Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Weg- en rioolwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers) hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor.

Vragen?

Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Mail naar  ja.deboer@achtkarspelen.nl of bel met ons via 14 0511.

Reconstructie Groningerstraat Fase 2 in Surhuisterveen

De gemeente Achtkarspelen begint in april-mei 2023 met het opknappen van het 2e deel van de Groningerstraat te Surhuisterveen. Het betreft het gedeelte vanaf de Molenweg tot de rotonde van de Skieding. Het riool wordt vervangen en er wordt een regenwaterriool aangebracht, aansluitend op Fase 1.

De grootste verandering is het fietspad aan de noordzijde. Dit fietspad wordt breder gemaakt voor twee richtingen en daarmee komt het fietspad aan de zuidzijde te vervallen. Een belangrijk aandachtspunt uit deze wijziging is de verkeersveiligheid op het kruispunt aan de Groningerstraat/Lauwersweg. Het rijbaanprofiel van Fase 1 wordt doorgetrokken tot de komgrens.

Inloopavond woensdagavond 13 december 2022

Op 13 december is er een inloopbijeenkomst geweest voor aanwonenden en de bedrijventerreinen De Lauwers en Lauwerskwartier. Tijdens deze inloopbijeenkomst heeft de gemeente een aantal reacties ontvangen op het ontwerp van de reconstructie. Deze reacties hebben geleid tot enkele aanpassingen in het ontwerp. Het aangepaste ontwerp is met Plaatselijk Belang en H&I tot stand gekomen. Bekijk het definitieve ontwerp (verwijzing ontwerp inrichting) en de reactienota (verwijzing).

Planning

Op dit moment is het project in voorbereiding en wordt het uitgewerkt tot een bestek, dit is een omschrijving van het werk en de bijbehorende werkzaamheden. Hierin staan de technische en juridische bepalingen, de materialen en uitvoeringsvoorwaarden.

De aanbesteding is in de maanden februari en maart. Na de aanbesteding wordt het werk gegund aan een aannemer. Zodra de aannemer bekend is, wordt er in april/mei gestart met de uitvoering. Wij informeren u vooraf over de uitvoeringsplannen.

Communicatie

Heeft u vragen over het ontwerp? Dan kunt u deze stellen via het reactieformulier(externe link). Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het telefoonnummer 14 0511 (u kunt vragen naar Arjan Andringa, projectleider). 

Wegwerkzaamheden Rijksstraatweg, N355 (oktober 2022)

De provincie Fryslân wil de Rijksstraatweg veiliger maken. Het gaat om het gedeelte van Quatrebras tot aan Twijzel.

Planning en hinder

Op woensdag 26 oktober 2022 start aannemer BAM Infra met onderhoudswerkzaamheden aan de N355 tussen kruispunt Quatrebras en Noardburgum. Als alles volgens planning verloopt dan zijn deze werkzaamheden op vrijdag 28 oktober klaar. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken wordt er ’s avonds en ’s nachts gewerkt. De N355 tussen kruispunt Quatrebras en Noardburgum is van woensdagavond 19.30 uur tot donderdagochtend 05.30 uur en van donderdagavond 19.30 uur tot vrijdagochtend 05.30 uur afgesloten voor verkeer. Overdag is de weg open voor verkeer.

Omleidingsroute

Verkeer vanaf kruispunt Quatrebras richting Noardburgum en Buitenpost (en andersom) wordt tijdens de werkzaamheden in de avond en nacht van 26 en 27 oktober omgeleid over de N356 (De Centrale As), de N31, de N369 en de N355.

Voor meer informatie over de werkzaamheden en omleidingsroute gaat u naar: www.fryslan.frl/n355(externe link)

Asfalteren Izermieden, Gerkesklooster (oktober 2022)

De gemeente Achtkarspelen start vanaf maandag 24 oktober 2022 met groot onderhoud op de Izermieden. Aannemer Oosterhof Holman uit Grijpskerk gaat de werkzaamheden uitvoeren. 

Ontwerp

Aandachtspunten

De werkzaamheden vinden plaats vanaf de carpoolplaats aan het Blauwverlaat tot en met de rotonde voor de brug van Friesland Campina.

Wat wordt er gedaan?

 • de complete rijbaan wordt verwijderd
 • puinfundering versterkt en geprofileerd
 • de rijbaan voorzien van meerdere lagen asfalt
 • inritten worden opnieuw gestraat
 • de bermen afgewerkt
 • rijbaan voorzien van nieuwe belijning

Het verkeer wordt omgeleid via de aangegeven route langs de N358 Blauwverlaat -N355 Grijpskerk N388 Gaarkeuken richting Gerkesklooster.

Uitvoering en planning

Aannemer Oosterhof Holman start op maandag 24 oktober en eindigt zijn werkzaamheden op vrijdag 18 november 2022 of zoveel korter dan langer als noodzakelijk.

Communicatie

De communicatie tijdens de werkzaamheden van het project verloopt via de gemeente. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. de Boer, projectleider via het reactieformulier(externe link).

Bijlagen

Vervangen brug over de Twizelerfeart te Kootstertille (20-07-2022)

De gemeente Achtkarspelen heeft het voornemen om na de bouwvakantie van 2022 de brug over de Twizelfeart aan de Âlde dyk te Kootstertille te vervangen. Aannemer Oosterhof Holman zal deze werkzaamheden uitvoeren.

De aanwonenden zijn hierover geïnformeerd door middel van een brief en blijven bereikbaar voor verkeer. Voor de fietsers wordt een tijdelijke brug over de Twizelerfeart gerealiseerd. 

De doorgaande route voor autoverkeer over de Âlde dyk wordt via omleidingsborden aangegeven, en de hulpdiensten zijn op de hoogte gebracht.

Ontwerp

De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

 • Tijdelijke brug voor fietsverkeer.
 • Bestaande landhoofden worden gesloopt en opnieuw aangebracht.
 • Brug wordt voorzien van een nieuw dek met gerenoveerde bovenbouw.
 • Bestaande wegen worden aangestraat naar de nieuwe doorvaarthoogte van 1,5m.

Bekijk het ontwerp van de nieuwe brug over de Twizelerfeart.

Planning

Het wegvak van de doorgaande route aan de Âlde dyk is afgesloten van 22 augustus tot en met 22 december 2022.

Heeft u vragen? 

Neem dan via het reactieformulier(externe link) contact op met J. de Boer, projectleider van de gemeente. 

Herinrichting Ikeloane, Harkema (19-7-2022)

De gemeente Achtkarspelen start vanaf maandag 29 augustus met groot onderhoud op de Ikeloane. Het asfalt wordt verwijderd en vervangen door bestrating.

Er is ondertussen de gelegenheid geweest om het ontwerp van de reconstructie te bekijken en vragen te stellen. De vragen zijn beantwoord en verwerkt in een reactienota en vervolgens definitief gemaakt. De aanwonenden zijn hierover in een brief geïnformeerd.

Ontwerp

Er is aandacht besteed aan gelijkwaardige kruisingen, snelheid remmende maatregelen en een eenduidig straatbeeld. Op basis hiervan is een ontwerp voor de wegreconstructie opgesteld.

Er zijn vragen ontvangen over onder andere inrichting, ontwerp en hangjeugd op het schoolplein. De vragen zijn gebundeld in een reactienota en beantwoord. Bekijk hier de reactienota met het definitieve ontwerp.

Planning

Aannemer Spoelstra en Nijboer bestratingen start in week 35. 

Het werk zal in 3 fases worden uitgevoerd:

 • Fase 1
  Kruispunt Boekweitstrjitte tot en met Ikeloane 35 van 29 augustus tot en met 18 oktober.
 • Fase 2
  Ikeloane 35 tot Nijebuorren van 12 september tot en met 19 oktober.
 • Fase 3
  Nijebuorren tot en met De Bjirken en omstreken van 3 oktober tot en met 9 december.

Communicatie

De communicatie tijdens de voorbereiding van het project verloopt via de gemeente.

Heeft u vragen? 

Neem dan via het reactieformulier(externe link) contact op met J. de Boer, projectleider van de gemeente. 

Nieuw fietspad Drogehamstermieden

De Drogehamstermieden krijgt een nieuw fietspad over de Hege Bult, langs de randen van het natuurgebied naar de Kromelle. In het najaar start de gemeente Achtkarspelen met de werkzaamheden aan het recreatief pad. Het fietspad is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Drogehamstermieden. In dit gebied wordt gewerkt aan de inrichting van de natuurgebieden in combinatie met de verbetering van de recreatie door de gebiedscommissie Achtkarspelen Zuid.

Aanleg in fasen

De aanleg van het fietspad wordt in fasen uitgevoerd. In het najaar wordt gestart met fase 1, die naar verwachting voor 1 maart klaar is. Het eerste deel van het fietspad loopt van parkeerplaats Tillewei langs het Prinses Margrietkanaal naar een nieuwe uitkijktoren op de Hege Bult. Zodra de gebiedscommissie Achtkarspelen Zuid de benodigde grond heeft verworven, kan ook de tweede fase van het fietspad, vanaf de Hege Bult naar De Kromelle gerealiseerd worden.

Afsluiting Jan Gerkeswei

Midden in de Drogehamstermieden ligt de Jan Gerkeswei. De ligging van deze weg is voor de rust in het natuurgebied niet wenselijk. Het achterste deel van de Jan Gerkeswei wordt het gehele jaar afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar blijft toegankelijk voor het overige verkeer (zoals wandelaars). Van 1 maart tot 15 juni, in het broedseizoen, wordt het achterste deel afgesloten voor alle verkeer waaronder ook wandelaars. De natuur is in deze periode extra kwetsbaar en moet zo weinig mogelijk worden verstoord. Door het tijdelijk afsluiten van de weg worden op de grond broedende vogels en pasgeboren dieren extra beschermd.

Veel wandelaars maken gebruik van deze weg. In de lente nodigt het lekkere weer al snel uit om de natuur in te trekken. We begrijpen dat het jammer is dat in die periode geen gebruik kan worden gemaakt van deze route. Uiteraard blijft het nieuwe fietspad het hele jaar toegankelijk en kan van het nieuwe (fiets)pad gebruik worden gemaakt in genoemde broedperiode. De Jan Gerkeswei wordt pas afgesloten als fase 1 van het fietspad klaar is.

Verkeersbesluit

Voor het afsluiten van de Jan Gerkeswei van 1 maart tot 15 juni moet de gemeente een verkeersbesluit nemen. Dit besluit wordt na de zomervakantie genomen en op de gemeentepagina in De Feanster gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken een bezwaar indienen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het nieuwe fietspad of de afsluiting van de Jan Gerkeswei? U kunt contact opnemen met de heer Van der Meulen of Zeemans van de gemeente Achtkarspelen, telefoonnummer 14 0511. Meer informatie over de gebiedsontwikkeling van de Drogehamstermieden is te vinden op https://www.fryslan.frl/achtkarspelen-zuid(externe link).

kaartje fietspad Drogehamstermieden

Glasvezel werkzaamheden in Buitenpost door KPN NetwerkNL (05-06-2020)

De komende tijd voert KPN NetwerkNL in heel Buitenpost werkzaamheden uit om glasvezel aan te leggen. Het doel is om meer dan 2.500 woningen te voorzien van een glasvezel aansluiting.

Werkzaamheden KPN NetwerkNL

Inwoners van Buitenpost hebben van KPN NetwerkNL een brief ontvangen met daarin meer informatie over de aanleg van de glasvezel in hun buurt. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Vanaf 6 juli begint KPN NetwerkNL met de aanleg van het glasvezelnetwerk.


Werkwijze KPN NetwerkNL

Aan de start van een project gaan glasvezelvoorbereiders van KPN NetwerkNL bij de bewoners langs om voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk te treffen. Tijdens dit bezoek bekijken zij wat de meest geschikte plek is voor het glasvezelaansluitpunt in de woning. In een brief heeft KPN NetwerkNL hun bezoek aangekondigd. De glasvezelvoorbereiders zijn te herkennen aan bedrijfskleding met het KPN NetwerkNL-logo en beschikken over een legitimatiepas waaruit blijkt dat zij namens KPN NetwerkNL of partner VolkerWessels Telecom aan de deur komen. Vraag er dus gerust naar als de medewerker voor uw deur staat.

Maatregelen coronavirus

Tijdens de werkzaamheden in de straat en in uw woning staat de gezondheid van u en de KPN medewerkers voorop. KPN-medewerkers hanteren daarom een aantal strikte maatregelen. U vindt deze maatregelen op de website van de KPN(externe link).

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de aanleg van glasvezel dan verwijzen wij u naar de website van KPN(externe link). De gemeente kan uw vragen over de glasvezel werkzaamheden niet beantwoorden omdat het een project is van KPN NetwerkNL.