Lees hier informatie over hoe het werkt bij de uitgifte van bouwkavels en uitvoering van woningbouwprojecten.

Wat zijn de bouwmogelijkheden?

De bouwmogelijkheden zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt o.a. waar vrijstaande woningen, twee onder één kap woningen of rijwoningen gebouwd kunnen worden. Daarbij wordt per woonbestemming de rooilijn (voorste gevel van het bouwwerk), de toegestane bebouwde oppervlakte en de bouwhoogte en goothoogte aangegeven. Verder zijn er eisen ten aanzien van welstand die vooral betrekking hebben op ontwerp en materiaalgebruik.

De bestemmingsplanregels zijn te vinden op de website van Ruimtelijkeplannen.

Beschikbare bouwkavels per dorp

Er zijn op dit moment geen losse bouwkavels in de dorpen beschikbaar. 

Wel vindt u op onze website de woningbouwprojecten die beschikbaar zijn in de gemeente.

Reserveringsovereenkomst en koopovereenkomst

Wanneer u geïnteresseerd ben in een kavel kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken. Dit kan telefonisch via 140511 of per email via gemeente@achtkarspelen.nl

Wij houden een kavel pas voor u gereserveerd, nadat wij een reserveringsovereenkomst hebben gesloten. Aan het reserveren van een kavel zijn kosten verbonden: na ondertekening dient binnen 10 werkdagen de reserveringsvergoeding van € 1.500,00 te voldoen om de reservering te voltooien. Deze vergoeding wordt in mindering op de kavelprijs gebracht als de kavel daadwerkelijk gekocht wordt. Bij opzegging van de overeenkomst wordt deze vergoeding niet terugbetaald.

De procedure voor de aankoop van een bouwkavel staat uitgebreid vermeld (vanaf pagina 4) in de procedure uitgifte bouwterreinen woningbouw door middel van loting.

Uiterlijk 2 maanden na het sluiten van de reserveringsovereenkomst dient u een schetsplan in te dienen. Het schetsplan dient minimaal de gevelaanzichten, plattegronden, de situering en eventuele gezichtsbepalende details van het plan te bevatten. De ingediende schetsplannen worden aan de welstandscommissie voorgelegd. Bij een positief advies wordt de koopovereenkomst opgemaakt. Bij een negatief advies dient u binnen 6 weken een aangepast/nieuw schetsplan in te dienen. Uiterlijk 3 maanden na ondertekening van de koopovereenkomst volgt de aktepassering bij de door u gekozen notaris. Uiterlijk 7 maanden na het ondertekenen van de koopovereenkomst dient u een aanvraag bouwvergunning in te dienen.

Uitgifteprocedure

De werkwijze voor de uitgifte van bouwkavels is beschreven in een uitgifteprotocol. Dit uitgifteprotocol kunt u ook raadplegen bij Documenten, onderaan deze webpagina 

Verkoopprijs en verkoopvoorwaarden

Er wordt 21% BTW over de koopsom in rekening gebracht. De verkoopprijs is kosten koper. Dit betekent dat de bijkomende kosten voor onder andere de notaris, kadaster en belastingen voor rekening zijn van de koper. De grondprijs is inclusief aansluiting van riool en uitrit vanaf de perceelgrens.

De grond wordt verkocht onder de Algemene Verkoopvoorwaarden, deze kunt u onderaan deze pagina vinden.

Oplevering bouwkavel

De grond wordt bouwrijp opgeleverd. Vlak en goed bereikbaar vanaf de weg. Voor de uitgifte van de grond wordt deze door middel van een verkennend bodemonderzoek onderzocht. Alleen grond die geschikt is voor het beoogde gebruik (in dit geval woningbouw) komt in aanmerking voor verkoop. De gemeente zorgt voor een rioolaansluiting tot aan de perceelsgrens en het aansluiten van uw een uitrit op de openbare weg. In beide gevallen dient u de aanleg tot de erfgrens zelf te doen.

Vooroverleg en omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor de bouw van een nieuwe woning is een omgevingsvergunning nodig. De aanvraag start met het indienen van een schetsplan voor vooroverleg. Uw schetsplan wordt onder andere getoetst aan de regels van het bestemmingsplan en voorgelegd aan de welstandscommissie Hûs en Hiem. Hier zijn kosten aan verbonden (zie de website van Hus en Hiem). Voor het behandelen van een vooroverleg bent u leges verschuldigd. Deze wordt in rekening gebracht als er binnen 6 maanden geen aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend of worden verrekend met de aanvraag omgevingsvergunning. De kosten voor de welstandscommissie worden apart berekend en hier vindt geen verrekening plaats.

Het vooroverleg kunt u indienen via het Omgevingsloket. Hier kunt u inloggen met uw DigiD gegevens. Na het invullen van alle gegevens kiest u voor de knop “Vooroverleg” en stelt u de aanvraag open voor het bevoegd gezag. Het vooroverleg kunt u later omzetten naar een definitieve aanvraag.

Na een (eventueel) vooroverleg kunt u de omgevingsvergunning voor het bouwen indienen via het Omgevingsloket. U kunt dit ook laten doen door uw architect of bouwbedrijf. Voor de afhandeling van de aanvraag betaalt u kosten. De procedure voor afhandeling van de aanvraag duurt normaal gesproken maximaal 8 weken. Deze termijn kan in sommige gevallen verlengd worden met maximaal 6 weken. Nadat de omgevingsvergunning verleend is, geldt een bezwaartermijn van 6 weken.

Bouwbesluit en duurzaam bouwen

De bouw van een woning moet voldoen aan het bouwbesluit. Het bouwbesluit stelt bepaalde eisen aan de constructie, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Voor informatie over duurzaam bouwen kunt u terecht bij het duurzaam bouwloket.

Nutsvoorzieningen

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de aansluiting van de woning op de nutsvoorzieningen zoals: water, elektriciteit en kabel/glasvezel. Dit wordt gedaan door de nutsbedrijven. Via de website Mijn Aansluiting kunt u zien welk nutsbedrijf in de regio actief is en welk type aansluiting aangeboden wordt. Via deze website kan ook de aanvraag voor aansluiting gedaan worden.

Start en gereed melden van de woning

Zodra de grond uw eigendom is en de omgevingsvergunning voor het bouwen van uw nieuwe woning verleend is kan de bouw beginnen. U of uw bouwbedrijf meldt de start van de bouw via onze website en de gemeente zet de woning door middel van piketten uit op de kavel en bepaalt het peil van de woning, vaak ten opzichte van de straat. In de omgevingsvergunning is aangegeven op welke momenten u de voortgang van de bouw moet melden. Als uw woning klaar is, meldt u de woning gereed via onze website. Er vindt dan een eindcontrole plaats, waarna u naar de woning kunt verhuizen.

Meer informatie?

Meer informatie?

Mocht u meer informatie willen over de procedure, de bouwmogelijkheden volgens het bestemmingsplan of wilt u een kavel reserveren, dan kunt u contact opnemen met de balie bouwen en wonen via telefoonnummer 140511 of via gemeente@achtkarspelen, ter attentie van balie bouwen en wonen.