Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Weg- en rioolwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers) hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor.

Vragen?

Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Mail naar ja.deboer@achtkarspelen.nl of bel met ons via 14 0511.

Reconstructie de Omloop, de Kim, de Kamp en gedeelte Zetveld, Surhuisterveen

De gemeente Achtkarspelen heeft het voornemen om in het voorjaar 2024 groot onderhoud uit te voeren aan de bovengenoemde straten. Het riool wordt vervangen door een nieuwe gescheiden stelsel en de straten worden opgeknapt.
Op 27 november is er de gelegenheid geweest om het ontwerp van de reconstructie te bekijken en vragen te stellen. De vragen die zijn gesteld zijn beantwoord en verwerkt in een reactienota. Het ontwerp is vervolgens definitief gemaakt en gepubliceerd op de website van de gemeente. De aanwonenden zijn hierover geïnformeerd door middel van een brief.

Ontwerp

Aandachtspunten

Er is aandacht besteed aan gelijkwaardige kruisingen, snelheid remmende maatregelen en een eenduidig straatbeeld. Op basis hiervan is een ontwerp voor de wegreconstructie opgesteld.

Reactienota

Er zijn 68 vragen ontvangen over o.a. inrichting ontwerp, bestaande en nieuw te planten bomen, parkeerplaatsen en snelheidsbeperkende maatregelen.
De vragen zijn gebundeld in een reactienota en beantwoord. De reactienota met definitief ontwerp vindt u onderaan deze pagina.

Planning

Voorafgaande aan de start en de planning van de uitvoerende werkzaamheden, worden de bewoners doormiddel van een brief geïnformeerd. 

Communicatie

De communicatie tijdens de voorbereiding / uitvoering van het project verloopt via de gemeente. Voor vragen neemt u contact op met Jan-Jasper Noordenbos, civieltechnisch medewerker via het reactieformulier(externe link).

Bijlagen

Wegafsluiting Alde dyk Kootstertille

Vanaf maandag 6 november 2023 ( week 45) wordt de Alde dyk in Kootstertille vanaf de brug Twizelerfeart tot de kruising de Miedwei / Nonnepaed afgesloten voor doorgaand verkeer.

Fietsers worden omgeleid (zie ook route op de afbeelding onderaan dit bericht).

De afsluiting duur tot eind februari 2024 of zoveel korter dan langer als noodzakelijk, dit is afhankelijk van de weersomstandigheden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Schagen Infra uit Heerenveen.

afbeelding wegafsluiting Alde dyk, Kootstertille

Herinrichting buitengebied Fase II Alde Dyk, Kootstertille

De gemeente Achtkarspelen start vanaf begin november met de herinrichting aan de Âlde dijk buitengebied Kootstertille.

In juni is er een inloopavond geweest om het ontwerp van de herinrichting in te zien en vragen te stellen. De vragen die zijn gesteld zijn beantwoord en verwerkt in een reactienota. Het ontwerp is definitief gemaakt en gepubliceerd op de website van de gemeente. De aanwonenden zijn hierover geïnformeerd door middel van een brief.

Ontwerp

Aandachtspunten

Er is aandacht besteed aan gelijkwaardige kruisingen, snelheidsremmende maatregelen en een eenduidig straatbeeld conform eerste deel van de Oude dijk richting Buitenpost. Op basis hiervan is een ontwerp voor de wegreconstructie opgesteld.

Reactienota

Er zijn 5 vragen ontvangen over o.a. inrichting ontwerp, afwatering en snelheidsbeperkende maatregelen. De vragen zijn gebundeld in een reactienota en beantwoord. De reactienota met definitief ontwerp vindt u onderaan deze pagina.

Planning

Schagen infra uit Heerenveen gaan de werkzaamheden uitvoeren vanaf begin november tot eind februari 2024. Een en ander is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Aanwonenden worden van de verschillende fases op de hoogte gebracht. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid en de hulpdiensten zijn op de hoogte gebracht.

Communicatie

De communicatie tijdens de uitvoering van het project verloopt via de gemeente. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via het reactieformulier(externe link).

Documenten

Herinrichting De Bosk, Harkema

De gemeente Achtkarspelen gaat vanaf begin oktober onderhoud uitvoeren aan De Bosk te Harkema.

In juli 2023 is er gelegenheid geweest om het ontwerp van de herinrichting te bekijken en vragen te stellen. De vragen die zijn gesteld zijn beantwoord en verwerkt in een reactienota. Het ontwerp is vervolgens definitief gemaakt en gepubliceerd op de website van de gemeente. De aanwonenden zijn hierover geïnformeerd door middel van een brief.

Ontwerp

Aandachtspunten

Er is aandacht besteed aan gelijkwaardige kruisingen, snelheid remmende maatregelen en een eenduidig straatbeeld. Op basis hiervan is een ontwerp voor de wegreconstructie opgesteld.

Reactienota

Er zijn 35 vragen ontvangen over o.a. inrichting ontwerp, bestaande en nieuw te planten bomen en snelheidsbeperkende maatregelen. De vragen zijn gebundeld in een reactienota en beantwoord. De reactienota met definitief ontwerp vindt u onderaan deze pagina.

Planning

Schagen infra uit Heerenveen gaan de werkzaamheden uitvoeren vanaf begin oktober tot halverwege november. Een en ander is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Communicatie

De communicatie tijdens de voorbereiding van het project verloopt via de gemeente. Voor vragen neemt u contact op met Jan-Jasper Noordenbos, Civiel technisch medewerker, via het telefoonnummer 14 0511 of via het reactieformulier(externe link).

Bijlage

Voorbereiding herinrichting centrumplan Buitenpost

De gemeente is in voorbereiding met de herinrichting van centrumplan van Buitenpost. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden er door de NUTS bedrijven nog werkzaamheden verricht in het onderhoud van hun bestaande netwerk. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Planning werkzaamheden aan de gas- en drinkwaterleiding

A. Hak gaat in opdracht van Stedin en Vitens werkzaamheden uitvoeren aan de gas- en drinkwaterleiding bij u in de straat. De start van het werk staat gepland voor 25 mei 2023. We verwachten dat de werkzaamheden ongeveer 14 weken duren. Waarbij er rekening wordt gehouden met de feestweek en er tijdens de vakantieperiode van week 31 tot en met week 34 (31 juli tot en met 27 augustus 2023) geen werkzaamheden zullen worden verricht.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Het is mogelijk dat uw straat, woning of winkel minder goed bereikbaar is in deze periode of dat u niet voor uw deur kunt parkeren. De aannemer zorgt ervoor dat uw woning of bedrijfspand altijd bereikbaar is voor u zelf en voor klanten en leveranciers. Alle winkels en ondernemers in de Kerkstraat zullen tijdens onze werkzaamheden bereikbaar blijven. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken door in fases te werken.  Een toelichting hierop treft u verder op in deze brief aan.

Werkzaamheden aan de waterleiding - Vitens

Tijdens deze werkzaamheden kan de waterdruk lager zijn en kan het water soms een bruine kleur hebben. Bruin water is niet schadelijk voor uw gezondheid. In uitzonderlijke gevallen heeft u tijdelijk geen water. Dit kondigen we van tevoren aan met een kaartje bij u in de bus.

Werkzaamheden aan de gasleiding – Stedin

Tijdens deze werkzaamheden wordt de gaslevering kort onderbroken in verband met het overzetten en ontluchten van uw gasaansluiting. Dit wordt ook met een kaartje in de brievenbus aangekondigd.

Waarom voeren Stedin en Vitens deze werkzaamheden uit?

Uw gemeente doet een herinrichting in uw buurt of wijk. Vanwege deze werkzaamheden, vervangen Stedin en Vitens het gas- en drinkwaterleidingnet.

De leidingen die A.Hak namens Vitens vervangt, zijn asbestcementleidingen. In de jaren ’60 was dit een veel gebruikt materiaal voor onder andere waterleidingen. Tegenwoordig gebruiken we kunststofleidingen. Bij het verwijderen van deze leidingen werkt Vitens met gecertificeerde aannemers die volgens wettelijke voorschriften de leidingen verwijderen. Dit kan betekenen dat medewerkers beschermende kleding dragen en dat er speciale containers worden geplaatst.

Stedin Netbeheer is in uw regio verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en de veiligheid van het netwerk voor aardgas. In dat kader vervangt Stedin de gasleidingen in uw straat.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze werkzaamheden nog vragen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de omgevingsmanager van A.Hak Noord-Oost B.V., Petra Boersma. Dit kan via email pboersma@a-hak.nl of telefonisch via 06-123 80 208 (bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur).

Communicatie

De projectcommunicatie verloopt in principe via de aannemer.

Voor resterende vragen die u niet via de mail of via het reactieformulier(externe link) kwijt kunt, mag u ook telefonisch contact opnemen met de gemeente, via het telefoonnummer 14 0511. U kunt dan het beste vragen naar Henk Tjoelker (toezichthouder) of Jan de Boer (projectleider). Ook kunt u een e-mailbericht sturen naar ja.deboer@achtkarspelen.nl.

Reconstructie Groningerstraat Fase 2 in Surhuisterveen

Schagen Infra begint 5 juni 2023 in opdracht van de gemeente Achtkarspelen met het opknappen van het 2e deel van de Groningerstraat te Surhuisterveen. Het betreft het gedeelte vanaf de Molenweg tot de rotonde van de Skieding.

Tijdens de inloopbijeenkomst op 13 december 2022 heeft het ontwerp ter inzage gelegen. Het ontwerp is tot stand gekomen in overleg met Plaatselijk Belang en H&I. Het definitieve ontwerp en de reactienota zijn gepubliceerd. Aanwonenden en bedrijven zijn hierover met een brief van op de hoogte gebracht.

Ontwerp

Aandachtspunten

Het riool wordt vervangen en er wordt een regenwaterriool aangebracht, aansluitend op Fase 1. De grootste verandering is het fietspad aan de noordzijde. Dit fietspad wordt breder gemaakt voor twee richtingen en daarmee komt het fietspad aan de zuidzijde te vervallen. Een belangrijk aandachtspunt uit deze wijziging is de verkeersveiligheid op het kruispunt aan de Groningerstraat/Lauwersweg. Het rijbaanprofiel van Fase 1 wordt doorgetrokken tot de komgrens.

Middengeleider

Naar aanleiding van vragen betreffende de middengeleider vanaf het industrieterrein Lauwerskwartier richting de rotonde N358 (Piramide) heeft de gemeente een extra opiniepeiling gehouden. De uitkomst geeft aan dat de meerderheid van de reacties tegen een middengeleider is. Dit betekent dan ook dat de middengeleider komt te vervallen.

Inloopavond 13 december 2022

Op 13 december 2022 is er een inloopbijeenkomst geweest voor aanwonenden en de bedrijventerreinen De Lauwers en Lauwerskwartier. Tijdens deze inloopbijeenkomst heeft de gemeente een aantal reacties ontvangen op het ontwerp van de reconstructie. Deze reacties hebben geleid tot enkele aanpassingen in het ontwerp. Het aangepaste ontwerp is met Plaatselijk Belang en H&I tot stand gekomen. Bekijk het definitieve ontwerp en de reactienota.

Planning

Aannemer Schagen Infra gaat 5 juni 2023 starten met de werkzaamheden. Het werk wordt in fases uitgevoerd. Bekijk de fasering van het gehele werk. De totale doorlooptijd is tot het einde van dit jaar. Bij slechte weersomstandigheden kan er afgeweken worden van de planning.

Communicatie

De projectcommunicatie verloopt in principe via de aannemer. Tijdens de uitvoering op woensdagochtend tussen 10:30 en 11:30 uur vanaf 14 juni is er een 2-wekelijks inloopmoment voor vragen. Ook is Schagen Infra per mail of telefonisch bereikbaar via deze gegevens: uitvoerder R. Kiers, telefonisch 06 – 33 05 00 60 of email: r.kiers@schageninfra.nl.

Voor vragen over het ontwerp die u niet via de mail ar.andringa@achtkarspelen.nl of via het reactieformulier(externe link) kunt stellen, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via het telefoonnummer 14 0511 (u kunt vragen naar Henk Tjoelker (toezichthouder) of Arjan Andringa, projectleider). 

Nieuw fietspad Drogehamstermieden

De Drogehamstermieden krijgt een nieuw fietspad over de Hege Bult, langs de randen van het natuurgebied naar de Kromelle. In het najaar start de gemeente Achtkarspelen met de werkzaamheden aan het recreatief pad. Het fietspad is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Drogehamstermieden. In dit gebied wordt gewerkt aan de inrichting van de natuurgebieden in combinatie met de verbetering van de recreatie door de gebiedscommissie Achtkarspelen Zuid.

Aanleg in fasen

De aanleg van het fietspad wordt in fasen uitgevoerd. In het najaar wordt gestart met fase 1, die naar verwachting voor 1 maart klaar is. Het eerste deel van het fietspad loopt van parkeerplaats Tillewei langs het Prinses Margrietkanaal naar een nieuwe uitkijktoren op de Hege Bult. Zodra de gebiedscommissie Achtkarspelen Zuid de benodigde grond heeft verworven, kan ook de tweede fase van het fietspad, vanaf de Hege Bult naar De Kromelle gerealiseerd worden.

Afsluiting Jan Gerkeswei

Midden in de Drogehamstermieden ligt de Jan Gerkeswei. De ligging van deze weg is voor de rust in het natuurgebied niet wenselijk. Het achterste deel van de Jan Gerkeswei wordt het gehele jaar afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar blijft toegankelijk voor het overige verkeer (zoals wandelaars). Van 1 maart tot 15 juni, in het broedseizoen, wordt het achterste deel afgesloten voor alle verkeer waaronder ook wandelaars. De natuur is in deze periode extra kwetsbaar en moet zo weinig mogelijk worden verstoord. Door het tijdelijk afsluiten van de weg worden op de grond broedende vogels en pasgeboren dieren extra beschermd.

Veel wandelaars maken gebruik van deze weg. In de lente nodigt het lekkere weer al snel uit om de natuur in te trekken. We begrijpen dat het jammer is dat in die periode geen gebruik kan worden gemaakt van deze route. Uiteraard blijft het nieuwe fietspad het hele jaar toegankelijk en kan van het nieuwe (fiets)pad gebruik worden gemaakt in genoemde broedperiode. De Jan Gerkeswei wordt pas afgesloten als fase 1 van het fietspad klaar is.

Verkeersbesluit

Voor het afsluiten van de Jan Gerkeswei van 1 maart tot 15 juni moet de gemeente een verkeersbesluit nemen. Dit besluit wordt na de zomervakantie genomen en op de gemeentepagina in De Feanster gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken een bezwaar indienen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het nieuwe fietspad of de afsluiting van de Jan Gerkeswei? U kunt contact opnemen met de heer Van der Meulen of Zeemans van de gemeente Achtkarspelen, telefoonnummer 14 0511. Meer informatie over de gebiedsontwikkeling van de Drogehamstermieden is te vinden op https://www.fryslan.frl/achtkarspelen-zuid(externe link).

kaartje fietspad Drogehamstermieden

Glasvezel werkzaamheden in Buitenpost door KPN NetwerkNL (05-06-2020)

De komende tijd voert KPN NetwerkNL in heel Buitenpost werkzaamheden uit om glasvezel aan te leggen. Het doel is om meer dan 2.500 woningen te voorzien van een glasvezel aansluiting.

Werkzaamheden KPN NetwerkNL

Inwoners van Buitenpost hebben van KPN NetwerkNL een brief ontvangen met daarin meer informatie over de aanleg van de glasvezel in hun buurt. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Vanaf 6 juli begint KPN NetwerkNL met de aanleg van het glasvezelnetwerk.

Werkwijze KPN NetwerkNL

Aan de start van een project gaan glasvezelvoorbereiders van KPN NetwerkNL bij de bewoners langs om voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk te treffen. Tijdens dit bezoek bekijken zij wat de meest geschikte plek is voor het glasvezelaansluitpunt in de woning. In een brief heeft KPN NetwerkNL hun bezoek aangekondigd. De glasvezelvoorbereiders zijn te herkennen aan bedrijfskleding met het KPN NetwerkNL-logo en beschikken over een legitimatiepas waaruit blijkt dat zij namens KPN NetwerkNL of partner VolkerWessels Telecom aan de deur komen. Vraag er dus gerust naar als de medewerker voor uw deur staat.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de aanleg van glasvezel dan verwijzen wij u naar de website van KPN(externe link). De gemeente kan uw vragen over de glasvezel werkzaamheden niet beantwoorden omdat het een project is van KPN NetwerkNL.