Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bijvoorbeeld:

 • omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen;
 • of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent;
 • of u bent het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente.

Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente.

 • Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente.
 • In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • De gemeente moet dan opnieuw beslissen.
 • Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter.

DigiD linkMaak bezwaar

Bezwaar tegen WOZ-beschikking of aanslag

Informatie over het bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking of aanslag vindt u op de pagina Bezwaar WOZ-beschikking/aanslag.

Hoe werkt het?

In Achtkarspelen zijn er twee mogelijkheden om bij de gemeente bezwaar te maken. Dit kan online of schriftelijk.

Bezwaar indienen

Voorbeelden van besluiten waar u een bezwaarschrift voor in kunt dienen zijn:

 • het niet verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning, bijstand of subsidie;
 • het verlenen van een (omgevings)vergunning aan een ander, waardoor u rechtstreeks wordt benadeeld.

Een besluit wordt in de meeste gevallen bekendgemaakt door toezending aan de betrokkene (meestal de aanvrager). Daarbij moet wel worden aangegeven, wanneer belanghebbenden bezwaar kunnen maken. De termijn waarop bezwaar mogelijk is, bedraagt zes weken en gaat in op de dag die volgt op de bekendmaking.

Een bezwaarschrift wordt voorbereid door de commissie bezwaarschriften. Deze commissie houdt in de regel een hoorzitting en brengt vervolgens een advies uit aan burgemeester en wethouders. Vervolgens nemen burgemeester en wethouders een beslissing op bezwaar.

Het bovenstaande geldt ook voor besluiten van de burgemeester of van de gemeenteraad.

Wat zet ik in een bezwaarschrift?

In een bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de redenen waarom u bezwaar maakt;
 • uw handtekening.

Waar stuur ik het bezwaarschrift naartoe?

Stuur het bezwaarschrift naar: burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen, Postbus 2, 9285 ZV Buitenpost.

Bezwaarschrift afgewezen, wat nu?

Bent u het niet eens met het nieuwe besluit van het college van burgemeester en wethouders? Dan kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Beroep indienen

Als uw bezwaar is afgewezen, kunt u daartegen schriftelijk beroep indienen bij de rechtbank.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie.