Geen antwoord gekregen op uw brief? Vindt u dat een van ons zich niet correct heeft gedragen? Laat het ons meteen weten. De gemeente Achtkarspelen neemt alle ontvangen klachten serieus. Wij zien het als een middel om onze dienstverlening te verbeteren. Dan kunnen wij voorkomen dat het in de toekomst weer gebeurt.

Geef uw klacht door

Hoe werkt het?

Heeft u een klacht over de gemeente? Laat het ons weten!

De gemeente Achtkarspelen streeft ernaar zo klantgericht mogelijk te werken. Maar het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of omdat u vindt dat een medewerker zich niet correct heeft gedragen. Voor dit soort klachten heeft de gemeente een speciale klachtenregeling in het leven geroepen. Op grond van deze regeling kunt u een klacht indienen over de gemeente of het gedrag van een medewerker van de gemeente.

Met de klachtenregeling wil de gemeente garanderen dat uw klacht zorgvuldig en onbevooroordeeld wordt bekeken. Speciaal daarvoor heeft het gemeentebestuur een klachtencoördinator ingesteld en zich aangesloten bij de Nationale Ombudsman.

Waar is de klachtenregeling voor bedoeld?

De klachtenregeling is alleen bedoeld voor klachten over gedrag van medewerkers van de gemeente of leden van het college van burgemeester en wethouders. Niet voor klachten over besluiten van de gemeente. Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan moet u de daarvoor geldende bezwaarprocedure volgen.

U kunt geen klacht indienen over een besluit van de gemeente als er al een andere regeling geldt op grond waarvan uw bezwaar kunt maken. Bijvoorbeeld als u naar aanleiding van een gemeentelijk besluit een bezwaarschrift kunt indienen. De klachtenprocedure is ook niet van toepassing op gedragingen van (leden van) de gemeenteraad.

De afhandeling van de klacht

Een klacht, zowel mondeling als schriftelijk, komt binnen bij de klachtencoördinator van de gemeente, mevrouw G. Koopman via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer). Bij mondelinge/ telefonische klachten die niet direct kunnen worden opgelost en bij schriftelijke klachten stelt het college van burgemeester en wethouders een onderzoek in naar de gegrondheid van de klacht.

De klachtencoördinator coördineert dit onderzoek. Eventueel wordt u in de gelegenheid gesteld om uw klacht mondeling te komen toelichten. Vervolgens volgt er een beslissing op uw klacht en wordt u op de hoogte gesteld van eventuele maatregelen die naar aanleiding van uw klacht worden genomen.

Ik wil een klacht doorgeven

Vul het digitale formulier in, dit kan via bovenstaande blauwe knop "Geef uw klacht door".

U kunt ook bellen met onze klachtencoördinator. Als tijdens dit gesprek de klacht niet kan worden afgehandeld, wordt deze op papier gezet. Ook kunt u zélf uw klacht op papier zetten en opsturen. Vermeld in de brief:

  • uw naam en adres;
  • over wie de klacht gaat;
  • een duidelijke omschrijving van de klacht;
  • wanneer de situatie is voorgevallen waarover u een klacht heeft.

Uw schriftelijke klacht kunt u opsturen naar:

Gemeente Achtkarspelen t.a.v. Klachtencoördinator
Postbus 2
9285 ZV Buitenpost

U kunt onze klachtencoördinator mailen via gemeente@achtkarspelen.nl.

Aanvullende informatie

De Nationale ombudsman behandelt klachten over de overheid. U schakelt hem in als de interne klachtenprocedure bij de gemeente niet is gelukt. Voor alle informatie kijkt u op de website van Nationale ombudsman