Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Weg- en rioolwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers) hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor.

Vragen?

Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Mail naar  ja.deboer@achtkarspelen.nl of bel met ons via 14 0511.

Reconstructie Fossemastraat, van Voortstraat, de Omloop, Burmaniastraat en gedeelte Badlaan in Surhuisterveen

De gemeente Achtkarspelen heeft het voornemen om in 2021 groot onderhoud uit te voeren aan de bovengenoemde straten. Het riool wordt vervangen door een nieuwe gescheiden stelsel en de straten worden opgeknapt.

Het concept ontwerp is opgesteld door de gemeente. Op dit moment ligt het ontwerp ter inzage bij de direct aanwonenden. De bewoners kunnen tot 30 april reageren. Vervolgens zal de gemeente komen met een reactienota en zal het ontwerp vastgesteld worden.

Ontwerp

Aandachtspunten

Er is aandacht besteed aan gelijkwaardige kruisingen, snelheid remmende maatregelen en een eenduidig straatbeeld. Op basis hiervan is een ontwerp voor de wegreconstructie opgesteld.

Planning

Op dit moment is het project in voorbereiding. Na de reactienota wordt dit vervolgens definitief gemaakt en nader uitgewerkt.

De aanbesteding vindt plaats voor de bouwvak 2021. Tijdens de aanbesteding wordt het werk gegund aan een aannemer. Zodra de aannemer bekend is, kan deze na de bouwvak van 2021 beginnen met de uitvoering. Als de aannemer en uitvoeringsplanning bekend is wordt u hierover geïnformeerd.

Communicatie

De communicatie tijdens de voorbereiding van het project verloopt via de gemeente. Voor vragen neemt u contact op met Jan de Boer, projectleider via het reactieformulier.

De werkzaamheden worden aangegeven op de tekening behorende bij deze reconstructie.

Reconstructie De Singel, Dwerssingel, Fiifhuzen en Homear in Harkema

De gemeente Achtkarspelen heeft het voornemen om in 2021 groot onderhoud uit te voeren aan De Singel, Dwerssingel, Fiifhuzen en Homear. Het riool wordt vervangen en de straten worden opgeknapt.

Tussen 20 januari en 7 februari jl. is er de gelegenheid geweest om het ontwerp van de reconstructie te bekijken en vragen te stellen. De vragen die zijn gesteld zijn beantwoord en besproken met Plaatselijk Belang. Het ontwerp is vervolgens in samenspraak met Plaatselijk Belang definitief gemaakt en gepubliceerd op de website van de gemeente. De aanwonenden zijn hierover geïnformeerd door middel van een brief.

Ontwerp

Aandachtspunten

Er is aandacht besteed aan gelijkwaardige kruisingen, snelheidsremmende maatregelen en een eenduidig straatbeeld. Op basis hiervan is een ontwerp voor de wegreconstructie opgesteld samen met Plaatselijk Belang.

Reactienota

Tussen 20 januari en 7 februari jl. hebben de aanwonenden de gelegenheid gehad het ontwerp van de reconstructie te bekijken en vragen te stellen. Wij hebben 24 vragen ontvangen over onder andere de bestaande bomen, snelheidsbeperkende maatregelen en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. Deze vragen zijn gebundeld in een reactienota en beantwoord in samenwerking met Plaatselijk Belang.

De betreffende stukken kunt u inzien: definitieve ontwerp riolering De Singel, het definitieve ontwerp situatie De Singel en de reactienota inloopavond De Singel.

Planning

Op dit moment is het project in voorbereiding en wordt uitgewerkt tot een bestek. Een bestek is de omschrijving van het werk en de bijbehorende werkzaamheden. Ook worden hierin o.a. de uitvoeringsvoorwaarden beschreven (bijvoorbeeld voor ondernemers). Als het bestek gereed is, is het klaar voor aanbesteding. De aanbesteding vindt plaats in april/mei 2021. Tijdens de aanbesteding wordt het werk gegund aan een aannemer. Zodra de aannemer bekend is, kan deze in het voorjaar beginnen met de uitvoering. Als de aannemer en uitvoeringsplanning bekend is wordt u hierover geïnformeerd.

Communicatie

De communicatie tijdens de voorbereiding van het project verloopt via de gemeente. Voor vragen over het ontwerp neemt u contact op met projectleider Arjan Andringa via:

•    Het reactieformulier
•    Of email ar.andringa@actkarspelen.nl

Bomenkap langs Uterwei (N358)

Vanaf woensdag 10 maart tot en met zaterdag 13 maart worden er bomen gekapt langs de Uterwei (N358) tussen Augustinusga en Koartwâld. De kap vormt onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden voor het veiliger maken en het verbeteren van de doorstroming van het verkeer op de Uterwei.

De kap kan gepaard gaan met enige verkeershinder. Tussen Augustinusga en Koartwâld is op het gedeelte waar de kapwerkzaamheden uitgevoerd worden één rijstrook gedeeltelijk afgesloten. De maximumsnelheid wordt tijdelijk verlaagd en er staan verkeersregelaars voor de veiligheid. Voor weggebruikers kan dit tot een langere reistijd leiden. De werkzaamheden vinden plaats tussen 9.00 uur en 15.00 uur, buiten de spits. Tot uiterlijk 19 maart is aannemer Jelle Bijlsma B.V. bezig met opruimwerkzaamheden.

Groen terug

Om de Uterwei veiliger te kunnen maken, moet de provincie op bepaalde plekken een aantal bomen kappen en singels verwijderen. Ook is sprake van nieuwe aanplant. Na de werkzaamheden komen er op plekken waar dat kan bomen en singels terug. De bomen die gekapt en geplant worden, zijn vastgelegd in het landschapsplan als onderdeel van het bestemmingsplan Uterwei-Koartwâld.

Een veiliger N358

De Uterwei krijgt een aantal landbouwpasseerstroken en een ovonde bij Surhuizum met een oversteekplaats voor fietsers. Op deze ovonde sluiten we de zijwegen Rysloane en Súderheawei aan. Bij de Rysloane komt een fietstunnel.

Herinrichting Zw. Kooistraat Stroobos

De gemeente Achtkarspelen start 8 maart met het opknappen van de Zw. Kooistraat in Stroobos. Het riool wordt vervangen en de straat wordt gereconstrueerd. Aannemer Jansma van Dijk uit Buitenpost gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Het ontwerp is op 14 oktober 2020 huis-aan-huis verstuurd middels een brief met daarbij een tekening van het ontwerp. Het ontwerp is opgesteld door de gemeente en besproken met Plaatselijk Belang. Er zijn geen vragen gesteld over het ontwerp. Het ontwerp is daarna definitief vastgesteld en gepubliceerd op de website van de gemeente.

Ontwerp

In de Zw. Kooistraat wordt het riool vervangen. Daarnaast wordt er een extra regenwaterriool aangebracht om het regenwater af te koppelen en wordt de bestaande rijbaan opnieuw gefundeerd. In de bocht van de Zw. Kooistraat wordt een verhoogd plateau aangebracht van nieuwe bestrating om de verkeersveiligheid te verbeteren. De bestaande klinkers worden hergebruikt in de rijbaan. Ook worden de parkeerterreinen en inritten opnieuw ingericht met nieuwe bestrating en de trottoirs voorzien van nieuwe tegels.

Uitvoering en Planning

Aannemer Jansma van Dijk te Buitenpost start week 10 (8 maart 2021) met de werkzaamheden aan de Zw. Kooistraat. Het werk zal in fases worden uitgevoerd. Verwacht wordt dat de werkzaamheden begin juli 2021 gereed zijn.

Klik hier om de tekening van de werkzaamheden te bekijken.

Werkzaamheden Alde Dyk Kootstertille (27-01-2021)

Naar aanleiding van klachten over geluidsoverlast en snelheid op de Alde Dyk, tussen de rotonde en de Pinksterblom-strjitte, heeft de gemeenteraad besloten om budget beschikbaar te stellen om maatregelen te treffen op de Alde Dyk.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat er minder geluidsoverlast is, dat er een veilige situatie voor alle verkeersdeelnemers ontstaat en dat bewoners en schoolgaande kinderen de Alde Dyk goed kunnen oversteken. Daarnaast moeten er geen belemmeringen ontstaan voor het grote vrachtverkeer. In overleg met Plaatselijk Belang, aanwonenden en Haisma beton / Combex is het definitief ontwerp tot stand gekomen.

Ontwerp

Kruising Goudtsjeblom-strjitte / Alde Dyk

 • Klinkers vervangen voor asfalt om geluidsoverlast te verminderen.
 • De taluds worden vlak aangelegd.
 • Er wordt een asverspringing aangelegd.

Kruising Alde Dyk, tegenover Harrie en Marja Mode

 • Klinkers vervangen voor asfalt om geluidsoverlast te verminderen.
 • De taluds worden vlak aangelegd.
 • Er wordt een asverspringing aangelegd.

Kruising Pinksterblom-strjitte / Alde Dyk

 • Klinkers vervangen voor asfalt om geluidsoverlast te verminderen.
 • De taluds worden vlak aangelegd.

Wegversmallingen

 • Er worden verplaatsbare plantenbakken aangebracht om het verkeer langzamer te laten rijden.

Veilige oversteek

 • Bij de kruising Goudtsjeblom-strjitte / Alde Dyk wordt een veilige oversteek aangelegd zodat er in twee keer overgestoken kan worden door voetgangers en fietsers.
 • Het talud is vlak.

Rijbaan

 • De rijbaan wordt in twee kleuren asfalt aangelegd. Aan beide kanten een strook van circa 1.3 meter en een middenstrook van 4 meter.

 

Planning

De werkzaamheden aan de brug over de Twizelerfeart zijn naar achteren geschoven in verband met stagnatie van de kabels en leidingen. Dit betekent dat de werkzaamheden aan de Alde Dyk in het 2e kwartaal van 2021 in de planning zijn gezet. Wanneer de exacte startdatum bekend is brengen wij jullie op de hoogte.

Communicatie

Vragen over het ontwerp kunt u stellen aan de gemeente:

Uitbreiding Lauwerskwartier 2e fase (23-11-2020)

Op 30 november 2020 start de gemeente met het bouwrijp maken van de 2e fase op het bedrijventerrein Lauwerskwartier in Surhuisterveen. Het bedrijventerrein wordt uitgebreid met ongeveer 4 hectare (11 kavels) aan de zuidwest kant van het Lauwerskwartier, richting de Warreboslaan. Op deze pagina vindt u actuele informatie en contactgegevens van de gemeente en de aannemer.

Aandachtspunten

Een belangrijk aandachtspunt bij dit project is de watercapaciteit. Met de uitbreiding van het Lauwerskwartier komt er extra verhardingsoppervlak bij. Dat betekent dat er minder grondoppervlak overblijft voor het opnemen van regenwater. Hierdoor krijgen bestaande watergangen, zoals sloten, meer water te verwerken en dat kan leiden tot wateroverlast in de omgeving. Om dat te voorkomen, compenseren we verhardingsoppervlak met nieuw wateroppervlak in de omgeving. 

In goede samenwerking met het Wetterskip Fryslân is de vereiste watercompensatie van 10% ruim behaald. Naast het upgraden van de bestaande sloten, wordt op de zuidwestelijke zijde en noordoostelijke zijde een waterbuffer aangelegd. Op de zuidwestelijke kant wordt de waterbuffer uitgevoerd met het ‘plas-dras’ principe. 

Planning

Aannemer KWS voert de werkzaamheden uit. De totale looptijd van het project is tot halverwege maart 2021. Bij slechte weersomstandigheden kan er afgeweken worden van de planning.

Communicatie

De projectcommunicatie verloopt via de aannemer KWS. De uitvoerder is W. Sierksma: 0594 - 58 70 10 (kantoor) of email: WSierksma@kws.nl

Vragen over het ontwerp kunt u stellen aan de gemeente:

Herinrichting centrumplan Surhuisterveen (16-09-2020)

Het centrum van Surhuisterveen staat aan de vooravond van een herinrichting. De werkzaamheden starten eind september en worden afgerond in het najaar van 2021. Door een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van ondernemersvereniging H&I Surhuisterveen, Plaatselijk Belang Surhuisterveen en de gemeente Achtkarspelen, is het centrumplan opgesteld. De werkgroep heeft in 2018 een visie opgesteld die is vastgesteld door alle partijen, vervolgens is de visie uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Het ontwerp

Het winkelhart van Surhuisterveen gaat op de schop zodat het weer voor langere tijd vooruit kan.

 • Naast het aanbrengen van nieuwe bestrating wordt een blauwe zone van twee uur ingesteld, gedurende de openingstijden van de winkels.
 • Er komt een eenduidig straatbeeld van het Torenplein tot aan de kruising van De Dellen met de Nije Jirden.
 • Over het volledige gedeelte wordt eenrichtingsverkeer ingesteld.
 • In de winkelstraat komen parkeerplekken te vervallen. Deze worden aan de randen van het centrum gecompenseerd. Door het aanbrengen van bebording wordt de parkeerroute naar deze parkeerterreinen verbeterd.
 • Om de sfeer te verbeteren wordt meer beplanting aangebracht en het verblijfsgebied geoptimaliseerd.

Planning

Aannemer Witteveen Surhuisterveen start 28 september a.s. met de uitvoering. Het werk wordt in fases uitgevoerd. De fasering vindt u onderaan deze pagina. De totale looptijd van het project is tot het najaar van 2021. Voor een geactualiseerde planning verwijzen wij u naar de projectwebsite van de aannemer.

Communicatie

De projectcommunicatie verloopt via de aannemer. Witteveen Surhuisterveen is hiervoor bereikbaar via de omgevingsmanager:

Kantoor: (0512) 36 14 87 of via 06 20 82 87 42
E-mail: kevin@witteveensurhuisterveen.nl

Voor vragen over het ontwerp die u niet via de mail of via het reactieformulier kwijt kunt, kunt u ook contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 14 0511. U kunt dan vragen naar Jan de Boer (projectleider) of Arjan Andringa (projectleider). Ook kunt u een e-mailbericht sturen naar ja.deboer@achtkarspelen.nl of ar.andringa@achtkarspelen.nl.

Glasvezel werkzaamheden in Buitenpost door KPN NetwerkNL (05-06-2020)

De komende tijd voert KPN NetwerkNL in heel Buitenpost werkzaamheden uit om glasvezel aan te leggen. Het doel is om meer dan 2500 woningen te voorzien van een glasvezel aansluiting.

Werkzaamheden KPN NetwerkNL

Inwoners van Buitenpost hebben van KPN NetwerkNL een brief ontvangen met daarin meer informatie over de aanleg van de glasvezel in hun buurt. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Vanaf 6 juli begint KPN NetwerkNL met de aanleg van het glasvezelnetwerk.


Werkwijze KPN NetwerkNL

Aan de start van een project gaan glasvezelvoorbereiders van KPN NetwerkNL bij de bewoners langs om voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk te treffen. Tijdens dit bezoek bekijken zij wat de meest geschikte plek is voor het glasvezelaansluitpunt in de woning. In een brief heeft KPN NetwerkNL hun bezoek aangekondigd. De glasvezelvoorbereiders zijn te herkennen aan bedrijfskleding met het KPN NetwerkNL-logo en beschikken over een legitimatiepas waaruit blijkt dat zij namens KPN NetwerkNL of partner VolkerWessels Telecom aan de deur komen. Vraag er dus gerust naar als de medewerker voor uw deur staat.

Maatregelen coronavirus

Tijdens de werkzaamheden in de straat en in uw woning staat de gezondheid van u en de KPN medewerkers voorop. KPN-medewerkers hanteren daarom een aantal strikte maatregelen. U vindt deze maatregelen op de website van de KPN.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de aanleg van glasvezel dan verwijzen wij u naar de website van KPN. De gemeente kan uw vragen over de glasvezel werkzaamheden niet beantwoorden omdat het een project is van KPN NetwerkNL.