoor een toewijzingsbesluit van de gemeente hebben, kiezen zelf met hun consulent bij welke gecontracteerde aanbieder de dienstverlening wordt afgenomen.

Voor toelating tot een uitvoeringsovereenkomst dient u zich in te schrijven via Negometrix. In Negometrix dient u zorgvuldig de verschillende stappen door te lopen en de benodigde documenten volledig in te vullen en te ondertekenen. Na indiening van de inschrijving volgt controle van de gemeente of u zich kwalificeert en aan alle vereisten voldoet. Via Negometrix kunt u de inschrijfprocedure starten. 

Vanaf 2018 hebben de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel via de Openhouse procedure een groot aantal aanbieders gecontracteerd voor de levering van Wmo zorg en Re-integratie diensten. De praktijk laat zien dat sturing op dit grote aantal gecontracteerde aanbieders lastig is. Mede gelet op de sterk toegenomen kosten de afgelopen jaren is vanuit het bestuur de opdracht ontvangen om te onderzoeken of een andere manier van inkopen hier verandering in kan brengen.

Op dit moment is het proces gestart om te komen tot een nieuwe inkoopstrategie voor Wmo en Re-integratie. De gemeenten willen in dit proces graag alle gecontracteerde aanbieders betrekken. Gelet op het grote aantal gecontracteerde aanbieders (inmiddels circa 150 stuks) is ervoor gekozen om op basis van een objectieve selectie een adviestafel in te richten. Aan deze adviestafel kunnen maximaal 25 deelnemers fysiek deelnemen. Alle niet-geselecteerde aanbieders voor de adviestafel, kunnen invloed uitoefenen via een digitale tafel. Dit betekent dat u de aanbieder de agenda en gespreksverslagen kunt vinden op de website van de gemeente. Ook zullen de stukken per e-mail aan de huidige aanbieders worden toegestuurd.

De vanaf 2018 afgesloten contracten kenden een looptijd van 3 jaar (dus eindigend op 31-12-2020) met de aanvullende bepaling dat jaarlijks stilzwijgend kan worden verlengd. Er geldt een minimale opzegtermijn van 6 maanden. Vorig jaar en dit jaar zijn de contracten stilzwijgend verlengd waardoor het contract in ieder geval nog doorloopt tot en met 31 december 2023.

De gemeenten zijn op dit moment bezig met het nadenken over de invulling van de nieuwe inkoopstrategie. Het lukt echter niet om voor 1 januari 2023 een volledige inkoopprocedure af te ronden en nieuwe overeenkomsten aan te gaan. Daarom is besloten om voor inkoop re-integratie te gaan werken met een overbruggingsjaar voor 2023. In dit overbruggingsjaar blijven de werkwijze, procesafspraken en contractafspraken van kracht zoals gemaakt voor de huidige OpenHouse-inkoopprocedure re-integratie. Instroom van nieuwe aanbieders blijft daarom mogelijk tijdens dit overbruggingsjaar.

Gelet op de opdracht die er vanuit het bestuur ontvangen is, is het de verwachting dat de gemeenten in de loop van 2023 een nieuwe inkoopprocedure zullen opstarten. Zodra de startdatum van de nieuwe inkoopprocedure bekend is zullen de gemeenten tot opzegging van de huidige overeenkomsten overgaan.

De aanbieders die deel zullen nemen aan de adviestafel zijn:

Aanbieder

Inkoop

Thuiszorg Friese Land

WMO

KwadrantGroep BV

WMO

KwadrantGroep HH BV

WMO

Bureau NAH Zorg

WMO

Hof van Arcadia

WMO

Wil BV

WMO

Museumboerderij Ot & Sien

WMO

MOA

WMO

MindUp GGZ

WMO

Scauting

WMO

Horizon Begeleiding

WMO

Leger des Heils

WMO

Interzorg

WMO

Suver Thús

WMO

Bezinn

WMO

Zorg Intens

WMO

Connecting Hands

WMO

WerkPro

Re-integratie

Ottema & Zwart

Re-integratie

Stam BV

Re-integratie

Baanplus

Re-integratie

Niemand aan de Zijlijn

Re-integratie

Overlegtafels

Zoals in het document “Toelichting op de Openhouse toelatingsprocedure Re-integratie dienstverlening” is aangegeven, worden regelmatig overlegtafels georganiseerd waarbij overleg plaatsvindt tussen gemeente en (een vertegenwoordiging van) gecontracteerde aanbieders over onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst. Relevante documenten met betrekking tot de overlegtafels worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

Beschut werken

Voor het bieden van beschutte werkplekken heeft de gemeente overeenkomsten gesloten met meerdere aanbieders. Belangstellende nieuwe aanbieders kunnen zich melden bij de gemeente via mailadres inkoopsd@t-diel.nl.