Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Weg- en rioolwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers) hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor.

Vragen?

Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Mail naar  ja.deboer@achtkarspelen.nl of bel met ons via 14 0511.

Reconstructie De Singel, Dwerssingel, Fiifhuzen en Homear in Harkema (21-7-2021)

De gemeente Achtkarspelen start na de bouwvakantie met de reconstructie van de De Singel, Dwerssingel, Fiifhuzen en Homear te Harkema. We vervangen de riolering en het asfalt wordt klinkerbestrating. Er is aandacht besteed aan gelijkwaardige kruisingen, snelheid remmende maatregelen en een eenduidig straatbeeld. Op basis hiervan is een ontwerp voor de wegreconstructie opgesteld samen met Plaatselijk Belang.

Ontwerp

Reactienota

Tussen 20 januari en 7 februari jl. hebben de aanwonenden de gelegenheid gehad het ontwerp van de reconstructie te bekijken en vragen te stellen. Wij hebben 24 vragen ontvangen over onder andere de bestaande bomen, snelheidsbeperkende maatregelen en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. Deze vragen zijn gebundeld in een reactienota en beantwoord in samenwerking met Plaatselijk Belang.

De betreffende stukken kunt u inzien: definitieve ontwerp riolering De Singel, het definitieve ontwerp situatie De Singel en de reactienota inloopavond De Singel.

Planning

Aannemer KWS start in week 36 met de werkzaamheden op de Homear, ter hoogte van de Lieuwespoel. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd, hierover worden aanwonenden door de aannemer geïnformeerd. De totale looptijd van het project is tot eind mei 2022. Door slechte weersomstandigheden kan er afgeweken worden van de planning.

Communicatie

De projectcommunicatie verloopt via de aannemer. KWS is hiervoor op de volgende manieren bereikbaar:

Heeft u nog vragen over het ontwerp? Neem dan contact met op met de gemeente via het reactieformulier. Liever telefonisch? Bel dan met 14 0511. U kunt dan vragen naar Henk Tjoelker (toezichthouder) of Arjan Andringa (projectleider). 

Reactieformulier

Werkzaamheden Alde Dyk Kootstertille (27-05-2021)

Naar aanleiding van klachten over geluidsoverlast en snelheid op de Alde Dyk, tussen de rotonde en de Pinksterblom-strjitte, heeft de gemeenteraad besloten om budget beschikbaar te stellen om maatregelen te treffen op de Alde Dyk.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat er minder geluidsoverlast is, dat er een veilige situatie voor alle verkeersdeelnemers ontstaat en dat bewoners en schoolgaande kinderen de Alde Dyk goed kunnen oversteken. Daarnaast moeten er geen belemmeringen ontstaan voor het grote vrachtverkeer. In overleg met Plaatselijk Belang, aanwonenden en Haisma beton / Combex is het definitief ontwerp tot stand gekomen.

Ontwerp

Kruising Goudtsjeblom-strjitte / Alde Dyk

 • Klinkers vervangen voor asfalt om geluidsoverlast te verminderen.
 • De taluds worden vlak aangelegd.
 • Er wordt een asverspringing aangelegd.

Kruising Alde Dyk, tegenover Harrie en Marja Mode

 • Klinkers vervangen voor asfalt om geluidsoverlast te verminderen.
 • De taluds worden vlak aangelegd.
 • Er wordt een asverspringing aangelegd.

Kruising Pinksterblom-strjitte / Alde Dyk

 • Klinkers vervangen voor asfalt om geluidsoverlast te verminderen.
 • De taluds worden vlak aangelegd.

Wegversmallingen

 • Er worden verplaatsbare plantenbakken aangebracht om het verkeer langzamer te laten rijden.

Veilige oversteek

 • Bij de kruising Goudtsjeblom-strjitte / Alde Dyk wordt een veilige oversteek aangelegd zodat er in twee keer overgestoken kan worden door voetgangers en fietsers.
 • Het talud is vlak.

Rijbaan

 • De rijbaan wordt in twee kleuren asfalt aangelegd. Aan beide kanten een strook van circa 1.3 meter en een middenstrook van 4 meter.

Planning uitvoering werkzaamheden

In overleg met de aannemer Oosterhof Holman worden de voorbereidende werkzaamheden zoveel mogelijk in het werk uitgevoerd. De doorgaande route moet door asfalteringswerkzaamheden van 14 juni tot en met 19 juni 2021 worden afgesloten. Dit heeft gevolgen voor de route naar de Oastkern. Vanaf de Oastkern en de N369 de kunt u de aangegeven omleiding volgen. In figuur 1 de omleidingsroute. Wij willen u vragen om rekening te houden met de schooltijden, snelheid, aantal transporten om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken.

De werkzaamheden zijn begin juli afgerond.

Klik op de afbeelding om het te vergroten.

Communicatie

Vragen over het ontwerp kunt u stellen aan de gemeente:

Bouw en herinrichting omgeving van nieuw zwembad in Buitenpost (26-05-2021)

In Buitenpost wordt een nieuw energieneutraal zwembad gebouwd. De ruimte die vrijkomt door de sloop van het bestaande zwembad wordt gebruikt voor een parkeerplein en een ruim entreeplein. Dit is nu nog een bouwplaats maar krijgt natuurlijk een metamorfose. Het ontwerp en de invulling van het groenplan kunt u bekijken op de pagina Zwembad Buitenpost.

Reconstructie Fossemastraat, van Voortstraat, de Omloop, Burmaniastraat en gedeelte Badlaan in Surhuisterveen

De gemeente Achtkarspelen heeft het voornemen om na de bouwvak 2021 groot onderhoud uit te voeren aan de bovengenoemde straten. Het riool wordt vervangen door een nieuw gescheiden stelsel en de straten worden opgeknapt.

In april is er de gelegenheid geweest om het ontwerp van de reconstructie te bekijken en vragen te stellen. De vragen die zijn gesteld zijn beantwoord en verwerkt in een reactienota. Het ontwerp is vervolgens definitief gemaakt en gepubliceerd op de website van de gemeente. De aanwonenden zijn hierover geïnformeerd door middel van een brief.

Ontwerp

Aandachtspunten

Er is aandacht besteed aan gelijkwaardige kruisingen, snelheid remmende maatregelen en een eenduidig straatbeeld. Op basis hiervan is een ontwerp voor de wegreconstructie opgesteld.

Reactienota

Er zijn 16 vragen ontvangen over o.a. inrichting ontwerp, bestaande en nieuw te planten bomen en snelheidsbeperkende maatregelen. De vragen zijn gebundeld in een reactienota en beantwoord. Bekijk de reactienota met definitief ontwerp.

Planning

Op dit moment is het project in voorbereiding en wordt uitgewerkt tot een bestek. Een bestek is een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden. De aanbesteding vindt plaats voor de bouwvak 2021. Tijdens de aanbesteding wordt het werk gegund aan een aannemer. Zodra de aannemer bekend is, kan in het najaar van 2021 beginnen met de uitvoering. Als de uitvoeringsplanning bekend is worden de bewoners hierover geïnformeerd middels een brief.

Communicatie

De communicatie tijdens de voorbereiding van het project verloopt via de gemeente. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan de Boer, de projectleider, dit kan via het reactieformulier.

De werkzaamheden worden aangegeven op de tekening definitief ontwerp infra en het definitief ontwerp riolering.

Onderhoudswerkzaamheden asfaltwegen in Augustinusga, Surhuisterveen en Surhuizum

Er staan onderhoudswerkzaamheden gepland voor een aantal asfaltwegen in de gemeente. De werkzaamheden zijn gepland in week 24 tot en met week 26 (14 tot 2 juli 2021). Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Oosterhof Holman uit Grijpskerk.

Locaties

 • Augustinusga - kruising Hamsterpein, Turfloane, It West enFeartswâl
 • Surhuisterveen - De Dellen, industrieterrein De Lauwers, De Groenling, De Specht, De Fazant en Torenvalk
 • Surhuizum - It Langpaed

Werkzaamheden

Op de bovengenoemde wegen wordt asfalt of een slijtlaag aangebracht. Tijdens het aanbrengen van de asfalt/slijtlaag-werkzaamheden vragen wij uw medewerking door uw auto niet op de weg te parkeren. De aannemer informeert de bewoners aan de betreffende wegen door middel van een brief.

Er wordt geprobeerd om de overlast tot een minimum te beperken. Afhankelijk van de werkzaamheden worden de stremmingen zoveel eerder of zoveel langer als nodig in stand gehouden. De werkzaamheden zijn weersafhankelijk.

Herinrichting Zw. Kooistraat Stroobos

De gemeente Achtkarspelen start 8 maart met het opknappen van de Zw. Kooistraat in Stroobos. Het riool wordt vervangen en de straat wordt gereconstrueerd. Aannemer Jansma van Dijk uit Buitenpost gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Het ontwerp is op 14 oktober 2020 huis-aan-huis verstuurd middels een brief met daarbij een tekening van het ontwerp. Het ontwerp is opgesteld door de gemeente en besproken met Plaatselijk Belang. Er zijn geen vragen gesteld over het ontwerp. Het ontwerp is daarna definitief vastgesteld en gepubliceerd op de website van de gemeente.

Ontwerp

In de Zw. Kooistraat wordt het riool vervangen. Daarnaast wordt er een extra regenwaterriool aangebracht om het regenwater af te koppelen en wordt de bestaande rijbaan opnieuw gefundeerd. In de bocht van de Zw. Kooistraat wordt een verhoogd plateau aangebracht van nieuwe bestrating om de verkeersveiligheid te verbeteren. De bestaande klinkers worden hergebruikt in de rijbaan. Ook worden de parkeerterreinen en inritten opnieuw ingericht met nieuwe bestrating en de trottoirs voorzien van nieuwe tegels.

Uitvoering en Planning

Aannemer Jansma van Dijk te Buitenpost start week 10 (8 maart 2021) met de werkzaamheden aan de Zw. Kooistraat. Het werk zal in fases worden uitgevoerd. Verwacht wordt dat de werkzaamheden begin juli 2021 gereed zijn.

Klik hier om de tekening van de werkzaamheden te bekijken.

Herinrichting centrumplan Surhuisterveen (16-09-2020)

Het centrum van Surhuisterveen staat aan de vooravond van een herinrichting. De werkzaamheden starten eind september en worden afgerond in het najaar van 2021. Door een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van ondernemersvereniging H&I Surhuisterveen, Plaatselijk Belang Surhuisterveen en de gemeente Achtkarspelen, is het centrumplan opgesteld. De werkgroep heeft in 2018 een visie opgesteld die is vastgesteld door alle partijen, vervolgens is de visie uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Het ontwerp

Het winkelhart van Surhuisterveen gaat op de schop zodat het weer voor langere tijd vooruit kan.

 • Naast het aanbrengen van nieuwe bestrating wordt een blauwe zone van twee uur ingesteld, gedurende de openingstijden van de winkels.
 • Er komt een eenduidig straatbeeld van het Torenplein tot aan de kruising van De Dellen met de Nije Jirden.
 • Over het volledige gedeelte wordt eenrichtingsverkeer ingesteld.
 • In de winkelstraat komen parkeerplekken te vervallen. Deze worden aan de randen van het centrum gecompenseerd. Door het aanbrengen van bebording wordt de parkeerroute naar deze parkeerterreinen verbeterd.
 • Om de sfeer te verbeteren wordt meer beplanting aangebracht en het verblijfsgebied geoptimaliseerd.

Planning

Aannemer Witteveen Surhuisterveen start 28 september a.s. met de uitvoering. Het werk wordt in fases uitgevoerd. De fasering vindt u onderaan deze pagina. De totale looptijd van het project is tot het najaar van 2021. Voor een geactualiseerde planning verwijzen wij u naar de projectwebsite van de aannemer.

Communicatie

De projectcommunicatie verloopt via de aannemer. Witteveen Surhuisterveen is hiervoor bereikbaar via de omgevingsmanager:

Kantoor: (0512) 36 14 87 of via 06 20 82 87 42
E-mail: kevin@witteveensurhuisterveen.nl

Voor vragen over het ontwerp die u niet via de mail of via het reactieformulier kwijt kunt, kunt u ook contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 14 0511. U kunt dan vragen naar Jan de Boer (projectleider) of Arjan Andringa (projectleider). Ook kunt u een e-mailbericht sturen naar ja.deboer@achtkarspelen.nl of ar.andringa@achtkarspelen.nl.

Glasvezel werkzaamheden in Buitenpost door KPN NetwerkNL (05-06-2020)

De komende tijd voert KPN NetwerkNL in heel Buitenpost werkzaamheden uit om glasvezel aan te leggen. Het doel is om meer dan 2.500 woningen te voorzien van een glasvezel aansluiting.

Werkzaamheden KPN NetwerkNL

Inwoners van Buitenpost hebben van KPN NetwerkNL een brief ontvangen met daarin meer informatie over de aanleg van de glasvezel in hun buurt. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Vanaf 6 juli begint KPN NetwerkNL met de aanleg van het glasvezelnetwerk.


Werkwijze KPN NetwerkNL

Aan de start van een project gaan glasvezelvoorbereiders van KPN NetwerkNL bij de bewoners langs om voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk te treffen. Tijdens dit bezoek bekijken zij wat de meest geschikte plek is voor het glasvezelaansluitpunt in de woning. In een brief heeft KPN NetwerkNL hun bezoek aangekondigd. De glasvezelvoorbereiders zijn te herkennen aan bedrijfskleding met het KPN NetwerkNL-logo en beschikken over een legitimatiepas waaruit blijkt dat zij namens KPN NetwerkNL of partner VolkerWessels Telecom aan de deur komen. Vraag er dus gerust naar als de medewerker voor uw deur staat.

Maatregelen coronavirus

Tijdens de werkzaamheden in de straat en in uw woning staat de gezondheid van u en de KPN medewerkers voorop. KPN-medewerkers hanteren daarom een aantal strikte maatregelen. U vindt deze maatregelen op de website van de KPN.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de aanleg van glasvezel dan verwijzen wij u naar de website van KPN. De gemeente kan uw vragen over de glasvezel werkzaamheden niet beantwoorden omdat het een project is van KPN NetwerkNL.