Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Weg- en rioolwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers) hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor.

Vragen?

Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Mail naar  ja.deboer@achtkarspelen.nl of bel met ons via 14 0511.

Wetterskip Fryslân baggert de Bûtenpostmer Feart in Buitenpost (14-01-2022)

Wetterskip Fryslân start op 17 januari 2022 met het uitbaggeren van het noordelijke deel van de Bûtenpostmer Feart in Buitenpost. Het gaat om het traject vanaf de Bernardlaan tot de (fiets)brug. Het waterschap startte al eerder, begin vorige maand, met het uitbaggeren van het zuidelijke deel van de vaart tussen gemaal Reahel en de stuw. Door het dieper maken van de vaart verbetert de water aan- en afvoer. Zo worden inwoners ook in de toekomst beschermd tegen wateroverlast.

Wetterskip Fryslân beheert de hoofdwateren in Fryslân, waaronder de Bûtenpostmer Feart. Door het dieper maken van de vaart verbetert niet alleen de doorstroming, maar ook de waterkwaliteit. En schoon en helder water is weer goed voor de flora en fauna.

Baggeren bij Bernardlaan (noordelijk traject)

Wetterskip verwijdert aan de noordkant van de Bûtenpostmer Feart over een lengte van 150 meter ongeveer 600 m3 bagger uit de vaart. Het baggerwerk gebeurt met een boot met een schuifbord en een kraan die op één van de twee overslagplaatsen langs de vaart wordt opgesteld. De schuifboot duwt de baggerspecie naar de overslagplaats. Hier laadt een kraan de bagger in vloeistofdichte vrachtauto’s. Die voeren de bagger af naar het een erkend stort. Er zullen via de Kuipersweg en Bernardlaan ongeveer 30 ladingen met een vrachtauto afgevoerd worden. De werkzaamheden aan het noordelijk traject duren maximaal 3 weken.

Baggeren bij Reahel (zuidelijk traject)

Wetterskip baggert op dit moment het deel van de Bûtenpostmer Feart ten noorden van het Van Starkenborghkanaal. Het gaat om een traject van 1700 meter tussen het gemaal Reahel en de stuw. Hier haalt het waterschap ongeveer 13.000 m3 bagger uit de vaart. Een baggerzuiger pompt de baggerspecie vanaf het water door een kilometerslange drijvende leiding naar het tijdelijke baggerdepot langs de westkant van de Bûtenpostmer Feart.

Grasland na een jaar

Het baggerdepot is ongeveer 3 hectare groot. Het waterschap maakte van de afgegraven teelaarde (vruchtbare bovengrond) een dijkje van maximaal 1,5 meter hoog om het depot heen. Zo kan de bagger worden opgeslagen. Na de baggerwerkzaamheden droogt de bagger in het depot in. Komend voorjaar zet het waterschap de bagger om om het indrogen te bevorderen. Voor 1 augustus wordt de ingedroogde bagger afgevoerd naar het provinciale depot in Stroobos. En in het najaar 2022 richt het waterschap het depot weer in als weiland.

Kosten

Baggerbedrijf Ippel Dredging uit Koudum voert het baggerwerk in opdracht van Wetterskip Fryslân uit. De totale investering van het werk bedraagt € 277.000,00.

Meer informatie

Meer informatie over het baggerproject Bûtenpostmer Feart is te vinden op: www.wetterskipfryslan.nl/buitenpostervaart

 

Baggeren buitenpost
Luchtfoto noordelijk traject: het te baggeren traject (rode streep) en de overslagplaatsen (blauwe cirkel)

 

Baggeren Buitenpost
Luchtfoto zuidelijk traject: het te baggeren traject (rode streep) en de locatie van het baggerdepot (blauw)

Update werkzaamheden rondom zwembad De Kûpe (16-12-2021)

Er wordt nog altijd hard gewerkt rondom zwembad De Kûpe in Buitenpost.

Het verhoogde dek bij de ingang is gereed en de contouren van het nieuwe parkeerterrein worden zichtbaar. Aanstaande vrijdagavond 17 december zijn de doorgaande routes aan de Kuipersweg en de afslag naar de Hoefslag weer open. Het parkeerterrein van het zwembad en de sporthal op het Mejonstmaterrein is dan ook weer vanaf Lutkepost te benaderen. De Bernardlaan is vanaf 24 december via de Kuipersweg weer bereikbaar.

Werkzaamheden vanaf maandag 10 januari 2022.

Op maandag 10 januari start de aannemer met de resterende werkzaamheden aan het kruispunt van de Kuipersweg richting het centrum. De Bernardlaan en de Hoefslag zijn dan weer bereikbaar. Ook het parkeerterrein voor het zwembad en de sporthal op het Mejonsmaterrein zijn dan goed bereikbaar. Daarnaast wordt er binnen het hekwerk van het werkterrein gewerkt aan de nieuwe indeling van het parkeerterrein.

Reconstructie omgeving zwembad De Kûpe, Buitenpost (19-10-2021)

In opdracht van de gemeente Actkarspelen werk aannemer KWS Infra Leek de komende periode aan de omgeving van het nieuwe zwembad De Kûpe te Buitenpost.

De aanwonenden zijn hierover geïnformeerd door middel van een brief.

In Buitenpost is een nieuw energieneutraal zwembad gebouwd. De ruimte die vrijkomt door de sloop van het bestaande zwembad wordt gebruikt voor een parkeerplein en een ruim entreeplein. Dit is nu nog een bouwplaats maar krijgt natuurlijk een metamorfose. Het ontwerp en de invulling van het groenplan kunt u bekijken op de pagina Zwembad Buitenpost.

Ontwerp

Aandachtspunten

De werkzaamheden bestaan uit het inrichten van de nieuwe buitenruimte en het aanleggen van ondergrondse infra. Hierbij wordt onder andere een nieuw parkeerterrein aangelegd, de wegen vernieuwd en een verhoogde entree bij het zwembad gerealiseerd.

Planning

Wanneer wordt er gewerkt? De planning is als volgt:

Verhoogde dek entree zwembad 25 oktober 2021 t/m 26 november 2021
Bernhardlaan inclusief kruispunt Kuipersweg/Hoefslag 1 november 2021 t/m 17 december 2021
Parkeerterrein zwembad 15 november 2021 t/m 21 januari 2022
Kuipersweg vanaf kruispunt richting centrum 10 januari 2022 t/m 11 februari 2022
De Vaart 14 februari 2022 t/m 1 augustus 2022

Bovenstaande planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Communicatie

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met uitvoerder Bastiaan Mans, telefoonnummer 06 2575 7745, bmans@kws.nl.

De communicatie tijdens de voorbereiding van het project verloopt via de gemeente. Voor vragen neemt u contact op met Jan de Boer, projectleider via het reactieformulier.

Reactieformulier

Bijbehorende tekeningen

 

Wegafsluiting Taeke Schuilengalaan, Surhuisterveen (11-10-2021)

Vanaf maandag 18 oktober 2021 (week 42) wordt de Taeke Schuilengalaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Het werkvak is vanaf de Groningerstraat tot de Langelaan.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemer Spoelstra en Nijboer Bestratingen uit Surhuisterveen.

De afsluiting duurt tot 19 november 2021 (week 46) of zoveel korter of langer dan  noodzakelijk is.

Reconstructie Fossemastraat, van Voortstraat, de Omloop, Burmaniastraat en gedeelte Badlaan in Surhuisterveen (05-10-2021)

De gemeente Achtkarspelen start vanaf 15 oktober met de reconstructie. Het riool wordt vervangen en de straat wordt gereconstrueerd. Aannemer Witteveen uit Surhuisterveen gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Er is een brief, met daarbij een tekening van het ontwerp, bij de aanwonenden huis-aan-huis verspreid. Het ontwerp is opgesteld door de gemeente. Er zijn door de bewoners vragen gesteld over het ontwerp. Deze zijn met u gedeeld in een reactienota. Het ontwerp is daarna definitief vastgesteld en gepubliceerd op de website van de gemeente.

Ontwerp

Er is aandacht besteed aan de bestaande riolering, gelijkwaardige kruisingen, snelheid remmende maatregelen en een eenduidig straatbeeld. Op basis hiervan is een ontwerp voor de wegreconstructie opgesteld.

Uitvoering en planning

Aannemer Witteveen uit Surhuisterveen start in week 41 met de werkzaamheden aan de Omloop vanaf de Jan Binneslaan tot de kruising Burmaniastraat-Badlaan. Het werk zal in fases worden uitgevoerd. Bewoners worden per fase apart geïnformeerd. Verwacht wordt dat de werkzaamheden begin mei 2022 gereed zijn.

Communicatie

De communicatie tijdens de voorbereiding van het project verloopt via de gemeente. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan de Boer, de projectleider, dit kan via het reactieformulier.

De werkzaamheden worden aangegeven op de tekening definitief ontwerp infra en het definitief ontwerp riolering.

Reconstructie De Singel, Dwerssingel, Fiifhuzen en Homear in Harkema (21-07-2021)

De gemeente Achtkarspelen start na de bouwvakantie met de reconstructie van de De Singel, Dwerssingel, Fiifhuzen en Homear te Harkema. We vervangen de riolering en het asfalt wordt klinkerbestrating. Er is aandacht besteed aan gelijkwaardige kruisingen, snelheid remmende maatregelen en een eenduidig straatbeeld. Op basis hiervan is een ontwerp voor de wegreconstructie opgesteld samen met Plaatselijk Belang.

Ontwerp

Reactienota

Tussen 20 januari en 7 februari jl. hebben de aanwonenden de gelegenheid gehad het ontwerp van de reconstructie te bekijken en vragen te stellen. Wij hebben 24 vragen ontvangen over onder andere de bestaande bomen, snelheidsbeperkende maatregelen en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. Deze vragen zijn gebundeld in een reactienota en beantwoord in samenwerking met Plaatselijk Belang.

De betreffende stukken kunt u inzien: definitieve ontwerp riolering De Singel, het definitieve ontwerp situatie De Singel en de reactienota inloopavond De Singel.

Planning

Aannemer KWS start in week 36 met de werkzaamheden op de Homear, ter hoogte van de Lieuwespoel. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd, hierover worden aanwonenden door de aannemer geïnformeerd. De totale looptijd van het project is tot eind mei 2022. Door slechte weersomstandigheden kan er afgeweken worden van de planning.

Communicatie

De projectcommunicatie verloopt via de aannemer. KWS is hiervoor op de volgende manieren bereikbaar:

Heeft u nog vragen over het ontwerp? Neem dan contact met op met de gemeente via het reactieformulier. Liever telefonisch? Bel dan met 14 0511. U kunt dan vragen naar Henk Tjoelker (toezichthouder) of Arjan Andringa (projectleider). 

Reactieformulier

Werkzaamheden Alde Dyk Kootstertille (27-05-2021)

Naar aanleiding van klachten over geluidsoverlast en snelheid op de Alde Dyk, tussen de rotonde en de Pinksterblom-strjitte, heeft de gemeenteraad besloten om budget beschikbaar te stellen om maatregelen te treffen op de Alde Dyk.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat er minder geluidsoverlast is, dat er een veilige situatie voor alle verkeersdeelnemers ontstaat en dat bewoners en schoolgaande kinderen de Alde Dyk goed kunnen oversteken. Daarnaast moeten er geen belemmeringen ontstaan voor het grote vrachtverkeer. In overleg met Plaatselijk Belang, aanwonenden en Haisma beton / Combex is het definitief ontwerp tot stand gekomen.

Ontwerp

Kruising Goudtsjeblom-strjitte / Alde Dyk

 • Klinkers vervangen voor asfalt om geluidsoverlast te verminderen.
 • De taluds worden vlak aangelegd.
 • Er wordt een asverspringing aangelegd.

Kruising Alde Dyk, tegenover Harrie en Marja Mode

 • Klinkers vervangen voor asfalt om geluidsoverlast te verminderen.
 • De taluds worden vlak aangelegd.
 • Er wordt een asverspringing aangelegd.

Kruising Pinksterblom-strjitte / Alde Dyk

 • Klinkers vervangen voor asfalt om geluidsoverlast te verminderen.
 • De taluds worden vlak aangelegd.

Wegversmallingen

 • Er worden verplaatsbare plantenbakken aangebracht om het verkeer langzamer te laten rijden.

Veilige oversteek

 • Bij de kruising Goudtsjeblom-strjitte / Alde Dyk wordt een veilige oversteek aangelegd zodat er in twee keer overgestoken kan worden door voetgangers en fietsers.
 • Het talud is vlak.

Rijbaan

 • De rijbaan wordt in twee kleuren asfalt aangelegd. Aan beide kanten een strook van circa 1.3 meter en een middenstrook van 4 meter.

Planning uitvoering werkzaamheden

In overleg met de aannemer Oosterhof Holman worden de voorbereidende werkzaamheden zoveel mogelijk in het werk uitgevoerd. De doorgaande route moet door asfalteringswerkzaamheden van 14 juni tot en met 19 juni 2021 worden afgesloten. Dit heeft gevolgen voor de route naar de Oastkern. Vanaf de Oastkern en de N369 de kunt u de aangegeven omleiding volgen. In figuur 1 de omleidingsroute. Wij willen u vragen om rekening te houden met de schooltijden, snelheid, aantal transporten om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken.

De werkzaamheden zijn begin juli afgerond.

Klik op de afbeelding om het te vergroten.

Communicatie

Vragen over het ontwerp kunt u stellen aan de gemeente:

Glasvezel werkzaamheden in Buitenpost door KPN NetwerkNL (05-06-2020)

De komende tijd voert KPN NetwerkNL in heel Buitenpost werkzaamheden uit om glasvezel aan te leggen. Het doel is om meer dan 2.500 woningen te voorzien van een glasvezel aansluiting.

Werkzaamheden KPN NetwerkNL

Inwoners van Buitenpost hebben van KPN NetwerkNL een brief ontvangen met daarin meer informatie over de aanleg van de glasvezel in hun buurt. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Vanaf 6 juli begint KPN NetwerkNL met de aanleg van het glasvezelnetwerk.


Werkwijze KPN NetwerkNL

Aan de start van een project gaan glasvezelvoorbereiders van KPN NetwerkNL bij de bewoners langs om voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk te treffen. Tijdens dit bezoek bekijken zij wat de meest geschikte plek is voor het glasvezelaansluitpunt in de woning. In een brief heeft KPN NetwerkNL hun bezoek aangekondigd. De glasvezelvoorbereiders zijn te herkennen aan bedrijfskleding met het KPN NetwerkNL-logo en beschikken over een legitimatiepas waaruit blijkt dat zij namens KPN NetwerkNL of partner VolkerWessels Telecom aan de deur komen. Vraag er dus gerust naar als de medewerker voor uw deur staat.

Maatregelen coronavirus

Tijdens de werkzaamheden in de straat en in uw woning staat de gezondheid van u en de KPN medewerkers voorop. KPN-medewerkers hanteren daarom een aantal strikte maatregelen. U vindt deze maatregelen op de website van de KPN.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de aanleg van glasvezel dan verwijzen wij u naar de website van KPN. De gemeente kan uw vragen over de glasvezel werkzaamheden niet beantwoorden omdat het een project is van KPN NetwerkNL.