Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Weg- en rioolwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers) hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor.

Vragen?

Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Mail naar  ja.deboer@achtkarspelen.nl of bel met ons via 14 0511.

Wegafsluiting Taeke Schuilengalaan, Surhuisterveen (11-10-2021)

Vanaf maandag 18 oktober 2021 (week 42) wordt de Taeke Schuilengalaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Het werkvak is vanaf de Groningerstraat tot de Langelaan.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemer Spoelstra en Nijboer Bestratingen uit Surhuisterveen.

De afsluiting duurt tot 19 november 2021 (week 46) of zoveel korter of langer dan  noodzakelijk is.

Reconstructie Fossemastraat, van Voortstraat, de Omloop, Burmaniastraat en gedeelte Badlaan in Surhuisterveen (05-10-2021)

De gemeente Achtkarspelen start vanaf 15 oktober met de reconstructie. Het riool wordt vervangen en de straat wordt gereconstrueerd. Aannemer Witteveen uit Surhuisterveen gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Er is een brief, met daarbij een tekening van het ontwerp, bij de aanwonenden huis-aan-huis verspreid. Het ontwerp is opgesteld door de gemeente. Er zijn door de bewoners vragen gesteld over het ontwerp. Deze zijn met u gedeeld in een reactienota. Het ontwerp is daarna definitief vastgesteld en gepubliceerd op de website van de gemeente.

Ontwerp

Er is aandacht besteed aan de bestaande riolering, gelijkwaardige kruisingen, snelheid remmende maatregelen en een eenduidig straatbeeld. Op basis hiervan is een ontwerp voor de wegreconstructie opgesteld.

Uitvoering en planning

Aannemer Witteveen uit Surhuisterveen start in week 41 met de werkzaamheden aan de Burmaniastraat vanaf de Groningerstraat tot de Omloop. Het werk zal in fases worden uitgevoerd. Bewoners worden per fase apart geïnformeerd. Verwacht wordt dat de werkzaamheden begin mei 2022 gereed zijn.

Communicatie

De communicatie tijdens de voorbereiding van het project verloopt via de gemeente. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan de Boer, de projectleider, dit kan via het reactieformulier.

De werkzaamheden worden aangegeven op de tekening definitief ontwerp infra en het definitief ontwerp riolering.

Reconstructie De Singel, Dwerssingel, Fiifhuzen en Homear in Harkema (21-07-2021)

De gemeente Achtkarspelen start na de bouwvakantie met de reconstructie van de De Singel, Dwerssingel, Fiifhuzen en Homear te Harkema. We vervangen de riolering en het asfalt wordt klinkerbestrating. Er is aandacht besteed aan gelijkwaardige kruisingen, snelheid remmende maatregelen en een eenduidig straatbeeld. Op basis hiervan is een ontwerp voor de wegreconstructie opgesteld samen met Plaatselijk Belang.

Ontwerp

Reactienota

Tussen 20 januari en 7 februari jl. hebben de aanwonenden de gelegenheid gehad het ontwerp van de reconstructie te bekijken en vragen te stellen. Wij hebben 24 vragen ontvangen over onder andere de bestaande bomen, snelheidsbeperkende maatregelen en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. Deze vragen zijn gebundeld in een reactienota en beantwoord in samenwerking met Plaatselijk Belang.

De betreffende stukken kunt u inzien: definitieve ontwerp riolering De Singel, het definitieve ontwerp situatie De Singel en de reactienota inloopavond De Singel.

Planning

Aannemer KWS start in week 36 met de werkzaamheden op de Homear, ter hoogte van de Lieuwespoel. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd, hierover worden aanwonenden door de aannemer geïnformeerd. De totale looptijd van het project is tot eind mei 2022. Door slechte weersomstandigheden kan er afgeweken worden van de planning.

Communicatie

De projectcommunicatie verloopt via de aannemer. KWS is hiervoor op de volgende manieren bereikbaar:

Heeft u nog vragen over het ontwerp? Neem dan contact met op met de gemeente via het reactieformulier. Liever telefonisch? Bel dan met 14 0511. U kunt dan vragen naar Henk Tjoelker (toezichthouder) of Arjan Andringa (projectleider). 

Reactieformulier

Werkzaamheden Alde Dyk Kootstertille (27-05-2021)

Naar aanleiding van klachten over geluidsoverlast en snelheid op de Alde Dyk, tussen de rotonde en de Pinksterblom-strjitte, heeft de gemeenteraad besloten om budget beschikbaar te stellen om maatregelen te treffen op de Alde Dyk.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat er minder geluidsoverlast is, dat er een veilige situatie voor alle verkeersdeelnemers ontstaat en dat bewoners en schoolgaande kinderen de Alde Dyk goed kunnen oversteken. Daarnaast moeten er geen belemmeringen ontstaan voor het grote vrachtverkeer. In overleg met Plaatselijk Belang, aanwonenden en Haisma beton / Combex is het definitief ontwerp tot stand gekomen.

Ontwerp

Kruising Goudtsjeblom-strjitte / Alde Dyk

 • Klinkers vervangen voor asfalt om geluidsoverlast te verminderen.
 • De taluds worden vlak aangelegd.
 • Er wordt een asverspringing aangelegd.

Kruising Alde Dyk, tegenover Harrie en Marja Mode

 • Klinkers vervangen voor asfalt om geluidsoverlast te verminderen.
 • De taluds worden vlak aangelegd.
 • Er wordt een asverspringing aangelegd.

Kruising Pinksterblom-strjitte / Alde Dyk

 • Klinkers vervangen voor asfalt om geluidsoverlast te verminderen.
 • De taluds worden vlak aangelegd.

Wegversmallingen

 • Er worden verplaatsbare plantenbakken aangebracht om het verkeer langzamer te laten rijden.

Veilige oversteek

 • Bij de kruising Goudtsjeblom-strjitte / Alde Dyk wordt een veilige oversteek aangelegd zodat er in twee keer overgestoken kan worden door voetgangers en fietsers.
 • Het talud is vlak.

Rijbaan

 • De rijbaan wordt in twee kleuren asfalt aangelegd. Aan beide kanten een strook van circa 1.3 meter en een middenstrook van 4 meter.

Planning uitvoering werkzaamheden

In overleg met de aannemer Oosterhof Holman worden de voorbereidende werkzaamheden zoveel mogelijk in het werk uitgevoerd. De doorgaande route moet door asfalteringswerkzaamheden van 14 juni tot en met 19 juni 2021 worden afgesloten. Dit heeft gevolgen voor de route naar de Oastkern. Vanaf de Oastkern en de N369 de kunt u de aangegeven omleiding volgen. In figuur 1 de omleidingsroute. Wij willen u vragen om rekening te houden met de schooltijden, snelheid, aantal transporten om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken.

De werkzaamheden zijn begin juli afgerond.

Klik op de afbeelding om het te vergroten.

Communicatie

Vragen over het ontwerp kunt u stellen aan de gemeente:

Bouw en herinrichting omgeving van nieuw zwembad in Buitenpost (26-05-2021)

In Buitenpost wordt een nieuw energieneutraal zwembad gebouwd. De ruimte die vrijkomt door de sloop van het bestaande zwembad wordt gebruikt voor een parkeerplein en een ruim entreeplein. Dit is nu nog een bouwplaats maar krijgt natuurlijk een metamorfose. Het ontwerp en de invulling van het groenplan kunt u bekijken op de pagina Zwembad Buitenpost.

Glasvezel werkzaamheden in Buitenpost door KPN NetwerkNL (05-06-2020)

De komende tijd voert KPN NetwerkNL in heel Buitenpost werkzaamheden uit om glasvezel aan te leggen. Het doel is om meer dan 2.500 woningen te voorzien van een glasvezel aansluiting.

Werkzaamheden KPN NetwerkNL

Inwoners van Buitenpost hebben van KPN NetwerkNL een brief ontvangen met daarin meer informatie over de aanleg van de glasvezel in hun buurt. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Vanaf 6 juli begint KPN NetwerkNL met de aanleg van het glasvezelnetwerk.


Werkwijze KPN NetwerkNL

Aan de start van een project gaan glasvezelvoorbereiders van KPN NetwerkNL bij de bewoners langs om voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk te treffen. Tijdens dit bezoek bekijken zij wat de meest geschikte plek is voor het glasvezelaansluitpunt in de woning. In een brief heeft KPN NetwerkNL hun bezoek aangekondigd. De glasvezelvoorbereiders zijn te herkennen aan bedrijfskleding met het KPN NetwerkNL-logo en beschikken over een legitimatiepas waaruit blijkt dat zij namens KPN NetwerkNL of partner VolkerWessels Telecom aan de deur komen. Vraag er dus gerust naar als de medewerker voor uw deur staat.

Maatregelen coronavirus

Tijdens de werkzaamheden in de straat en in uw woning staat de gezondheid van u en de KPN medewerkers voorop. KPN-medewerkers hanteren daarom een aantal strikte maatregelen. U vindt deze maatregelen op de website van de KPN.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de aanleg van glasvezel dan verwijzen wij u naar de website van KPN. De gemeente kan uw vragen over de glasvezel werkzaamheden niet beantwoorden omdat het een project is van KPN NetwerkNL.