Als het aan het college van Achtkarspelen ligt krijgt Ljeppersklub Buitenpost, de oudste fierljepvereniging van Fryslân, een bijdrage van de gemeente om het fierljepterrein te renoveren. ‘De feriening hat moaie plannen foar de takomst. Wy wolle dêr graach oan bydrage en dizze Fryske sport stimulearje,’ zegt wethouder Jouke Spoelstra.

Ljeppersklub Buitenpost wil de grote schansen, de damwanden rondom het springwater en de beschoeiing van het zandbed renoveren. De vereniging wil stimuleren dat het terrein niet alleen gebruikt wordt door de sporters maar ook door buurt- en dorpsbewoners. Bijvoorbeeld door een extra wandelpad, bankje en informatiepaneel. In het totaalplan is rekening gehouden met de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische aspecten. ‘Nei renovaasje foldocht alles wer oan de meast resinte easken en binne kampioenskippen wer mooglik op De Swadde’, aldus Spoelstra.

De totale kosten zijn begroot op € 164.300. Een deel van de financiering is toegezegd vanuit het Iepen Mienskipsfûns en plaatselijk belang, de vereniging draagt ook zelf bij. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd voor het resterende bedrag van € 35.000. Daarover neemt de raad op 12 oktober een besluit